Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑΕΠ) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2014 / Τροποποίηση 1

Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067/8 ΤΡΟΠ 1

Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 367/8 ΤΡΟΠ 1

Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΝΑ 009/8 ΤΡΟΠ 1

Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΝΑ 028/8 ΤΡΟΠ 1

Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067 ΤΡΟΠ 1

Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 167 ΤΡΟΠ 1

Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 567 ΤΡΟΠ 1

Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΜΠ 067 ΤΡΟΠ 1

Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 767 ΤΡΟΠ 1