Αθήνα, 09 -04-2012

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αριθμ. Πρωτ.: 2450

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ       
ΑΝΑΓΚΩΝ                                                                                                     


 

ΘΕΜΑ: Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την
εκδήλωση σεισμικών φαινομένων.

ΣΧΕΤ:

 1. 6/20 Σεπτεμβρίου 1941 Κανονιστικό Διάταγμα: «περί άρσεως κινδύνου εκ βλάβης κτιρίων λόγω πολέμου,-σεισμού και
  οιασδήποτε άλλης θεομηνίας»
 2. Α.Π. Γ.Γ-121/21 -7-2009 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας «Ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού
  Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας- (Πολιτική και Διαδικασίες)
 3. ΑΠ..4648/6-7-2009 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας
  για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων.
 4. Α,Π. 180/18-11-2008 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων/Δ/νση ΠΑΜ/ΠΣΕΑ
 5. Α.Π. 2189/29-05-2001 έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε
 6. Α.Π. 23964 Φ.159 ΠΣΕΑ 9/7/2004 Έγγραφο Αρχηγείου ΠΣ
 7. Α.Π. 5301/4/16-ζ' 21/5/2004 Έγγραφο ΕΛΑΣ
 8. Α.Π. 7872/31-12-1997 έγγραφα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε
 9. Α.Π. ΟΙΚ.9831/Α42/5-12-2008 έγγραφο της ΥΑΣ./Γ.Γ.Δ.Ε./ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
 10. Α.Π.4524/Α42/26-8-2011 έγγραφο της Υ.Α.Σ./Γ.Γ.Δ.Ε./ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
 11. Α.Π. Π2α/Γ.Π. οικ. 94064/19-8-2011 έγγραφο της Γενικής,Δ/νσης Πρόνοιας του Υ.Υ.Κ.Α.
 12. Α.Π. 7872/31-12-97 «Σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης για κοινωφελή κτίρια σε επίπεδο Νομού»
 13. Αναγκαστικός Νόμος 1316/1938 «Περί συμπληρώσεως των διατάξεων των Νόμ. 4442 και 111/1936» (ΦΕΚ 266/Α71938}
 14. Β.Δ. 972/1966 «Περί οργανώσεως των παρά του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας Δ/νσεων.» (ΦΕΚ 265/Α71966)
 15. Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ Α.Π. 2189 από 29/5/2001 «Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων κοινωφελούς χρήσης»
 16. Κ.Υ.Α. 88555/3293/1988 «Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ
  721/Β71988)
 17. Κ.ΥΑ 543/5543/24-03-2000 «Χρήση, κυκλοφορία και άλλα θέματα σχετικά με τα αυτοκίνητα-οχήματα των υπηρεσιών του
  δημοσίου τομέα» (ΦΕΚ 376/Β 72000)
 18. Κ.Υ.Α. Π2/οικ.2673/2001 «Τροποποίηση και συμπλήρωση Προγραμματικών Αποφάσεων περί παροχής Κοινωνικής
  Προστασίας» {ΦΕΚ 1185/Β72001)
 19. Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ71999)
 20. Ν. 1Τ90/1981 «Περί κυρώσεωςτης από 26.3.1981 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας "περί
  αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981" και ρυθμίσεως ετέρων συναφών Θεμάτων» (ΦΕΚ 203/Α71981)
 21. Ν. 1349/1983 «Σύσταση Ο.Α.Σ.Π και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 52/Α71983)
 22. Ν. 1.568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» {ΦΕΚ 177/Α71985)
 23. Ν. 1579/1985 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του ΕΣΥ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 217/Α71985)
 24. Ν. 1892/1390 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α71990)
 25. Ν. 1894/1990 «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις» (ΦΕΚ 110/Α71990)
 26. Ν. 2190/1994 «Σύσταση Α.Σ.Ε.Π. και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» {ΦΕΚ 28/Α71994)
 27. Ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και
  άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35/Α71996)
 28. Ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
  123/Α71996)
 29. Ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» {ΦΕΚ 236/Α71998)
 30. Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, και άλλες
  διατάξεις (ΦΕΚ 41/Α 72000)
 31. Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α72002)
 32. Ν. 3027/2002 «Ρύθμιση θεμάτων Ο.Σ.Κ., ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 152/Α72002)


33. Ν. 3108/2003 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» {ΦΕΚ 30/Α72003}
34:  Ν. 3172/2003 «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 197/Α72003)

 1. Ν. 3329/2005 «Περιφερειακή συγκρότηση του ΕΣΥ και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ81/Α72005)
 2. Ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» {ΦΕΚ 176/Α72005)
 3. Ν. 3402/2005 «Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α72005)
 4. Ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του ΠΣ αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ258/Α72006)
 5. Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το ΥΥΚΑ και λοιπές διατάξεις» ΦΕΚ
  25/Α72007)
 6. Ν 3584/2007 (Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α72007)
 7. Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας ΥΠΕΣΔΔΑ» (ΦΕΚ
  42/Α72007)
 8. Ν. 3613/2007 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητού Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Ελεγκτών
  Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 236/Α72007)
 9. Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 116/Α72008)
 10. Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 84/Α72010)
 11. Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» {ΦΕΚ
  877Α72010)
 12. Ν. 776/1978 «Βοηθήματα αστέγων οικογενειών Ν. Αττικής εκ θεομηνιών 1977-1978» (ΦΕΚ 68/Α71978)
 13. Ν, 867/1979 «Περί κυρώσεως τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από 28.7.1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του
  Προέδρου της Δημοκρατίας "περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 ειςπεριοχήν Βορείου Ελλάδος κ.λπ., και
  ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων"» (ΦΕΚ 24/Α71979)
 14. ΝΑ 17/1974 (ΦΕΚ 263/Α71974
 15. ΝΑ 444/1970«Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ
  39/Α71970)
 16. ΝΑ 57/1973 «Περί λήψεως μέτρων κοινωνικής προστασίας των οικονομικώς αδυνάτων και καταργήσεως των διεπουσών τον
  θεσμόν της απορίας διατάξεων» (ΦΕΚ 149/Α71973)
 17. ΠΑ 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (ΦΕΚ 12/Α72001)
 18. Π.Δ. 161/1988 «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και
  άλλες διατάξεις» {ΦΕΚ 74/Α71988)
 19. ΠΑ 161/2000 «Μεταβίβαση στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις αρμοδιοτήτων, τοπικού ενδιαφέροντος, που αφορούν την
  πρωτοβάθμιακαιδευτεροβάθμια εκπαίδευση» {ΦΕΚ 145/Α72000)
 20. Π.Δ. 17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις
  οδηγίες-89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» {ΦΕΚ11/Α71996)
 21. ΠΑ 210/1992 «Κανονισμός εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος» (ΦΕΚ99/Α71992)
 22. Π.Δ. 22/2006 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης {Ε.Κ.Κ.Α.}» (ΦΕΚ 18/Α72006)
 23. Π,Δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 202/Α71999)
 24. ΠΑ 329/1993 «Τροποποίηση διατάξεων που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώμα» (ΦΕΚ 140/Α71993)
 25. Π.Δ. 376/1988 «Οργανισμός Εθνικού Κέντρου Αμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)» (ΦΕΚ 169/Α71988)
 26. ΠΑ 414/1998 «Μετατροπή του Οργανισμού.Σχολικών Κτιρίων σε Ανώνυμη Εταιρία και έγκριση του Καταστατικού της» (ΦΕΚ
  291/Α71998)
 27. ΠΑ 485/1988 «Οργανισμός διάρθρωσης και αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και
  Προστασίας (ΦΕΚ 219/Α71988)
 28. Π.Δ. 93/1993 «Διατηρούμενες αρμοδιότητες Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 39/Α71993)
 29. ΠΑ 95/2000 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/Α72000)
 30. Π.Δ. 96/1987 «Ίδρυση Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών» {ΦΕΚ 58/Α71987)
 31. Π.Ν.Π. 28/1978 «Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχήν Βορείου Ελλάδος και ρυθμίσεως συναφών
  θεμάτων» (ΦΕΚ117/Α71978)
 32. ΥΑ129910-04-2003 «Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη
  "ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ". (ΦΕΚ 423/Α72003)
 33. ΥΑ 2025/19-01-1998 «Έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών του από 30.12.1997 Γενικού Σχεδίου πολιτικής προστασίας, με
  την συνθηματική λέξη "ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ"» { ΦΕΚ 12/Β71998)
 34. ΥΑ 3384/9-6-2006 «Συμπλήρωση του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «-ΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» με το
  Ειδικό Σχέδιο «Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών» {ΦΕΚ 776/Α 72006)
 35. ΥΑ 3828/ΤΣΕΠ31.1/1995 «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών της Υ ΑΣ» (ΦΕΚ 954/Β71995)
 36. ΥΑ 65220/1986 /1996 «Αποδέσμευση της Ελληνικής Αστυνομίας από την ευθύνη εκτέλεσης έργων ξένων προς την αποστολή
  της» (ΦΕΚ 203/871996}
 37. ΥΑ Δ16γ/132/6/211/Γ/2006 «Συγκρότηση και σύσταση Μόνιμων Επιστημονικών Επιτροπών του ΟΑΣΠ» (ΦΕΚ 464/Β72006)
 38. Υ Α ΔΥ(34)α/Γ.Π.οικ. 77509 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή
  Υφυπουργού» .στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές και ανωτέρους υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και
  Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 1237/Β72004)
 39. ΥΑ οικ/3828/ΤΣΕΠ31.1/1995 «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών της Υ.Α.Σ.» {ΦΕΚ 954/Β71995)
 40. ΠΑ 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του (ΦΕΚ 213/Α72009)
 41. Ν.4018/2011 «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης
  ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
  Εσωτερικών» (ΦΕΚ215/Α72011)
 42. 2α/Γ.Π.οικ.94064/19-8-2011 έγγραφο της Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης & Αλληλεγγύης του ΥΥΚΑ «Σχετικά με προγράμματα
  κοινωνικής προστασίας»
 43. 4524/Α42/26-08-2011 έγγραφο της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΥΑΣ) της ΓΓΔΕ «Διαδικασία αποκατάστασης
  ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από καταστροφές μετά την εφαρμογή του Προγράμματος "Καλλικράτης"»


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Οι σεισμοί εντάσσονται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών (ΥΑ 1299/2003, ΦΕΚ 423/Α72003) και
μττορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή και την περιουσία των ανθρώπων και να προκαλέσουν καταστροφές στην
οικονομία και τις υποδομές της χώρας.

