Συμπληρωματικά έργα για το νέο Νοσοκομείο Καρπάθου, ύψους 0,62 εκ. ευρώ, δημοπράτησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 

Τα δύο έργα, που για μια ακόμη φορά δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, χρηματοδοτούνται και εκτελούνται από την Περιφέρεια

 

 

Τους ανοικτούς διαγωνισμούς για την εκτέλεση δύο έργων που αφορούν το νέο Νοσοκομείο Καρπάθου συνολικού προϋπολογισμού 0,62 εκατ. ευρώ, προκήρυξε χθες, Πέμπτη,  η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της ΠΝΑΙ προκήρυξε την εκτέλεση των έργων:

  • Κατασκευή έργων απορροής ομβρίων υδάτων του περιβάλλοντος χώρου, συνολικού προϋπολογισμού 423.000,00 ευρώ και
  • Κατασκευή ισόπεδου κόμβου στην είσοδο του Νοσοκομείου, συνολικού προϋπολογισμού 201.612,90 ευρώ

Τα δύο έργα, που για μια ακόμη φορά δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, χρηματοδοτούνται και εκτελούνται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου:

 

Συγκεκριμένα:

1. Κατασκευή έργων απορροής όμβριων υδάτων: Το νέο νοσοκομείο Καρπάθου είναι κατασκευασμένο στις υπώρειες μικρού λόφου. Από τις πλαγιές που βρίσκονται εκτός περιβόλου νοσοκομείου υπάρχει απορροή ομβρίων προς το νοσοκομείο.  Η απορροή αυτή θα πρέπει να διοχετευθεί με κατάλληλα έργα μακριά από τον χώρο του νοσοκομείου προς παρακείμενο χείμαρρο. Για τον λόγο αυτό θα κατασκευαστεί ανοιχτή περιμετρική τάφρος στην δυτική και στην βόρεια πλευρά του γηπέδου του νοσοκομείου, καθώς και κλειστός αγωγός ομβρίων συνολικού μήκους 438,45 μέτρων.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

 

Το έργο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, με τίτλο Πράξης “”Μελέτη, Κατασκευή και Εξοπλισμός Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου”, με συγχρηματοδότηση κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.

 

2. Κατασκευή οδού πρόσβασης: Αφορά την κατασκευή ισόπεδου κόμβου μορφής Τ στη συμβολή της Επαρχιακής οδού Πηγάδια – Απέρι με αγροτική οδό, στη θέση Διάζιοι – Κάμποι Παναγιάς Καρπάθου.  Η αγροτική οδός είναι η είσοδος του νοσοκομείου Καρπάθου την οποία μετά την ολοκλήρωση του Νοσοκομείου επί καθημερινής βάσης θα διασχίζουν πολλά οχήματα όλων των κατηγοριών.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

 

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με τίτλο Πράξης “Κατασκευή ισόπεδου κυκλικού κόμβου Επαρχιακής Οδού Πηγάδια – Απέρι με είσοδο Νοσοκομείου Καρπάθου”.

 

Και για τα δύο έργα, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών λήγει στις 12/10/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ.

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα  διενεργηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, στη Ρόδο, στις  16/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς, έχουν  ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην διεύθυνση https://www.pnai.gov.gr/.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που προαναφέρθηκε, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

 

Φορέας κατασκευής των δύο έργων είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.