Στο πλαίσιο κατάρτισης του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημόσιου Ακινήτου για το ακίνητο Αφάντου, και ειδικότερα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12§1.ε. του Ν.3986/11 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 152/τ.Α’/01-07-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διαβιβάστηκε στις  19-02-2013 στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου το με αρ. πρωτ. οικ. 166031/11-02-2013 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Γενική Δ/νση -Περιβάλλοντος – ΕΥΠΕ (Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος) – Τμήμα Α’, προκειμένου το Όργανο να γνωμοδοτήσει μέσα σε προθεσμία τριάντα  πέντε ημερών από την παραλαβή του φακέλου επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημόσιου Ακινήτου για το ακίνητο Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου.

Η εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», ως αρχή σχεδιασμού του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημόσιου Ακινήτου για το ακίνητο Αφάντου Ρόδου, δημοσιοποίησε στις εφημερίδες ‘‘ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ’’ και ‘‘ΤΑ ΝΕΑ’’ στις 18/02/2013 ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι τόσο η ίδια όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω σχεδίου, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του επί της ως άνω Σ.Μ.Π.Ε., απευθυνόμενες προς την Γραμματεία της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής, Αλιείας, Αγροτικής Βιοποικιλότητας, Ποιότητας Ζωής και Αειφόρου Ανάπτυξης της Υπαίθρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (τηλ. 22413-64902) μέχρι τις 14/03/2013.

Ο φάκελος της εν λόγω ΣΜΠΕ  θα  βρίσκεται στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (τηλ. 22413-63164, 63110), στη διάθεση του κοινού.

Η ΣΜΠΕ βρίσκεται επίσης αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της εταιρείας ΤΑΙΠΕΔ – «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.»,http://www.hradf.com/gr/news/20130215-smpe-afantou , στα αρχεία που θα βρείτε στην ενότητα ‘‘Σχετικό Υλικό’’ της σελίδας.

QRCode     

H Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Ανδριάνα Μπαφίτη

                                                                                                                                                                                                         

image_print