Με στόχο τον συντονισμό των φορέων στην άμεση απόκριση, στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών καθώς και
τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών, η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε το 4648/6-7-2009 έγγραφο της με θέμα
«Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση
σεισμικών φαινομένων» στο οποίο προσδιορίστηκαν με αναλυτικό τρόπο οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των
εμπλεκομένων φορέων και δόθηκαν συντονιστικές οδηγίες ανά στάδιο επιχειρήσεων και δράση πολιτικής
προστασίας.

Από την έκδοση του ανωτέρω επήλθαν τροποποιήσεις στις διοικητικές δομές του κράτους (μεταφορές
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, αλλαγές στην υπαγωγή φορέων, κλπ) με σημαντικότερη την ψήφιση του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» ο οποίος επέφερε διοικητικές αλλαγές στις δομές της Αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Περιφέρειες και
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις). Κατόπιν τούτων κρίθηκε αναγκαία η αναθεώρηση του σχεδιασμού και των
δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων
βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου.

Στα πλαίσια αυτά κατέχοντας υπόψη ότι οι δράσεις πρόληψης που αναφέρονται στο 4648/6-7-2009 έγγραφο
μας έχουν ήδη δρομολογηθεί (προσεισμικός έλεγχος κτιρίων δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης, εκπαίδευση
πολιτών, κλπ), ή δρομολογούνται από άλλους φορείς (ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ./ΟΑΣΠ, κλπ), το παρόν εστιάζει κυρίως στις
αρμοδιότητες, τη συνεργεία; τη συνεργασία-και το συντονισμό των νέων δομών Αυτοδιοίκησης {Δήμοι,
Περιφέρειες και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις) με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., κλπ) σε
επίπεδο ετοιμότητας, αντιμετώπισης (πρώτης απόκρισης) εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών από
την εκδήλωση, σεισμών.

Διευκρινίζεται ότι στην έννοια της ετοιμότητας περιλαμβάνονται όλες οι δράσεις και τα έργα των εμπλεκομένων
φορέων που έχουν στόχο την άμεση απόκριση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας σε περίπτωση εκδήλωσης
σεισμικών φαινομένων, δεδομένου ότι δεν δύναται να προσδιοριστεί ο χώρος και ο χρόνος εκδήλωσης τους.

Με βάση τα ανωτέρω κρίθηκε αναγκαία η διαίρεση του παρόντος σε τέσσερα μέρη. Πιο αναλυτικά:

 • Στο ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΟ αναφέρονται οι απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες που εξασφαλίζουν την
  ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων των Αποκεντρωμένων
  Διοικήσεων (παρ. 1.2.1), των Περιφερειών (παρ. 1.2.2) και των Δήμων (παρ. 1.2.3). Επίσης αναφέρονται
  θέματα σχετικά με την αντισεισμική πολιτική και την ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών (παρ 1.1).
 • Στο ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ δίνονται συντονιστικές οδηγίες για την ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής
  προστασίας και την άμεση απόκριση μετά την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων για την αντιμετώπιση
  εκτάκτων αναγκών και διαχείριση συνεπειών. Οι συντονιστικές οδηγίες αναλύονται ανά στάδιο επιχειρήσεων,
  ακολουθώντας δηλαδή την χρονική εξέλιξη των δράσεων πολιτικής προστασίας και προσδιορίζονται οι κύριες
  δράσεις κατά αρμοδιότητα των εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση
  διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισμού και περιγράφεται η κλιμάκωση των ενεργειών (παρ. 2.1 έως 2.9)

® Στο ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ αναφέρονται οι διαδικασίες υλοποίησης των επί μέρους δράσεων στην αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση συνεπειών από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων, όπως η κήρυξη
περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (παρ. 3.1), η οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών από τις
πληγείσες περιοχές λόγω επαπειλούμενου κινδύνου (παρ. 3.2), αιτήματα συνδρομής προσωπικού και μέσων
πολιτικής προστασίας (παρ. 3.3), ανάληψη δράσεων πολιτικής προστασίας από εθελοντικές οργανώσεις
(παρ. 3.4), η ενημέρωση του κοινού και η παροχή οδηγιών (παρ. 3.5), η εφαρμογή του Ειδικού Σχεδίου
Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών (3.6} και η τήρηση στοιχείων ειδικού φακέλου καταστροφής (παρ.
3.7).

*      Το ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ αναφέρεται στην εφαρμογή των προβλεπομένων δράσεων από τους εμπλεκόμενους
φορείς κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται.


ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ

 

11 Αντισεισμική πολιτική ¦ Ενημέρωση και εκπαίδευση πολιτών σε θέματα σεισμικής προστασίας

Αρμόδιος φορέας για την επεξεργασία και το σχεδιασμό της αντισεισμικής πολιτικής της χώρας καθώς και για
το συντονισμό των ενεργειών δημοσίου και ιδιωτικού δυναμικού για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής είναι με
βάση το θεσμικό του πλαίσιο ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.),
εποπτευόμενος οργανισμός του Υ.ΠΕ,ΧΩ.Δ.Ε. (Ν.1349/1983, ΦΕΚ 52Α).

θέματα που αφορούν το σχεδιασμό, εκπόνηση, συντονισμό και παρακολούθηση του έργου της εκπαίδευσης
και ενημέρωσης του πληθυσμού και στελεχών φορέων του δημοσίου, σε θέματα αντισεισμικής προστασίας και
αντιμετώπισης των εκτάκτων αναγκών που προέρχονται από σεισμούς, αποτελούν αρμοδιότητα του Ο.Α.Σ.Π. (ΠΔ
485/1988, ΦΕΚ 219/Α71988). Επίσης, η ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από
κινδύνους που προέρχονται από σεισμούς, γίνεται σε κεντρικό επίπεδο από τον Ο.Α.Σ.Π. {ΠΔ 485/1988, ΦΕΚ
219/Α71988).

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για πληροφόρηση και
ευαισθητοποίηση των πολιτών, συνεργάζεται με τον Ο.Α.Σ.Π. στην έκδοση έντυπου υλικού και οδηγιών προς τους
πολίτες.

Ειδικότερα, για τον κίνδυνο εκδήλωσης θαλασσίου κύματος βαρύτητας {τσουνάμι) μετά από σεισμό και τη
λήψη μέτρων αυτοπροστασίας, η ενημέρωση των πολιτών και ειδικότερα αυτών που διαμένουν σε παράκτιες
περιοχές, πραγματοποιείται από τα αρμόδια κατά τόπους-Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των παράκτιων Δήμων,
μέσω της διανομής σχετικού έντυπου-υλικού που έχει εκδοθεί από την Γ.Γ.Π.Π. Η διάθεση των εντύπων αυτών
γίνεται κατά κανόνα στα Δημοτικά Καταστήματα.

Η διάθεση του έντυπου υλικού.με τα προτεινόμενα μέτρα αυτοπροστασίας μπορεί να κατευθύνεται και προς
τους υπευθύνους λειτουργίας παράκτιων τουριστικών μονάδων {ξενοδοχεία, κατασκηνώσεις, κλπ), έτσι ώστε οι
πολίτες που διαμένουν οτους'χώρους αυτούς να ενημερώνονται για τους κινδύνους καθώς και τα προτεινόμενα
μέτρα αυτοπροστασίας {απομάκρυνση από τις παράκτιες περιοχές, κατεύθυνση προς τους οργανωμένους χώρους
καταφυγής, κλπ).

Περαιτέρω ενημέρωση του κοινού, με βάση τις οδηγίες και το έντυπο υλικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας, αποτελεί υποχρέωση των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των
Περιφερειών, καθώς και των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων. Σημειώνεται ότι αναλυτικές οδηγίες για
τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από σεισμό και πιθανή εκδήλωση θαλασσίου κύματος βαρύτητας αναφέρονται
και στον ιστοχώρο της Γ.Γ.Π.Π. http://www.gscp.gr/ggpp/site/home/ws.csp).

Στα ανωτέρω πλαίσια οι Διευθυντές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας
υποχρεούνται με την έναρξη κάθε σχολικού έτους να πραγματοποιούν άσκηση εγκατάλειψης των κτιρίων και
ενημέρωσης των μαθητών. Κατευθυντήριες οδηγίες για την υλοποίηση των ανωτέρω δίνονται από το ΥΠΕΠΘ σε
συνεργασία με τον Ο.Α.Σ.Π. (Α.Π. 180/18-11-2008 έγγραφο Υ.Π.Δ.Β.Μ.θ).

 

1.2 Ετοιμότητα Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Περιφερειών και Δήμων

Στην έννοια της ετοιμότητας περιλαμβάνονται οι προπαρασκευαστικές δράσεις και τα έργα των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των Δήμων που έχουν στόχο την άμεση απόκριση του
μηχανισμού πολιτικής προστασίας σε περίπτωση εκδήλωσης σεισμικών φαινομένων, δεδομένου ότι δεν δύναται
να προσδιοριστεί ο χώρος και ο χρόνος εκδήλωσης τους. Οι Γενικοί Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι
Περιφερειάρχες, καθώς και οι Δήμαρχοι έχουν την ευθύνη κατά το μέρος που τους αφορά του συντονισμού και
επίβλεψης εντός των διοικητικών τους ορίων, του έργου της πολιτικής προστασίας για την ετοιμότητα
αντιμετώπισης κινδύνων από σεισμούς (Ν. 3013/2002 – ΦΕΚ 102/Α72002, Ν. 3852/2010 – ΦΕΚ 87/Α720Ί0).

