ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Αντωνίου Μάτεση

Ταχ. Κώδ. : 841 00 Σύρος

Πληροφορίες : I. Σιγάλας

Τηλέφωνο : 22810-88742

Telefax : 22810-84267

E-mail : daktemk@1730.syzefxis.gov.gr

Ανακοίνωση Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων  Προθεσμίας  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως τις 02-12-2019  για την συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής των νέων Αδειούχων Παραγωγών Πωλητών ή όσων αδειούχων από άλλη Περιφέρεια δικαιούνται να συμμετάσχουν ,  για απόκτηση  έγκριση Δραστηριοποίησης τους  στο Υπαίθριο Πλανόδιο Εμπόριο στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου .

 

Η  Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους νέους κατόχους αδειών  Υπαίθριου  εμπορίου Παραγωγούς  ή όσων αδειούχων από άλλη Περιφέρεια δικαιούνται να συμμετάσχουν για άσκηση δραστηριοποίησης τους στο Υπαίθριο Πλανόδιο Εμπόριο,  ως Παραγωγοί πωλητές  , ότι σύμφωνα με το Ν.4497/17 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», για τη δραστηριοποίηση τους στο πλανόδιο εμπόριο, απαιτείται και η προηγούμενη έγκριση της Περιφέρειας, η οποία ισχύει εντος των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας που τη χορήγησε.

 

Με την υπ' αριθμό 78/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ν.ΑΙ, το μηνιαίο τέλος ανά άδεια καθορίστηκε στο ποσό των 5 ευρώ ή 60 ευρώ κατ' έτος, για την δραστηριοποίηση των πλανόδιων πωλητών (επαγγελματιών και παραγωγών) εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

Με την υπ' αριθμό 99/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΝΑΙ, καθορίστηκε, ο ανώτατος αριθμός έκδοσης νέων αδειών παραγωγών πωλητών που μπορούν να διατίθενται ,από τους Δήμους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την άσκηση πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου εντός της Π.Ν.ΑΙ.

 

Με βάση τα παραπάνω, στις Π.Ε Κυκλάδων, δύναται να εγκρίνουμε ως αρμόδια αρχή έως 40 δραστηριοποιήσεις για τους νέους αδειούχους παραγωγούς πωλητές ή όσων αδειούχων από άλλη Περιφέρεια δικαιούνται να συμμετάσχουν , για την άσκηση υπαίθριου (πλανόδιου) εμπορίου.

 

Γενικά για την έγκριση της δραστηριοποίησης του νέου  αδειούχου παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου ή όσων αδειούχων από άλλη Περιφέρεια δικαιούνται να συμμετάσχουν, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει:

 

1)  Αίτηση όπου θα πρέπει να δηλώνεται το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης εντός εκάστου έτους.

2)  Αδεια παραγωγού πωλητή Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου (Εκδίδεται από το Δήμο μόνιμης κατοικίας του παραγωγού).

 

Η αίτηση για την έγκριση δραστηριοποίησης αδειούχου παραγωγού πωλητή υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, υποβάλλεται, από όσους ενδιαφέρονται να κάνουν αυτήν την αίτηση σε αρμόδιες υπηρεσίες του Νομού Κυκλάδων, ως εξής:


Α) Στο Δήμο μόνιμης κατοικίας του παραγωγού ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για χορήγηση/ανανέωση της άδειας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου (πλανόδιου) Εμπορίου. Στην περίπτωση αυτή, ο Δήμος μόνιμης κατοικίας του παραγωγού υποχρεούται επιπρόσθετα να διαβιβάσει την αίτηση στην Περιφέρεια εντός της οποίας ζητεί να δραστηριοποιηθεί ο παραγωγός, προκειμένου να εξετασθεί το σχετικό αίτημά του

 

(ΠΡΟΣΟΧΗ Ο Δήμος προβαίνει σε αυτήν την ενέργεια της αποστολής αιτήματος έγκρισης δραστηριοποίησης για άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου παραγωγού  όταν εκδίδει νέα άδεια υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου παραγωγού   και ο ενδιαφερόμενος  δηλώνει ότι ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στο Υπαίθριο πλανόδιο Εμπόριο ως παραγωγός  . Ο Δήμος πράττει το ίδιο στην  περίπτωση επίσης που η άδειά του ενδιαφερόμενου έχει ανακληθεί και πρέπει να εκδοθεί νέα άδεια παραγωγού υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου .

