Στη Ρόδο σήμερα     20-02-2012          και ώρα     π.μ.      στο γραφείο του Συλλόγου, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσου  που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 629/2011  απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Ρόδου,  για εξέταση και λήψη απόφασης των θεμάτων που περιγράφονται παρακάτω