 

1.2.1 Ετοιμότητα Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Στα πλαίσια της ετοιμότητας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την άμεση απόκριση και αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και διαχείριση συνεπειών από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων, παρακαλούμε με ευθύνη
των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων λόγω αρμοδιότητας για τα εξής:


 1. Με απόφαση των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να συσταθούν οι επιτροπές
  πρωτοβάθμιου προσεισμικού έλεγχου κτιρίων αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε περίπτωση που
  δεν έχει ολοκληρωθεί ή πραγματοποιηθεί ο ανωτέρω έλεγχος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα 7872/31-
  12-1997 και 2189/29-05-2001 έγγραφα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. νυν ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Τα αποτελέσματα του
  προσεισμικού ελέγχου των κτιρίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να αποσταλούν στον Ο,Α.Σ.Π. (σύμφωνα
  με τα προβλεπόμενα στο 2189/29-05-2001 έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. νυν ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.)
 2. Οι Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με βάση τα αποτελέσματα του προσεισμικού
  ελέγχου κτιρίων να δρομολογήσουν δράσεις περαιτέρω ελέγχου και λήψης μέτρων προστασίας, όπου αυτό
  απαιτείται (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 2189/29-05-2001 έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. νυν
  ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.)
 3. Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με την επιτροπή πρωτοβάθμιου προσεισμικού έλεγχου
  •κτιρίων αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης.Διοίκησης, ή άλλης επιτροπής που θα συσταθεί για το λόγο αυτό με
  απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, να προσδιορίσει κτίριο ή άλλο χώρο της
  Αποκεντρωμένης Διοίκησης όπου σε περιπτώσεις κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω σεισμού ο Γενικός
  Γραμματέας.της Αποκεντρωμένης Διοίκησης θα συντονίζει τη διάθεση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων
  εντός των διοικητικών του ορίων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που μπορεί να προκύψουν από την
  εκδήλωση σεισμικών φαινομένων.
 4. Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει σε συνεργασία με τις αρμόδιες Δ/νσεις της Αποκεντρωμένης
  Διοίκησης στην κατάρτιση και τήρηση επικαιροποιημένου καταλόγου των επιχειρησιακά έτοιμων μέσων και
  υπευθύνων χειριστών τους που.διαθέτουν οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την αντιμετώπιση
  εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων (μηχανήματα έργων, οχήματα μεταφοράς
  προσωπικού, κλπ.}.
 5. Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας να-προχώρησε ι σε συνεργασία με τις αρμόδιες Δ/νσεις της Αποκεντρωμένης
  Διοίκησης στην κατάρτιση και τήρηση επικαιροποιημένου καταλόγου (μητρώου) υπαλλήλων της
  Αποκεντρωμένης Διοίκησης που διαθέτουν τα κατάλληλα- επαγγελματικά προσόντα, προκειμένου να
  συνδράμουν το έργο της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Υ.Α.Σ.) της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
  στον έλεγχο των κτιρίων, εφόσον τούτο απαιτηθεί.
 6. Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να προχωρήσει στη σύνταξη μνημονίου
  ενεργειών γισ την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση
  σεισμικών φαινομένων. Νοείται ότι στα ανωτέρω μνημόνια ενεργειών θα περιλαμβάνονται και οι κατάλογοι οι
  οποίοι έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σημεία 4. και 5. της παρούσας παραγράφου.

 

1.2.2 Ετοιμότητα Περιφερειών

Στα πλαίσια της ετοιμότητας των Περιφερειών για την άμεση απόκριση και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
και διαχείριση συνεπειών από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων, παρακαλούμε με ευθύνη των
Περιφερειαρχών λόγω αρμοδιότητας για τα εξής:

 1. Να οριστούν, σε περίπτωση που δεν έχουν ήδη οριστεί, οι οργανικές μονάδες υπεύθυνες για την τήρηση
  υλικών και μέσων για την προσωρινή στέγαση πληγέντων από καταστροφές, ιδίως των Περιφερειών που
  διατηρούν αποθηκευτικά κέντρα του Υ.Υ.Κ.Α.[2], σύμφωνα με το άρθρο 283 παρ 3 του Ν.3852/2010 (σχετ.
  Π2α/ΓΠ.θίκ.94064/19-8-2011 έγγραφο του Υ.Υ.Κ.Α.)
 2. Με εντολή Περιφερειάρχη, ογ οργανικές μονάδες των Περιφερειών που διαθέτουν αποθηκευμένα υλικά και
  ιδιαίτερα εκείνες οι οποίες έχουν την ευθύνη λειτουργίας των αποθηκευτικών κέντρων του Υ.Υ.Κ.Α.[3], να


προχωρήσουν άμεσα σε ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο και συντήρηση του αποθηκευμένου υλικού (σκηνές,
κουβέρτες, κλπ) για την ανακούφιση πληγέντων.

Να αντιμετωπιστούν άμεσα, σε περίπτωση που δεν έχουν ήδη αντιμετωπιστεί, τυχόν ελλείψεις ή ανάγκες
αντικατάστασης των προβλεπομένων υλικών των αποθηκευτικών κέντρων του Υ.Υ.Κ.Α. λόγω παλαιότητας ή
φθοράς, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.Υ.Κ.Α. (Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και
Αλληλεγγύης, Ε.Κ.ΕΠ.Υ., κλπ).

Αντίγραφο του επικακοποιημένου καταλόγου των κατάλληλων προς διάθεση αποθηκευμένων υλικών θα
τηρείται από τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, η οποία θα τον κοινοποιήσει και στη Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 1. Με απόφαση των Περιφερειαρχών να συσταθούν οι επιτροπές, πρωτοβάθμιου προσείσμικού έλεγχου κτιρίων
  αρμοδιότητας Περιφέρειας (συμπεριλαμβανομένων και αυτών των Περιφερειακών Ενοτήτων), σε περίπτωση
  που δεν έχει ολοκληρωθεί ή πραγματοποιηθεί ο ανωτέρω έλεγχος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα
  7872/31-12-1997 και 2189/29-05-2001 έγγραφα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. νυν ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Τα αποτελέσματα του
  προσείσμικού ελέγχου των κτιρίων της Περιφέρειας να αποσταλούν στον Ο.Α.Σ.Π. (σύμφωνα με τα
  προβλεπόμενα στο 2189/29-05-2001 έγγραφο, του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. νυν ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.)
 2. Οι Περιφερειάρχες, με βάση τα αποτελέσματα του προσείσμικού ελέγχου κτιρίων να δρομολογήσουν δράσεις
  περαιτέρω ελέγχου και λήψης μέτρων προστασίας, όπου αυτό απαιτείται (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
  2189/29-05-2001 έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. νυν ΥΠ.Υ.ΜΕ.Δ1.)
 3. Τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, κατόπιν εντολής της Δ/νσης Πολιτικής
  Προστασίας και σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας (Δ/νση Τεχνικών Έργων, κλπ;)
  να προχωρήσουν, .μετά'από σχετική συνεννόηση[4] με τους οικείους Δήμους σε προσδιορισμό ή επανέλεγχο
  των χώρων ικανών για την υποδοχή και διαβίωση των πληγέντων μετά από σεισμό (χώροι καταυλισμών).
  •Νοείται ότι στους ανωτέρω χώρους θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές (δίκτυο ύδρευσης και
  αποχέτευσης, κλπ), όπως αυτές αναφέρονται στις κατευθυντήριες οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π., και θα πρέπει να έχει
  εξασφαλιστεί η-διαθεσιμότητα των χώρων αυτών, για το σκοπό αυτό, από τους υπευθύνους διοίκησης και
  λειτουργίας τους.

Η επιλογή των χώρων που 8α προσδιοριστούν, από τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών
Ενοτήτων σε συνεννόηση με τους οικείους Δήμους, ως χώροι καταυλισμού, θα οριστικοποιηθεί σε
συνεδρίαση του ΣΟΠΠ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, σύμφωνα με το σημείο 10. της παρούσας
παραγράφου.

Οι χώροι που θα προσδιοριστούν ως χώροι καταυλισμού μετά από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων
στην ανωτέρω συνεδρίαση του ΣΟΠΠ, θα γνωστοποιηθούν, δια της Δ/νσεως Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας, στα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των οικείων Δήμων και στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Επισημαίνεται ότι κατά την επιλογή των χώρων καταυλισμού θα πρέπει να αποφεύγονται χώροι πλησίον
παραθαλάσσιων και παράκτιων περιοχών και σε υψομετρική θέση τέτοια ώστε να μην κινδυνεύουν να
επηρεαστούν από την εκδήλωση θαλασσίων κυμάτων βαρύτητας (τσουνάμι).

 1. Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, σε συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικών Έργων της
  Περιφέρειας και τις Δ/νσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων, να προσδιορίσει κτίριο[5] ή άλλο
  χώρο της Περιφέρειας όπου σε περιπτώσεις κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω σεισμού ο Περιφερειάρχης
  θα συντονίζει τη διάθεση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων εντός των διοικητικών του ορίων για την
  αντιμετώπιση εκτάκτων, αναγκών που μπορεί να προκύψουν από σεισμούς. Όμοια και τα Τμήματα Πολιτικής
  Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, κατόπιν εντολής της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας, για το έργο
  των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών.
 2. Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει σε συνεργασία με τις αρμόδιες Δ/νσεις της Περιφέρειας στην
  κατάρτιση και τήρηση επικαιροποιημένου καταλόγου των επιχειρησιακά έτοιμων μέσων και υπευθύνων


χειριστών τους που διαθέτουν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας (συμπεριλαμβανομένων και αυτών των οικείων
Περιφερειακών Ενοτήτων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω σεισμού (μηχανήματα έργων,
οχήματα μεταφοράς προσωπικού, κλπ,).

