Σε συνέχεια των ενεργειών σχεδιασμού με στόχο την κατάρτιση του Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου (ΠΠ ΝΑ) 2021-2027 η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης θέτει σεευρεία δημόσια διαδικασία διαβούλευσης, το 1ο Σχέδιο του Προγράμματος έως την επίσημη υποβολή του στην Ε.Ε. που θα γίνει στις 12 Οκτωβρίου 2021.

 

Οι συνολικοί πόροι που κατανέμονται στο ΠΠ ΝΑ 2021-2027 ανέρχονται στα 285,35 εκ. ευρώ,και σχεδιάζεται να καλύψουν εστιασμένες ανάγκες και προκλήσεις των νησιών της Περιφέρειας σε ένα ευρύ πεδίο πολιτικών των 5 Στόχων Πολιτικής (ΣΠ) της ΕΕ.

Mε βάση τις διαπιστωμένες ανάγκες, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά διαρθρωτικές αδυναμίες και αξιοποιώντας τις σημαντικές δυνατότητες και πλεονεκτήματα, στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής της περιόδου 2021-2027, κεντρικός στόχος της Περιφέρειας είναι η ενίσχυση και διαφοροποίηση του παραγωγικού συστήματός της, με την υιοθέτηση μιας στρατηγικής διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος, η διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αειφορίας των πόρων και η ενίσχυση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της.

Για την εξυπηρέτηση του στρατηγικού στόχου της Περιφέρειας το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027» δομείται σε έξι (6) Προτεραιότητες, οι οποίες συνδέονται με τους ΣΠ 1 έως και 5 της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ, και δύο (2) Προτεραιότητες για την Τεχνική Βοήθεια.

 

  • Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και παραγωγικού δυναμικού (ΣΠ 1/ΕΤΠΑ – εξυπηρέτηση του στρατηγικού στόχου Ι του Προγράμματος)
  • Προτεραιότητα 2: Αειφορική ανάπτυξη και βιώσιμη διαχείριση των πόρων (ΣΠ 2/ΕΤΠΑ – εξυπηρέτηση του στρατηγικού στόχου ΙΙ του Προγράμματος)
  • Προτεραιότητα 3: Βελτίωση της περιφερειακής προσβασιμότητας και ενίσχυση της κινητικότητας (ΣΠ 3/ΕΤΠΑ – εξυπηρέτηση του στρατηγικού στόχου ΙΙΙ του Προγράμματος)
  • Προτεραιότητα 4: Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών (ΣΠ 4/ΕΤΠΑ – εξυπηρέτηση του στρατηγικού στόχου ΙV του Προγράμματος)
  • Προτεραιότητα 5: Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Ένταξη (ΣΠ 4/ΕΚΤ+ – εξυπηρέτηση του στρατηγικού στόχου ΙV του Προγράμματος)
  • Προτεραιότητα 6: Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών (ΣΠ 5/ΕΤΠΑ – εξυπηρέτηση του στρατηγικού στόχου V του Προγράμματος)
  • Προτεραιότητα 7: Τεχνική Υποστήριξη (ΕΤΠΑ)
  • Προτεραιότητα 8: Τεχνική Υποστήριξη (ΕΚΤ)

 

Οι παραπάνω Προτεραιότητες εξειδικεύονται σε 22 Ειδικούς Στόχους και 66 Ενδεικτικές Δράσεις. 

 

Με στόχο τη συνέχιση της εφαρμογής της εταιρικής σχέσης και της ουσιαστικής συμμετοχής των ενδιαφερόμενων εταίρων και των εμπλεκόμενων φορέων διαχείρισης και υλοποίησης έργων,τίθεται το κείμενο του Σχεδίου του Προγράμματος σεευρεία δημόσια διαδικασία διαβούλευσης, έως την επίσημη υποβολή του στην Ε.Ε. που θα γίνει στις 12 Οκτωβρίου 2021.

Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική πλατφόρμα της Περιφέρειας και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://espa3.pepna.gr, στην οποία θα βρείτε το 1ο Σχέδιο του Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2021-2027». Παρακαλούμε για τις απόψεις σας οι οποίες θα συμβάλουν σημαντικά στην οριστικοποίησή του.

Τα στελέχη της ΕΥΔ είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.

 

image_print