Στην επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενόψει του ΕΣΠΑ 2014–2020, προχωρά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, την βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών και την εναρμόνιση με τις Κοινοτικές Οδηγίες και τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων που πρόσφατα τέθηκε σε ισχύ και με τον οποίο τέθηκαν στόχοι – ορόσημα όπως η δραστική μείωση της παραγωγής των αποβλήτων, η αύξηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης με χωριστή συλλογή των ανακυκλώσιμων και οργανικών απορριμμάτων και τον περιορισμό της υγειονομικής ταφής.

Με αποφάσεις του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου και σε υλοποίηση απόφασης που έλαβε το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου τον Απρίλιο του 2015, ανατέθηκε σε εξειδικευμένους συμβούλους η υποστήριξη των υπηρεσιών της Περιφέρειας και του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου (ΦΟΔΣΑ) στην επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, και στην διενέργεια Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ).

 

Η διαδικασία περιλαμβάνει:

·         Την εκπόνηση της μελέτης επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ.

·         Την εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΕΣΔΑ

·         Την ενσωμάτωση παρατηρήσεων από φορείς γνωμοδότησης επί των μελετών

·         Την ενσωμάτωση όρων της Απόφασης έγκρισης ΣΜΠΕ στη μελέτη επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ

·         Τη διαδικασία διαβούλευσης του ΠΕΣΔΑ

·         Τη σύνταξη του τελικού σχεδίου ΠΕΣΔΑ με ενσωμάτωση γνωμοδότησης της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης (ΠΕΔ) και της Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

 

Με την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ, η έγκριση του οποίου αναμένεται να γίνει στις αρχές του 2016, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, θα διαθέτει έναν σύγχρονο επιχειρησιακό σχεδιασμό για την διαχείριση των αποβλήτων προσαρμοσμένο στις τοπικές νησιωτικές συνθήκες, που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες και πιεστικές συνθήκες τις εποχής, που σέβεται το περιβάλλον και μεριμνά για τις επόμενες γενιές εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους και περιορίζει το κόστος διαχείρισης επ’ ωφελεία της κοινωνίας των πολιτών.