Ομοίως το ίδιο κάνει αν του ζητηθεί ο ενδιαφερόμενος να είναι αδειούχος που δραστηριοποιείται σε άλλη Περιφέρεια και θέλει να δραστηριοποιηθεί στην Περιφέρεια που ανήκει ο Δήμος (όριο μέχρι 3 Περιφέρειες Ελλάδας εκ των οποίων η μία η Περιφέρεια στην οποία έχει δραστηριοποιηθεί αρχικά )

Αντιθέτως,  ο Δήμος δεν στέλνει αίτηση του ενδιαφερόμενου σε αδειούχο παραγωγό υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου της Περιφέρειας,  που πρωτο – δραστηριοποιήθηκε ο ενδιαφερόμενος , κάτοχος αδείας παλαιότερης του Ν.4497/2017  του οποίου η άδεια αυτή Παραγωγού  Υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου  έχει ανανεωθεί νόμιμα,  καθώς η ανανέωση του που πραγματοποιείται από τον Δήμο , σε αυτήν την περίπτωση  είναι και έγκριση δραστηριοποίησης . Σε αυτήν την περίπτωση ενημερώνεται ωστόσο επίσης  ο ενδιαφερόμενος να προσκομίζει,  στον Δήμο και την Περιφέρεια αντίγραφο του τέλους δραστηριοποίησης του στο Υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο – βλ. 78/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ν.ΑΙ – ,  για την παρακολούθηση της νόμιμης άσκησης της δραστηριότητας . Σημειώνεται ότι ο παραγωγός πωλητής χάνει την έγκριση δραστη­ριοποίησης, ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. οικειοθελώς, με δήλωσή του για οποιονδήποτε λόγο, β. αν δεν πληρώσει το σχετικό τέλος για δύο (2) συνε­χόμενους μήνες, γ. αν ανακληθεί, είτε προσωρινά, είτε μόνιμα η άδειά του.

 

Β) Στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων, Τμήμα Εμπορίου, Αντωνίου Μάτεση, 2ος όροφος (Υπεύθυνος: Σιγάλας Ιωάννης , τηλ. 2281088742 ή στα κατά τόπους Τμηματα Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων σε περίπτωση που υπάρχουν στις αντίστοιχες Περιφερειακές Ενότητες και τα οποία οφείλουν άμεσα να τα προωθούν στιην Διεύθυνση Ανάπτυξης η οποία θα κάνει την επιλογή ανάμεσα σε όλους τους ενδιαφερόμενους ).

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα εξετάζονται, λαμβάνοντας υπ' όψη τα οριζόμενα στα άρθρα 6 παρ.3, 46, 47, 48 του Ν. 4497/17.

 

Σε περίπτωση έγκρισης (εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα) του αιτήματος έγκρισης δραστηριοποίησης, ο ενδιαφερόμενος θα κληθεί να καταβάλλει το τέλος δραστηριοποίησης ανάλογα με το χρονικό διάστημα που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στον λογαριασμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την «Βελτίωση Υπηρεσιών Εμπορίου» με αριθμό GR33 0172 7100 0057 1005 2440 713 της Τράπεζας Πειραιώς και να υποβάλλει  όπως είπαμε στην υπηρεσία μας το σχετικό αποδεικτικό πληρωμής του τέλους αυτού το οποίο και θα κοινοποιεί και στον Δήμο από τον οποίο απέκτησε την άδεια του .

 

Καλούνται  οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες  έως τις 02-12-2019 .

 

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψιν στην διαδικασία που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το  Άρθρο 48 «Σύστημα Μοριοδότησης για την έγκριση δραστηριοποίησης παραγωγών πωλητών στο πλανόδιο εμπόριο» στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων  .

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών οι δικαιούχοι που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν άμεσα .

Οσοι καταθέσουν εκπρόθεσμα θα συμπεριληφθούν αν υπάρχουν αδιάθετες εγκρίσεις δραστηριοποίησης στην επόμενη  επανεξέταση   χορήγηση εγκρίσεων δραστηριοποίησης που θα ανακοινωθεί από την Διεύθυνσή μας  .

 

Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι που δικαιούνται να μπουν στην διαδικασία θα πρέπει να απευθύνονται στην υπηρεσία μας και τα κατά τόπους λειτουργούντα Τμηματα Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων αν υπάρχουν (π.χ στην Θήρα Νάξο Μήλο Άνδρο υπάρχουν σε λειτουργία  αυτήν την Χρονική Περίοδο  )  , για την ενημέρωση τους ή και να παρακολουθούν το site της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στις Ανακοινώσεις των υπηρεσιών στο κάτωθι Link

 

https://www.pnai.gov.gr/ArthroList.aspx?n1=MPCOMPON&v1=1&l=%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82

 

 

 

 

                                                                             Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

                                                          ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

                                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

                                                                  ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