(ΑΔΑ ανακοίνωσης:ΨΚ9Ο7ΛΞ-ΩΚΛ)

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                     Ρόδος, 16 Ιανουαρίου 2020

    ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                             Αρ. Πρωτ:8105

    Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

    ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

    Πληροφορίες :  Φωτεινή Αττιτή

    Ταχ. Δ/νση     :  Πλατεία Ελευθερίας 1

    Ταχ. Κώδικας:  85131  ΡΟΔΟΣ

    Τηλέφωνο      :  2241360519-661

    FAX               :  2241022017

    Email             : f.attiti@rho.pnai.gov.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2020
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α’), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄) και του άρθρου 64 του Ν. 4590/2019 (ΦΕΚ17/τ.Α΄/7-2-2019).
 2.  Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3.  Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 54).
 4. Το Π.Δ. 130/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 223/τ. Α΄/ 27-12-2010),  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθ. 49947/22-07-2015 (ΦΕΚ 1666/τ.Β/10-08-2015) και 92066/27-12-2016  (ΦΕΚ 4343/τ.Β/30-12-2016) αποφάσεις του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
 5. Την περ. κζ της παρ. 1 του άρθρου 4 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα.» (ΦΕΚ 280 Α), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α’/07-07-2016).
 6. Την υπ’ αριθ. 4492/50467/09-05-2017 (ΑΔΑ:7ΦΥΘ4653ΠΓ-5ΦΓ) ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί κατανομής προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης του Προγράμματος επιτήρησης και λήψης μέτρων για τα Εξωτικά Νοσήματα σε υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιφερειών της Χώρας.
 7. Την με αριθμ. πρωτ. 121210/9021/9-9-2019 (ΦΕΚ 3536/τ.Β/20-9-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στoν κ. Ζανεττίδη Φιλήμονα, Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 8.  Την σε επίσημη μετάφραση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπ. Εξωτερικών αριθμ. SANTE/EM/AH/2017/10529/EXOTIC DΕSEASES/EL απόφαση επιδότησης με την οποία εγκρίνεται η συνεισφορά της Ένωσης σε επείγοντα μέτρα καταπολέμησης Εξωτικών Νοσημάτων στην Ελλάδα το 2017 και 2018 (ως από 26-05-2017 μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών).
 9. Την σε επίσημη μετάφραση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπ. Εξωτερικών αριθμ.SANTE/EM/AH/2019/3200716/EXOTIC DISEASES/EL απόφαση επιχορήγησης της Ε. Επιτροπής της 15 Μαΐου 2019 περί έγκρισης συμμετοχής της Ένωσης σε επείγοντα μέτρα για την  καταπολέμηση Εξωτικών Νοσημάτων στην Ελλάδα τα έτη 2019 και 2020  (ως από 27-08-2019 μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών).
 10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1310/125404/10-6-2019 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Δ/νση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών, Τμήματος Τακτικού Προϋπολογισμού, Μ.Π.Δ.Σ. & Πληρωμών με θέμα: «Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης».
 11. Την αριθμ. 1425/142381/14-6-2019 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί έγκρισης δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων για το έτος 2019.
 12. Το υπ. αριθμ.πρωτ. 2/49983/ΔΠΓΚ/25-6-2019 (ΑΔΑ ΨΥ05Η-3Ο0) έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, Γεν. Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, Γεν. Λογιστήριο του Κράτους, Γεν. Δ/νση Δημοσιονομικής Πολιτικής & Προϋπολογισμού, Δ/νση : Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, Τμήμα Ζ’ με θέμα: «Έγκριση πολυετούς υποχρέωσης», για το έτος 2020.
 13. Τα υπ.αριθμ. πρωτ. 4239/2-7-2019 και 7091/19-8-2019  έγγραφα της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δωδεκανήσου, της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με θέμα: «Επαναπροκήρυξη θέσεων Π.Ε. Κτηνιάτρων» προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Διεύθυνση Διοικητικού Δωδεκανήσου Τμήμα Προσωπικού.
 14. Την υπ’αριθμ.113/22-9-2019 (ΑΔΑ:6ΜΜΚ7ΛΞ-ΣΞΥ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου περί (επαναπροκήρυξης από την ΣΟΧ1/2018 ανακοίνωση) έγκρισης πρόσληψης δύο (2) ΠΕ Γεωτεχνικών  ειδικότητας Κτηνιάτρων στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δωδεκανήσου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το πρόγραμμα «Επιτήρησης και λήψης μέτρων για ορισμένα Εξωτικά Νοσήματα» με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης στα Τμήματα Κτηνιατρικής Καρπάθου και Κω και η οποία διαβιβάστηκε στην Δ/νση Κτηνιατρικής Δωδεκανήσου  της Γενικής Δ/νσης Περ/κής Αγροτικής Οικονομίας& Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 121720/9062/19-10-2019 έγγραφο της Προϊσταμένης του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων Κυκλάδων  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 15.  Το υπ’ αριθμ. πρωτ.8467/282687/5-11-2019 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την ισχύ της κατανομής έτους 2017.
 16.  Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 11368/28-11-2019 έγγραφο της Προϊσταμένης της Δ/νσης Διοίκησης Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σχετικά με το  γεγονός ότι  από την ΣΟΧ1/2018 ανακοίνωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου δεν καλύφθηκαν οι ειδικότητες ενός (1) ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ στην Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου και  ενός (1) ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ στην Περιφερειακή Ενότητα Κω.
 17. Το υπ. αριθμ. 11019/6-12-2019 έγγραφο του Γεν. Διευθυντή της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την τεκμηρίωση των πρόσθετων προσόντων.
 18. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 11122/14-1-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΕΝΑΛΗΨΗ της 21-11-2019) Βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων του Προϊστάμενου της Δ/νσης Οικονομικού Δωδεκανήσου, Τμήμα Μισθοδοσίας της Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου, οικονομικού έτους 2020, για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης καθώς και  δημοσίευσης της περίληψης αυτής στο τύπο.
 19.  Το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.483/17-1-2020 έγγραφο  της Προϊσταμένης Δ/νσης Διοίκησης Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με την εκ νέου  αποστολή της παρούσας ανακοίνωσης  διορθωμένης ως προς τα πρόσθετα τυπικά προσόντα καθώς και την αποστολή  συμπληρωματικών  δικαιολογητικών.