 1. Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει σε συνεργασία με τις αρμόδιες Δ/νσεις της Περιφέρειας
  (Δ/νση Τεχνικών Έργων, κλπ,) στην κατάρτιση και τήρηση επικαιροποιημένου καταλόγου (μητρώου)
  υπαλλήλων της Περιφέρειας (συμπεριλαμβανομένων και αυτών των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων) που
  διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα, προκειμένου να συνδράμουν το έργο της Υπηρεσίας
  Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Υ.Α.Σ.) της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. στον έλεγχο των κτιρίων, εφόσον
  τούτο απαιτηθεί.
 2. Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας να προχωρήσει στη σύνταξη μνημονίου ενεργειών για την
  αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων.
  Νοείται ότι στα ανωτέρω μνημόνια ενεργειών θα περιλαμβάνονται και οι κατάλογοι οι οποίοι έχουν
  καταρτιστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σημεία 7. και 8. της παρούσας παραγράφου. Αντίγραφο του
  μνημονίου ενεργειών (συμπεριλαμβανομένου καταλόγου με τηλέφωνα επικοινωνίας των επιχειρησιακά
  υπευθύνων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης λόγω σεισμών) για λόγους άμεσης κινητοποίησης να
  κοινοποιηθεί στις κατά τόπους υπηρεσίες του Π.Σ.-και της ΕΛ.ΑΣ. που εδρεύουν εντός των διοικητικών τους
  ορίων

10.   Σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων, με
εντολή των Περιφερειαρχών και ευθύνη των Αντιπεριφερειαρχών, με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των
φορέων που εμπλέκονται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την
ετοιμότητα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών από την εκδήλωση σεισμικών
φαινομένων.

Στις- συνεδριάσεις των ΣΟΠΠ' των Περιφερειακών Ενοτήτων, μεταξύ άλλων, θα οριστικοποιηθούν οι
θέσεις των χώρων καταυλισμού (σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο σημείο 5. της παρούσας
παραγράφου), όπως.-επίσης και θα εξεταστούν ζητήματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των
χώρων καταυλισμού, σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί. Επίσης, θα συζητηθούν και ζητήματα τα οποία
αφορούν τη συνεργασία των φορέων για την άμεση απόκριση και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισμικών φαινομένων (σύμφωνα με τα Μέρη 2° και 3° του παρόντος).

Τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, μετά τη σύγκληση των Συντονιστικών
Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων, θα κοινοποιήσουν στη Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, καθώς στα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των οικείων Δήμων τα πρακτικά της συνεδρίασης για
λόγους ενημέρωσης.

Οι συνεδριάσεις των ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων θα πρέπει να προγραμματιστούν και
υλοποιηθούν με ευθύνη των αρμόδιων κατά τόπο Αντιπεριφερει αρχών εντός δύο (2) μηνών από τη λήψη του
παρόντος.

 

1.2.3 Ετοιμότητα Δήμων

Στα πλαίσια της ετοιμότητας των Δήμων για την άμεση απόκριση και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
διαχείριση συνεπειών λόγω σεισμού, παρακαλούμε με ευθύνη των Δημάρχων λόγω αρμοδιότητας για τα εξής:

1.     Με απόφαση των Δημάρχων να συσταθούν οι επιτροπές πρωτοβάθμιου προσεισμικού έλεγχου κτιρίων
αρμοδιότητας των Δήμων, σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί ή πραγματοποιηθεί ο ανωτέρω έλεγχος,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα-στα 7872/31-12-1997 και 2189/29-05-2001 έγγραφα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. νυν
ΥΠ.Υ.ΜΕ.Δί. Τα αποτελέσματα του προσεισμικού ελέγχου των κτιρίων του Δήμου να αποσταλούν στον
Ο.Α.Σ.Π. (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 2189/29-05-2001 έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. νυν ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.)

2.     Οι Δήμαρχοι, με βάση τα αποτελέσματα του προσεισμικού ελέγχου κτιρίων να δρομολογήσουν δράσεις
περαιτέρω ελέγχου και λήψης μέτρων προστασίας, όπου αυτό απαιτείται (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
2189/29-05-2001 έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. νυν ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.)

3.     Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου στην
κατάρτιση και τήρηση επικαιροποιημένου καταλόγου (μητρώου) υπαλλήλων του Δήμου που διαθέτουν τα


κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα προκειμένου να συνδράμουν το έργο της Υπηρεσίας Αποκατάστασης
Σεισμοπλήκτων της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. στον έλεγχο κτιρίων, εφόσον τούτο απαιτηθεί.

 1. Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου στην
  κατάρτιση και τήρηση επικαιροποιημένου καταλόγου των επιχειρησιακά έτοιμων μέσων που διαθέτουν οι
  υπηρεσίες του Δήμου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω σεισμού (μηχανήματα έργων, οχήματα
  μεταφοράς προσωπικού, κλπ.).
 2. Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες, να
  προσδιορίσει κτίριο5 ή άλλο χώρο του Δήμου όπου σε περιπτώσεις κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω
  σεισμού ο Δήμαρχος θα συντονίζει τη διάθεση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων εντός των διοικητικών
  του ορίων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που μπορεί να προκύψουν από σεισμούς.
 3. Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες (Τεχνικές Υπηρεσίες,
  Πολεοδομικά Γραφεία, κλπ) να προχωρήσει στον προσδιορισμό χώρων προσωρινής εναπόθεσης μπαζών
  μετά από σεισμό.
 4. Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες (Τεχνικές Υπηρεσίες,
  κλπ) να προχωρήσει στον προσδιορισμό ή επανέλεγχο υπαίθριων χώρων συγκέντρωσης του πληθυσμού
  μετά από σεισμό (χώροι καταφυγής), σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π.

-Μετά την επιλογή των χώρων που θα προσδιοριστούν από τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων
ως χώροι καταφυγής, θα ακολουθήσει καταγραφή η οποία θα κοινοποιηθεί, δια του Γραφείου Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου, στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας των οικείων Περιφερειών και στη Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Επισημαίνεται ότι κατά την επιλογή των χώρων καταφυγής θα πρέπει να αποφεύγονται χώροι πλησίον
παραθαλάσσιων και παράκτιων περιοχών και σε υψομετρική θέση τέτοια ώστε να μην κινδυνεύουν να
επηρεαστούν από την εκδήλωση θαλασσίων κυμάτων βαρύτητας (τσουνάμι).

 1. Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου να προχωρήσει στη σύνταξη μνημονίου ενεργειών για την
  αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων.
  Νοείται ότι στα- ανωτέρω μνημόνια ενεργειών θα περιλαμβάνονται και οι κατάλογοι οι οποίοι έχουν
  καταρτιστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σημεία 3. και 4. της παρούσας παραγράφου. Αντίγραφο του
  μνημονίου ενεργειών (συμπεριλαμβανομένου καταλόγου με τηλέφωνα επικοινωνίας των επιχειρησιακά
  υπευθύνων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης λόγω σεισμών) για λόγους άμεσης κινητοποίησης να
  κοινοποιηθεί στις κατά τόπους υπηρεσίες του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ. που εδρεύουν εντός των διοικητικών τους
  ορίων.
 2. Σύγκληση των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (ΣΤΟ) των Δήμων, με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των
  φορέων που εμπλέκονται σε επίπεδο Δήμου σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την ετοιμότητα
  αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων.

Στις συνεδριάσεις των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (ΣΤΟ) των Δήμων θα συζητηθούν και ζητήματα
τα οποία αφορούν τη συνεργασία των φορέων για την άμεση απόκριση και την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισμικών φαινομένων (σύμφωνα με τα Μέρη 2° και 3° του
παρόντος).

Τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, μετά τη σύγκληση των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων,
θα κοινοποιήσουν στην Δ'νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας και της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης τα πρακτικά της συνεδρίασης, για λόγους ενημέρωσης.

6 κτίριο που να πληρεί τις συνθήκες στατικής επάρκειας, να έχει πυρασφάλεια, η κατασκευή του για την αντίστοιχη
χρήση του να πληρεί τον κτιριοδόμικό κανονισμό, να μην υπάρχουν παραβάσεις που δεν έχουν ρυθμιστεί με βάσει τις
διατάξεις του Ν4014/11, κλπ

 


Οι συνεδριάσεις των ΣΤΟ των Δήμων θα πρέπει να προγραμματιστούν και υλοποιηθούν με ευθύνη των
Δημάρχων εντός δύο (2) μηνών από τη λήψη του παρόντος.


ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕ! ΟΔΗΓΙΕΣ)

 

2.1  Στάδια των επιχειρήσεων

Μετά την εκδήλωση ενός σεισμού οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας πρέπει να υλοποιήσουν σειρά δράσεων
που αποσκοπούν στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων σχετικά με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την
άμεση διαχείριση των συνεπειών. Οι δράσεις πολιτικής προστασίας ακολουθούν τις φάσεις εξέλιξης ενός
καταστροφικού φαινομένου και εντάσσονται στα αντίστοιχα της καταστροφής στάδια επιχειρήσεων.

