Στις 400.000 € αυξάνεται η χρηματοδότηση της επισκευής των αθλητικών εγκαταστάσεων στον Πάγο Σύρου, από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε νέα Διαβαθμιδική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου για την εκτέλεση του έργου

 

Στην έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης για την υλοποίηση του έργου  «Συντήρηση – Επισκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων στον Πάγο ν. Σύρου»,  προέβη το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου κατά την πρόσφατη συνεδρίαση, μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, Γιώργου Λεονταρίτη.

Το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας αφορά την ανάληψη από την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου της αρμοδιότητας για την υλοποίηση πρόσθετων εργασιών συντήρησης  και επισκευής  των αθλητικών εγκαταστάσεων στον Πάγο της Σύρου.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων προέκυψαν επιπρόσθετες εργασίες κατά την ολοκλήρωση της μελέτης των εργασιών του έργου, σύμφωνα με τα οποία απαιτείται αύξηση του Π/Υ από 250.000,00€ σε 400.000,00 €.

Κατόπιν αυτού, το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε την σύναψη νέας Διαβαθμιδικής Σύμβασης η οποία ακυρώνει την προηγούμενη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, της 22.03.2019, προκειμένου να συμπεριληφθούν και οι επιπλέον απαιτούμενες εργασίες συντήρησης και επισκευής των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Οι πρόσθετες εργασίες αφορούν:

-Την Κατασκευή Αποστραγγιστικού Δικτύου συλλογής και παροχέτευσης των όμβριων υδάτων,

– Την κατασκευή περίφραξης σε όλη την περίμετρο των Εγκ/σεων του γηπέδου,

– Την Ολοκλήρωση υποδομής του Ηλεκτροφωτισμού.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει την εκτέλεση του έργου μέχρι του ποσού των  400.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεών της, από τον κωδικό «Συντηρήσεις – Επισκευές Χώρων Αθλοπαιδιών & Αθλητικών Εγκαταστάσεων νησιών ΠΕ Κυκλάδων».