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την εφαρμογή του Κοινοτικού Προγράμματος επιτήρησης και λήψης μέτρων για τα Εξωτικά Νοσήματα (Οζώδης Δερματίτιδα Βοοειδών, Ευλογιά του προβάτου, Αφθώδης Πυρετός, Πανώλη των Μικρών Μηρυκαστικών) από τις Περιφερειακές Ενότητες Καρπάθου και Κω που εδρεύουν στο Ν. Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που εδρεύει στην  Ερμούπολη Σύρου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΚΑΡΠΑΘΟΣ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 101)

-ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ            :1 ΘΕΣΗ

ΚΩΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗ 102)

-ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ            :1 ΘΕΣΗ

Οι υποψήφιοι/ες   πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα (Πίνακας Β), η εμπειρία, τα κριτήρια πρόσληψης καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναγράφονται στο πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2020  και το αναπόσπαστο τμήμα αυτής «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02.12.19», το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (www.pnai.gov.gr) καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας Π.Ν. Αιγαίου, των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων  και  Δήμων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης Δωδεκανήσου, Τμήμα Προσωπικού, Διοικητήριο,  Τ.Κ. 851 31, ΡΟΔΟΣ, υπόψη κας  Φωτεινής Αττιτή (τηλ. επικοινωνίας: 2241360519, 2241360661).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο κατάστημα της έδρας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στα καταστήματα των περιφερειακών Ενοτήτων  Ρόδου, Καρπάθου και Κω καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Σύρου-Ερμούπολης, Ρόδου, Καρπάθου και Κω, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτεςà Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ.Χρόνου ΣΟΧ  γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτεςà Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

                                                                       

                                                                     Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

                                                                                   

 

                                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

 

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 20/03/2020 έως 30/03/2020

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ _6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ _02.12.2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ _Α2_20.12.2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_ΣΟΧ-ΣΜΕ  _14_1_2020

ΤΕΛΙΚΗ ΣΟΧ 1.2020 ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ _ΨΚ9Ο7ΛΞ-ΩΚΛ

image_print