Ειδικά για τους σεισμούς, τα στάδια των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση καταστροφών από σεισμό
προσδιορίζονται ως εξής (σχετ. 4804/06-06-2008 έγγραφο μας):
»   Αρχική αναγγελία / Ειδοποίηση Σεισμού

β   Αρχική εκτίμηση κατάστασης συνεπειών – Επίσημη ανακοίνωση χαρακτηριστικών σεισμικού φαινομένου
«   Κινητοποίηση δυνάμεων

®   Επιχείρηση Έρευνας, Διάσωσης – Έλεγχος και Καταστολή Επαγόμενων Φαινομένων

β   Περίθαλψη – Διοικητική Μέριμνα-Πληγέντων

β   Μετασεισμικός έλεγχος κτιρίων και υποδομών

«   Συνολική αποτίμηση ζημιών

•   Αποκατάσταση – Αποκλιμάκωση

Με βάση τα ανωτέρω στάδια επιχειρήσεων, προσδιορίζονται ακολούθως οι κύριες δράσεις κατά αρμοδιότητα
των φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση
σεισμικών φαινομένων και.περιγράφεται η κλιμάκωση των ενεργειών.

Σημειώνεται ότι η κλιμάκωση του κάθε φορέα δεν πρέπει να συγχέεται με την γενικότερη κλιμάκωση του
συνόλου του μηχανισμού (η οποία ορίζεται στο-Ν.3013/2002, αρθ. 2) και είναι δυνατόν να λαμβάνει χώρα σε
διαφορετικά στάδια επιχειρήσεων, όπως.προκύπτει-από τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του.

Νοείται ότι η έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών που περιγράφουν και αναλύουν την ενδεδειγμένη μεθοδολογία
για την υλοποίηση δράσεων Πολιτικής Προστασίας που προβλέπονται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
και την άμεση διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισμού, κατά κανόνα, αποτελούν αρμοδιότητα των.υπηρεσιών της
Κεντρικής Διοίκησης.

 

2.2  Αρχική αναγγελία / Ειδοποίηση Σεισμού

Αρχική αναγγελία/ειδοποίηση νοείται η επίσημη ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων για την εκδήλωση
σεισμού, τόσο σε τοπικό όσο και περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο, από τους αρμόδιους προς τούτο φορείς. Η
αρχική αναγγελία/ειδοποίηση για την εκδήλωση σεισμού έχει στόχο την άμεση συλλογή πληροφοριών μετά την
εκδήλωση του φαινομένου, σχετικών με την επικρατούσα κατάσταση και τις επηρεαζόμενες περιοχές {περιοχές
όπου έγινε αισθητή η σεισμική δόνηση, χωρίς να υπάρχουν ακόμα στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις), καθώς και
την ενημέρωση των άμεσα εμπλεκομένων στη διαχείριση εκτάκτων αναγκών, τόσο σε τοπικό όσο και σε
περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο.

Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται η πρώτη εκτίμηση για την επικρατούσα κατάσταση και τις επηρεαζόμενες
περιοχές που αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την περαιτέρω κινητοποίηση του μηχανισμού πολιτικής
προστασίας.

Οι αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. αποτελούν θεσμικά τον φορέα επίσημης ενημέρωσης του
ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ και των εμπλεκομένων φορέων για την επικρατούσα κατάσταση στην περιοχή ευθύνης τουςμετά από
την εκδήλωση σεισμού, δεδομένου ότι λειτουργούν σε 24-ωρη βάση και κατά κανόνα είναι αυτές οι οποίες
μπορούν άμεσα να συλλέξουν πληροφορίες για την επικρατούσα κατάσταση και την επηρεαζόμενη περιοχή
{Παράρτημα Ε, Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης», ΥΑ129910-04-2003 ΦΕΚ 423/ Β72003).

Την δράση μπορούν να υποστηρίξουν και οι αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες του Π.Σ, οι οποίες επίσης
λειτουργούν σε 24-ωρη βάση. Οι ανωτέρω υπηρεσίες ενημερώνουν άμεσα τις ανώτερες διοικητικές δομές τους, τα
Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθ.10 του Ν3013/2002, καθώς και το
ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ.


Με εντολή των Δημάρχων κινητοποιούνται τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, στην περιοχή των
οποίων έγινε αισθητή η σεισμική δόνηση. Τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων κατ' εφαρμογή των
μνημονίων ενεργειών που έχουν καταρτίσει, επικοινωνούν με τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα και
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, προκειμένου να συλλέξουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επικρατούσα
κατάσταση στην περιοχή ευθύνης τους και να ενημερώσουν τον Δήμαρχο, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της
οικείας Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και το ΚΕΠΠ της ΓΓΠΠ.

Ομοίως, με εντολή του Περιφερειάρχη κινητοποιούνται η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, οι
αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες καθώς και τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων,
στην περιοχή των οποίων έγινε αισθητή η σεισμική δόνηση.

Οι ανωτέρω, κατ' εφαρμογή των μνημονίων ενεργειών που έχουν καταρτίσει, επικοινωνούν με τα κατά τόπους
Αστυνομικά Τμήματα και Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, καθώς και τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των οικείων
Δήμων, προκειμένου να συλλέξουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση στην
περιοχή ευθύνης τους και να ενημερώσουν τον Περιφερειάρχη καθώς και το ΚΕΠΠ της ΓΓΠΠ.

Νοείται ότι η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας θα ενημερώσει σχετικά και τη Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία θα ενημερώσει το Γενικό Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την επικρατούσα κατάσταση.

Η άμεση ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας {ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ)
αποτελεί υποχρέωση όλων των φορέων, που ορίζονται υπεύθυνοι σε επιχειρησιακό επίπεδο από τις διατάξεις του
άρθρου 3 του Ν.3013/2002, για επιμέρους δράσεις πολιτικής προστασίας, προκειμένου να υπάρχει καλύτερος
συντονισμός και οργάνωση των φορέων στην αντιμετώπιση-καταστροφών και καταστάσεων εκτάκτων αναγκών
από φαινόμενα όπως οι σεισμοί, (Παράρτημα Γ, Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας Ξενοκράτης, ΥΑ 1299 10-04-
2003 ΦΕΚ 423/ Β72003).

Το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ, μετά την πρώτη ενημέρωση του για την-εκδήλωση σεισμού, κυρίως από τις αρμόδιες
υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και του Π.Σ./ΣΕΚΥΠΣ, επικοινωνεί μετακατά τόπους Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των
Δήμων και τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προκειμένου
να συλλέξει περαιτέρω πληροφορίες για τις περιοχές που επηρεάστηκαν από τη σεισμική δόνηση και ενημερώνει
το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Είναι φανερό ότι η υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων προϋποθέτει την καλή λειτουργία του συστήματος
επικοινωνιών για την διασφάλιση της ροής των πληροφοριών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά κανόνα μετά από
ισχυρό σεισμό οι σταθερές και κινητές τηλεφωνικές επικοινωνίες δύνανται να επηρεαστούν αρνητικά (φόρτος
τηλεφωνικών κέντρων, καταστροφές τηλεφωνικών υποδομών, κλπ) ή και να διακοπούν προσωρινά, οι φορείς που
εμπλέκονται επιχειρησιακά στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω σεισμού θα πρέπει να έχουν την
δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών συστημάτων τηλεπικοινωνιών (ραδιοεπικοινωνίες, κλπ).

Στις περιπτώσεις αυτές που, κατά τις πρώτες ώρες μετά την εκδήλωση του σεισμού, παρουσιάζονται
δυσχέρειες στις επικοινωνίες και μέχρι την αποκατάσταση τους οι κατά τόπους Αστυνομικές Υπηρεσίες ή οι
Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, δύνανται να υποστηρίξουν κατά προτεραιότητα το έργο των Γενικών
Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειαρχών των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών και των
Δημάρχων, που αφορά τις μεταξύ τους επικοινωνίες, με την διάθεση προσωπικού ή μέσων ως συνδέσμων με
δυνατότητα ραδιοεπικοινωνίας, όταν αυτό απαιτείται και είναι εφικτό.

 

2.3 Ανακοίνωση σεισμού και πρώτη εκτίμηση επιπτώσεων

Μετά την αρχική αναγγελία/ειδοποίηση για την εκδήλωση σεισμού, που έχει στόχο την συλλογή πληροφοριών
σχετικών με την επικρατούσα κατάσταση και τις επηρεαζόμενες περιοχές καθώς και την ενημέρωση των άμεσα
εμπλεκομένων στη διαχείριση εκτάκτων αναγκών, στο στάδιο αυτό ακολουθεί η συλλογή πληροφοριών σχετικών
με τις επιπτώσεις του καταστροφικού φαινομένου.

Η δράση αυτή μπορεί να θεωρηθεί άμεση συνέχεια της αρχικής αναγγελίας/ειδοποίησης, καθώς η ροή
πληροφοριών σχετικών με την επικρατούσα κατάσταση και τις επηρεαζόμενες περιοχές δύναται να περιλαμβάνει
και αρχικές πληροφορίες σχετικές με τις επιπτώσεις.

Οι πρώτες, αρχικές πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις, σε συνδυασμό με την επίσημη ανακοίνωση του
σεισμού από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουν βαρύνουσα σημασία για


την ορθή εκτίμηση της κατάστασης από τους εμπλεκόμενους φορείς που θα δρομολογήσουν την περαιτέρω
κινητοποίηση και κλιμάκωση των επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι η εκτίμηση των επιπτώσεων είναι μια δυναμική
διαδικασία και δύναται να τροποποιείται σύμφωνα με τις νεότερες εισερχόμενες πληροφορίες.

Οι κατά τόπους αστυνομικές αρχές, οι οποίες θεσμικά, όπως έχει ήδη αναφερθεί (ΥΑ 1299 10-04-2003, ΦΕΚ
423/Α72003), δια των αρμόδιων οργάνων τους συλλέγουν πληροφορίες σχετικές με τις επιπτώσεις που έχει
προκαλέσει ο σεισμός (ζημιές, θύματα, καταρρεύσεις, εγκλωβισμοί, κτλ), ενημερώνουν άμεσα:
«   τους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς (Π.Σ., Ε.Κ.Α.Β., κλπ) για συμβάντα αρμοδιότητας τους,
•   τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχο, Αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, Περιφερειάρχη,

Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης),
®   το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ, τηλεφωνικώς και γραπτώς όταν αυτό είναι εφικτό (συνοπτική έγγραφη αναφορά – Υ.Α. 1299
10.-04-2003, ΦΕΚ423/Α72003).

Επίσης, η ΕΛ.ΑΣ., όταν αυτό είναι εφικτό, δύναται με τα εναέρια μέσα που διαθέτει να πραγματοποιεί πτήσεις
πάνω από τις πληγείσες περιοχές για την από αέρος συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώσεις του
σεισμού και την επικρατούσα κατάσταση, με στόχο, την ταχύτερη και πληρέστερη ενημέρωση της Κεντρικής
Διοίκησης, στα πλαίσια εφαρμογής του εγκεκριμένου Ειδικού Σχεδίου Κινητοποίησης της ΕΛ.ΑΣ. για την
αντιμετώπιση καταστροφών που προέρχονται από σεισμικά φαινόμενα (5301/4/16-Λ5/20-06-2006 έγγραφο της
ΕΛ.ΑΣ7Α.ΕΑ, 4096/12-07-2006 έγγραφο μας).

Νοείται ότι οποιοσδήποτε φορέας σε Κεντρικό ή Αποκεντρωμένο επίπεδο συλλέξει πρωτογενείς πληροφορίες
.σχετικά με-τις επιπτώσεις του σεισμού, οφείλει να ενημερώνει άμεσα τα αντίστοιχου διοικητικού επιπέδου όργανα
των κατά περίπτωση επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων (Π.Σ, ΕΑ.ΑΣ, ΕΚΑ8, κλπ) καθώς και τα αρμόδια
Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας.

Στο στάδιο αυτό, με εντολή των Αποκεντρωμένων Οργάνων Πολιτικής Προστασίας· (Δήμαρχος,
Περιφερειάρχης, Αρμόδιος. Αντιπεριφερειάρχης,. Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης) τα κατά τόπους
Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, τα Τμήματα Πολιτικής"Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων και
οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στις πληγείσες περιοχές,
επικοινωνούν με τις κατά τόπους αρμόδιες Αστυνομικές και Πυροσβεστικές Υπηρεσίες για την περαιτέρω συλλογή
πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώσεις.

Οι ανωτέρω οργανικές μονάδες Πολιτικής Προστασίας λαμβάνοντας υπόψη και εισερχόμενες πληροφορίες
από άλλους φορείς ή και ιδιώτες σχετικά με τις επιπτώσεις, ενημερώνουν το Δήμαρχο τον Περιφερειάρχη, τον
Αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη ή τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης αντίστοιχα, καθώς και το ΚΕΠΠ
της ΓΓΠΠ.

Με εντολή των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειαρχών ή των αρμόδιων
Αντιπεριφερειαρχών και των Δημάρχων και δια των αντίστοιχων Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών, των Τμημάτων Πολιτικής. Προστασίας των Περιφερειακών
Ενοτήτων και των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων ειδοποιούνται οι υπεύθυνοι των επιχειρησιακά,
εμπλεκομένων οργανικών μονάδων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών, των Περιφερειακών
Ενοτήτων και των Δήμων να .βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από σεισμούς,
καθώς και οι υπεύθυνοι ανά δράση πολιτικής προστασίας για έλεγχο των διαθέσιμων πόρων τους για τυχόν
υλοποίηση των προβλεπομένων δράσεων, αν αυτό απαιτηθεί.

Η ανακοίνωση του σεισμού (ώρα εκδήλωσης, επίκεντρο, μέγεθος, χαρακτηρισμός) και η επίσημη ενημέρωση
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας
(Ο.Α.Σ.Π.), αποτελεί αρμοδιότητα του Γεωδυναμικού ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών,
εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων (Π.Δ. 189/2009 – ΦΕΚ: Α'
221)

Ο Ο.Α.Σ.Π., εποπτευόμενος οργανισμός του ΥΠ.Υ.ΜΕ.Δ!. Ν.1349/1983, ΦΕΚ 52/Α71983), μετά την επίσημη
ενημέρωση του για την εκδηλωθείσα σεισμική δραστηριότητα από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών επικοινωνεί με τις τοπικές αστυνομικές αρχές πλησίον του επικέντρου και προβαίνει
στην πρώτη εκτίμηση των καταστροφών και την ενημέρωση του Υπουργού ΥΠ.Υ.ΜΕ.Δ!. και του ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ.

Ο Ο.Α.Σ.Π., ανάλογα με την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας δύναται να συγκαλέσει την Μόνιμη Ειδική
Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικής Επικινδυνότητας και Αξιολόγησης Σεισμικού Κινδύνου (Υ.Α.


Δ16γ/132/6/211 /Γ ΦΕΚ 464/Β72006). Επίσης, δύναται να συγκροτήσει επιστημονικά κλιμάκια άμεσης επέμβασης
για την επί τόπου μετάβαση και αποτίμηση των καταστροφών και την άμεση ενημέρωση του Υπουργού
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.καιτηςΓΓΠΠ.

Οι Διοικητές των ΔΥΠΕ (Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών) επικοινωνούν με τις διοικήσεις των φορέων
παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης της περιοχής ευθύνης τους, σχετικά με τις επιπτώσεις του
σεισμού και την ετοιμότητα υλοποίησης δράσεων που προβλέπονται στο επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης
μαζικών καταστροφών και εκτάκτων αναγκών και ενημερώνουν το Ε.Κ.ΕΠ.Υ. (Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων
Υγείας) του Υ.Υ.Κ.Α..

Το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ επικοινωνεί με τα κατά τόπους Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, Τμήματα Πολιτικής
Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, Δ/νσεις Πολιτικής
Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, καθώς και με άλλα Κέντρα Επιχειρήσεων σε Κεντρικό επίπεδο
(ΣΕΚΥΠΣ, ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ, ΕΛ.ΑΣ./ΕΚΑ, ΥΥΚΑ/ΕΚΕΠΥ, κλπ), ενημερώνεται νια τις ευρύτερες επιπτώσεις του
σεισμού και ενημερώνει το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

 

2.4 Κινητοποίηση

Στο στάδιο αυτό, όλοι οι φορείς, υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης από την
εκδήλωση σεισμικών φαινομένων, λαμβάνοντας υπόψη την αρχική εκτίμηση των συνεπειών, αξιολογώντας τις
πληροφορίες για την επικρατούσα κατάσταση, καθώς και τα πιθανά αιτήματα συνδρομής προς άλλους φορείς,
εφαρμόζουν τα-προβλεπόμενα από το σχεδιασμό τους μνημόνια ενεργειών και κλιμακώνουν την επιχειρησιακή
τους δράση βάσει των αναγκών για την υλοποίηση των κύριων και υποστηρικτικών-δράσεων αντιμετώπισης και
αποκατάστασης των συνεπειών της καταστροφής.

-Νοείται ότι το επίπεδο κλιμάκωσης των επιχειρήσεων δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό απαιτηθεί βάσει της
αξιολόγησηςτων νεότερων δεδομένων-που αφορούν στιςεπιπτώσεις του καταστροφικού φαινομένου. Κριτήρια
κλιμάκωσης θεωρούνται:

»   η-αδυναμία αντιμετώπισης της καταστροφής από το κατώτερο διοικητικό επίπεδο λόγω ανεπάρκειας

διατιθέμενων πόρων
β   η έκταση της καταστροφής

®   το μέγεθος των απωλειών ή ζημιών (ένταση της καταστροφής)

Πιο αναλυτικά, στο στάδιο αυτό και βάσει των ανωτέρω κριτηρίων κλιμάκωσης, οι φορείς που εμπλέκονται
υλοποιούντιςακόλουθες δράσεις:

Οι κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές με βάση την αρχική εκτίμηση-των συνεπειών μετά την εκδήλωση
σεισμού και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχεδιασμό τους κινητοποιούν τους διαθέσιμους πόρους, αν αυτό
απαιτηθεί, για τη λήψη μέτρων τροχαίας κίνησης για την διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων έκτακτης ανάγκης
(ΠΣ, Ε.Κ.Α.Β., κλπ), καθώς και για την διευκόλυνση της κίνησης των πολιτών προς ασφαλείς υπαίθριους χώρους
{χώροι καταφυγής).

Επίσης, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, προχωρούν στη λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας περιμετρικά
των χώρων επιχειρήσεων του Π.Σ.,.στους χώρους που έχουν καταφύγει οι πολίτες (χώροι καταφυγής), καθώς και
όπου αλλού απαιτείται η επιπρόσθετη λήψη μέτρων ασφάλειας για την διευκόλυνση του έργου των σωστικών
συνεργείων, και την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Σε περιπτώσεις που δεν επαρκούν τα
διαθέσιμα μέσα του ΕΚΑΒ και αν παραστεί ανάγκη, δύναται να συνδράμουν το έργο της μεταφοράς τραυματιών
σε νοσηλευτικές μονάδες.

Οι κατά τόπους Λιμενικές Αρχές υλοποιούν δράσεις ανάλογες της ΕΛ.ΑΣ για τους χώρους αρμοδιότητας του
Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΝΔ 444/1970 -ΦΕΚ 39/Α71970, ΠΔ 242/1999 – ΦΕΚ 202/Α71999).

Οι κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, μετά την εκδήλωση σεισμού ενημερώνονται για συμβάντα
αρμοδιότητας τους από τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. ή και από άλλους φορείς και ιδιώτες και κινητοποιούνται
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα επιχειρησιακά τους σχέδια. Προβαίνουν σε αξιολόγηση και εκτίμηση των
πληροφοριών από τον τόπο της καταστροφής, κλιμακώνουν τις δράσεις τους και αναλόγως της φύσης και της
έκτασης των συμβάντων αρμοδιότητας τους (αστική έρευνα και διάσωση, κατάσβεση πυρκαγιών, κτλ.) αιτούνται
μέσω του ΣΕΚΥΠΣ την ενίσχυση των δυνάμεων-τους, καθώς και την υποστήριξη άλλων φορέων (ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ.,
ΕΚΑΒ, τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων και Κοινοτήτων, κλπ) για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων.


Οι υπηρεσίες του ΕΚΑΒ στις πληγείσες περιοχές, με βάση την ενημέρωση που έχουν από τις υπηρεσίες της
ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. ή και από άλλους φορείς και ιδιώτες, θέτουν σε ετοιμότητα τους διαθέσιμους πόρους τους,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχεδιασμό τους, και κατευθύνουν το έργο τους σε συνεργασία με τους κατά
τόπους διοικητές των υγειονομικών μονάδων και τις κατά τόπους διοικήσεις του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ.

Ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Α.Β. ενεργοποιεί, όταν αυτό απαιτηθεί, την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (Ο.ΔΙ,Κ.) του
Εθνικού Κέντρου Αμεσης Βοήθειας, η οποία συντονίζει επιτελικά και επιχειρησιακά τις δραστηριότητες των κατά
τόπους δυνάμεων του ΕΚΑΒ (παραρτήματα του ΕΚΑΒ, Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) του ΕΚΑΒ,
κλπ).

Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ), το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά την εκδήλωση σεισμού έχει την ευθύνη για τον γενικότερο συντονισμό των φορέων
που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση δράσεων σχετικών με την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που
αφορούν στην δημόσια υγεία.

Ειδικότερα, παρακολουθεί την εφαρμογή δράσεων του Τομέα Υγείας βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού, για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων, όπως ετοιμότητα και λειτουργία
των νοσηλευτικών μονάδων για την υποδοχή τραυματιών/ασθενών, κάλυψη αυξημένων αναγκών σε φαρμακευτικό
υλικό, ψυχοκοινωνική υποστήριξη στις πληγείσες περιοχές από κλιμάκια του ΕΚΚΑ, επιδημιολογική επιτήρηση
από κλιμάκια του ΚΕΕΛΠΝΟ, έλεγχοι Δημόσιας Υγείας (Ύδατος, Υγιεινής χώρου φύλαξης τροφίμων) κλπ.
(Ν.3370/05, ΦΕΚ 176/Α72005 – Ν. 3527/07, ΦΕΚ 25/Α72007).

Οι Διοικητές, των ΔΥΠΕ σε συνεργασία με το ΕΚΕΠΥ εφαρμόζουν, αν αυτό απαιτείται, το επιχειρησιακό
σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών λόγω σεισμού της περιοχής ευθύνης τους, και ενημερώνουν τους
οικείους Περιφερειάρχες/Αντιπεριφερειάρχες και Δημάρχους, προκειμένου να συντονίσουν την υλοποίηση
υποστηρικτών δράσεων (διάνοιξη αποκλεισμένων οδών από και προς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, κλπ)
*στα πλαίσια των .αρμοδιοτήτων τους.

Οι Διευθυντές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης-(δημοσίων και ιδιωτικών), μετά την
εκδήλωση σεισμού και εφόσον οι σχολικές μονάδες βρίσκονται σε λειτουργία, εκκενώνουν άμεσα τα σχολικά
κτίρια αρμοδιότητας τους. βάσει του σχεδιασμού τους και κατευθύνουν.τους μαθητές και το προσωπικό προς τους
προσδιορισμένους εκ των προτέρων ασφαλείς υπαίθριους χώρους καταφυγής λόγω σεισμού, προκειμένου εν
συνεχεία οι μαθητές να παραληφθούν.με ασφάλεια από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους.

Ο Γ ενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, μετά την επίσημη ανακοίνωση του σεισμού και την πρώτη
εκτίμηση-των επιπτώσεων από τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας, προχωρά, εφόσον συντρέχει
λόγος και μετά από σχετική εισήγηση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του
Περιφερειάρχη, στηνχκδοση απόφασης χαρακτηρισμού της καταστροφής και στην αντίστοιχη απόφαση κήρυξης
κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας δύναται να ενεργοποιεί δια της αρμόδιας Δ/νσης
Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, που έχει οριστεί ως σημείο επαφής Εθνικού επιπέδου για την
χώρα μας (Ν.3ίίοη3ί ΡοοβΙ Ροίηί) σε περιπτώσεις μεγάλων καταστροφών, το Βί$3$ΐβΓ ΟΙίθιΙθγ και το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα ΟΜΕ3 για γρήγορη χαρτογράφηση της πληγείσας περιοχής.

Τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,
Περιφερειάρχες/Αντιπεριφερειάρχες, Δήμαρχοι) δίνουν εντολή για την εφαρμογή των προβλεπομένων στα
μνημόνια ενεργειών και κλιμακώνουν την επιχειρησιακή τους δράση βάσει των αναγκών για την υλοποίηση των
δράσεων πολιτικής προστασίας, όπως αυτές αναφέρονται στις ακόλουθες παραγράφους (2.4.1. – 2.4.3.)

 

2.4.1 Κινητοποίηση Δήμων

Στο στάδιο αυτό, οι Δήμαρχοι, στα πλαίσια του συντονιστικού τους ρόλου, για την διάθεση του απαραίτητου
δυναμικού και μέσων εντός των διοικητικών του ορίων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που μπορεί να
προκύψουν από σεισμούς (Ν. 3013/2002 – ΦΕΚ 102/Α72002), κατά κανόνα δρομολογούν άμεσα δράσεις που
συνδέονται με:

«   τον έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητας τους για τη διαπίστωση ζημιών και εκτίμηση του

δυναμικού και των μέσων που απαιτούνται για την αποκατάσταση τους,
®   τη διασφάλιση λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου μετά την εκδήλωση του καταστροφικού φαινομένου


 • την εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ), κλπ)
 • την περαιτέρω συλλογή πληροφοριών και εκτίμηση των επιπτώσεων, με στόχο την ορθολογική διαχείριση
  των πόρων και την ιεράρχηση των δράσεων πολιτικής προστασίας,
 • την υποστήριξη του έργου άλλων επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων (Π.Σ., κλπ),

Για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων, οι Δήμαρχοι κινητοποιούν δια των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας
των Δήμων, το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας του Δήμου, τα οποία
έχουν ήδη τεθεί σε ετοιμότητα σε προηγούμενο στάδιο.

Ειδικότερα, συγκροτούνται συνεργεία από υπαλλήλους των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου,
προκειμένου:

•       να μεταβούν στις πληγείσες περιοχές στα όρια ευθύνης τους για τη διαπίστωση των ζημιών που έχουν
προκληθεί, και εκτίμηση του δυναμικού και των μέσων που απαιτούνται για την αποκατάσταση των ζημιών
αρμοδιότητας τους,

•       να προβούν σε άμεσο οπτικό έλεγχο των κρίσιμων, για τη λειτουργία του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης, κτιριακών εγκαταστάσεων {κτίρια, εργοτάξια, κλπ) για τη διαπίστωση τυχόν βλαβών και εξέταση
εναλλακτικών λύσεων.

»   να προβούν σε έλεγχο τεχνικών έργων και άλλων έργων υποδομής αρμοδιότητας συντήρησης του Δήμου που
αφορούν τη λειτουργία του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθώς και για τη συνέχιση παροχής των
υπηρεσιώνττου δεν σχετίζονται με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης (δίκτυο ύδρευσης, οδικό δίκτυο, κλπ),
Οι Δήμαρχοι, με βάση τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων, εκτιμώντας τις επιπτώσεις, όπως αυτές
διαμορφώνονται και από νεότερες πληροφορίες που ακολουθούν την εξέλιξη του καταστροφικού-φαινομένου και
λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα συνδρομής προς υποστήριξη του έργου άλλων φορέων (Π.Σ., κλπ), συγκροτούν
κατάλληλα συνεργεία- για την αποκατάσταση των ζημιών αρμοδιότητας τους που προκλήθηκαν από τον σεισμό
στην περιοχή ευθύνης τους, όπως διάνοιξη αποκλεισμένων δρόμων από-καταρρεύσεις, αποκατάσταση υποδομών
κτλ.

Νοείται ότι κατά προτεραιότητα εξετάζονται αιτήματα συνδρομής στο έργο διάσωσης και
απεγκλωβισμού όπως και η διάνοιξη αποκλεισμένων δρόμων αρμοδιότητας των Δήμων για τη
διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή,
τις νοσοκομειακές μονάδες, κλπ.

Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, καθ' όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης, συνεχίζει το έργο της
περαιτέρω συλλογής πληροφοριών και εκτίμησης των επιπτώσεων του σεισμού στην περιοχή ευθύνης του.

Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, με βάση τα νεότερα δεδομένα ενημερώνει σχετικά το Δήμαρχο,
το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και το ΚΕΠΠ της ΓΓΠΠ. Η ενημέρωση αυτή
στόχο έχει την υποστήριξη του Δημάρχου στην ορθολογική διαχείριση πόρων και στην ιεράρχηση των δράσεων
πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Δήμου.

Δήμοι που έχουν συστήσει Υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας, κινητοποιούν κατά περίπτωση τις υπηρεσίες της
Δημοτικής Αστυνομίας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους (Ν3731/2008, 263/Α72008) και ιδιαίτερα στη
διευκόλυνση της κίνησης των πολιτών προς τους χώρους καταφυγής και στη συνδρομή στο έργο της ΕΛ.ΑΣ. ή του
Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, αν τούτο απαιτείται.

Η διακοπή ή μη της λειτουργίας των σχολείων αποτελεί ευθύνη του Δημάρχου ο οποίος σε συνεργασία με την
οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον οικείο Περιφερειάρχη,
και αν τούτο κρίνεται απαραίτητο, εκδίδει απόφαση διακοπής μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου (αρθ. 94 παρ, 4.27 του Ν.3852/2010)

Σε περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται δυσχέρειες στις τηλεπικοινωνίες (σταθερή και κινητή τηλεφωνία) οι
Δήμαρχοι δύνανται να καθορίζουν άμεσα, σημείο συγκέντρωσης (σε ασφαλή χώρο), στο οποίο κρίνεται
απαραίτητο, μετά από προφορική συνεννόηση, να προσέλθουν οι επικεφαλής των φορέων που κύρια
εμπλέκονται σε επίπεδο Δήμου (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, γραφείο Πολιτικής Προστασίας), ή εάν αυτό δεν είναι άμεσα
εφικτό εκπρόσωποι τους ως σύνδεσμοι, προκειμένου να εξασφαλιστεί, η μεταξύ τους επικοινωνία, ο συντονισμός
των δράσεων πολιτικής προστασίας, η κινητοποίηση του δυναμικού και των μέσων των Δήμων, καθώς και η
συλλογή πληροφοριών σχετικών με την τρέχουσα κατάσταση και τις επιπτώσεις. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο


Δήμαρχος ενημερώνει τον αρμόδιο οικείο Αντιπεριφερειάρχη σχετικά με το σημείο συγκέντρωσης/συντονισμού
διά των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.[6]

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω ενέργεια, δεν αποκλείει την σύγκληση των κατά τόπους αρμόδιων Συντονιστικών
Τοπικών Οργάνων (ΣΤΟ), εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την υποβοήθηση του έργου των Δημάρχων και η
εξέλιξη του φαινόμενου το επιτρέπει.

 

2.4.2 Κινητοποίηση Περιφερειών

Στο στάδιο αυτό, οι Περιφερειάρχες ή οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες, στα πλαίσια του συντονιστικού τους
ρόλου, για τη διάθεση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων εντός των διοικητικών τους ορίων για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που μπορεί να προκύψουν από σεισμούς (Ν. 3013/2002 – ΦΕΚ 102/Α72002,
Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α72010), κατά κανόνα δρομολογούν άμεσα δράσεις που συνδέονται με:

•       τον έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητας τους για τη διαπίστωση ζημιών και εκτίμηση του
δυναμικού και των μέσων που απαιτούνται για την αποκατάσταση τους,

«   τη διασφάλιση λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας, καθώς.και των Περιφερειακών Ενοτήτων που

επλήγησαν μετά την,εκδήλωση του καταστροφικού φαινομένου
»   την. εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς (ΠΣ, ΕΛ.ΑΣ., κλπ)
®   την περαιτέρω συλλογή πληροφοριών και εκτίμηση των επιπτώσεων, με στόχο την ορθολογική διαχείριση

των πόρων και την ιεράρχηση των δράσεων πολιτικής προστασίας

•       την υποστήριξη του έργου-άλλων επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., Δήμοι, κλπ)

Για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων, οι Περιφερειάρχες κινητοποιούν δια των Δ/νσεων Πολιτικής
Προστασίας και των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, τις αρμόδιες οργανικές
μονάδες των Περιφερειών (συμπεριλαμβανομένων και των Περιφερειακών Ενοτήτων), οι οποίες έχουν ήδη τεθεί σε
ετοιμότητα σε προηγούμενο στάδιο.

Το συντονισμό της κινητοποίησης σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας νοείται_ότι αναλαμβάνουν οι αρμόδιοι
Αντιπεριφερειάρχες, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης,

Οι Περιφερειάρχες εκτιμώντας τις επιπτώσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται από πληροφορίες που ακολουθούν
την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου και λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα συνδρομής προς υποστήριξη του
έργου άλλων φορέων (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., Δήμοι,.κλπ), δίνουν εντολή στους αρμόδιους Αντίπεριφερειάρχες να
συγκροτήσουν κατάλληλα συνεργεία για την αποκατάσταση των ζημιών αρμοδιότητας τους που προκλήθηκαν από
τον σεισμό στην περιοχή ευθύνης τους (διάνοιξη αποκλεισμένων δρόμων από καταρρεύσεις, αποκατάσταση
τεχνικών έργων, κτλ.), ή να συνδράμουν το έργο της αποκατάστασης ζημιών των οικείων Δήμων, αν τούτο
απαιτείται και είναι εφικτό.

Νοείται ότι κατά προτεραιότητα εξετάζονται αιτήματα συνδρομής στο έργο διάσωσης και
απεγκλωβισμού όπως και η διάνοιξη αποκλεισμένων δρόμων αρμοδιότητας των Περιφερειών για τη
διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή,
τις νοσοκομειακές μονάδες, κλπ.

Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας-και τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών
Ενοτήτων, καθ' όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης, συνεχίζουν· το έργο της περαιτέρω συλλογής πληροφοριών και
εκτίμησης των επιπτώσεων του σεισμού στην περιοχή ευθύνης τους, με στόχο τη διαρκή ενημέρωση του
Περιφερειάρχη, των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών και του ΚΕΠΠ της ΓΓΠΠ.

Σε περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται δυσχέρειες στις τηλεπικοινωνίες (σταθερή και κινητή τηλεφωνία) οι
Περιφερειάρχες ή οι Αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες δύνανται να καθορίζουν άμεσα σημείο συγκέντρωσης (σε
ασφαλή χώρο), στον οποίο κρίνεται απαραίτητο, μετά από συνεννόηση, να προσέλθουν οι επικεφαλής των
διοικήσεων των επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων σε Περιφερειακό επίπεδο (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ), ή εάν αυτό
δεν είναι άμεσα εφικτό εκπρόσωποι τους ως σύνδεσμοι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεταξύ τους επικοινωνία
και ο συντονισμός των δράσεων πολιτικής προστασίας.


Σημειώνεται ότι η ανωτέρω ενέργεια, δεν αποκλείει την επιτόπου σύγκληση των κατά τόπους αρμόδιων
Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ), εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την υποβοήθηση του
έργου των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειαρχών και η εξέλιξη του φαινόμενου το επιτρέπει.

Επίσης, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι η χρήση του ειδικού ασύρματου δικτύου επικοινωνιών της
ΕΛ.ΑΣ,, δύναται να εφαρμόζεται όταν αυτό είναι εφικτό, ιδιαίτερα κατά τις πρώτες ώρες μετά την εκδήλωση του
σεισμού, προκειμένου να μην χαθεί η επικοινωνία μεταξύ των Αποκεντρωμένων Οργάνων Πολιτικής Προστασίας
(Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειάρχης, Αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος),
καθώς και μεταξύ των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω
σεισμού (Π.Σ., Ε.Κ.Α.Β., κλπ), στα πλαίσια εφαρμογής του εγκεκριμένου Ειδικού Σχεδίου Κινητοποίησης της
ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση καταστροφών που προέρχονται από σεισμικά φαινόμενα (5301/4/16-λδ/20-06»2006
έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ./Α.Ε.Α., 4096/12-07-2006 έγγραφο μας).

Ο Περιφερειάρχης δύναται σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τις κατά τόπους Δημοτικές Αρχές, να εκδίδει απόφαση διακοπής μαθημάτων
λόγω έκτακτων συνθηκών στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας

Ο Περιφερειάρχης ή ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης προς διευκόλυνση του έργου του στη διαχείριση των
συνεπειών (αντιμετώπιση-αποκατάσταση), δύναται για τον συγκεκριμένο σκοπό (30" ίιοο) να οργανώσει
Συντονιστικό Κέντρο.[7]

Το ανωτέρω κέντρο θα λειτουργεί με ευθύνη της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας ή του Τμήματος Πολιτικής
Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας σε ασφαλή χώρο. Στις περιπτώσεις που λόγοι συντονισμού των
δράσεων πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών
λόγω σεισμού επιβάλλουν την παρουσία συνδέσμων από άλλους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς, ο
Περιφερειάρχης ή ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης δύναται να αιτηθεί τη διάθεση τους,

 

2.4.3 Κινητοποίηση Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Στο στάδιο αυτό, οι Γενικοί Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,..στα πλαίσια του συντονιστικού τους
ρόλου, για τη διάθεση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων εντός των διοικητικών τους ορίων για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που μπορεί να προκύψουν από σεισμούς (Ν. 3013/2002 – ΦΕΚ 102/Α72002,
Ν.3852/2010-ΦΕΚ 87/Α72010), κατά κανόνα δρομολογούν άμεσα δράσεις που συνδέονται με:

•       τον έλεγχο υποδομών αρμοδιότητας τους για τη διαπίστωση ζημιών και εκτίμηση του δυναμικού και των
μέσων που απαιτούνται για την αποκατάσταση τους,

® τη διασφάλιση λειτουργίας των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά την- εκδήλωση του
καταστροφικού φαινομένου

β   την εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς {ΠΣ, ΕΛ.ΑΣ., κλπ)

•       την περαιτέρω συλλογή πληροφοριών και εκτίμηση των επιπτώσεων, με στόχο την ορθολογική διαχείριση
των πόρων και την ιεράρχηση των δράσεων πολιτικής προστασίας,

« την υποστήριξη του έργου άλλων επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., Περιφέρειες, Δήμοι,
κλπ), και την ενημέρωση του ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων, οι Γενικοί Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων κινητοποιούν
δια των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας, το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής
προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, τα οποία έχουν ήδη τεθεί σε ετοιμότητα σε προηγούμενο στάδιο.

Οι Γενικοί Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων εκτιμώντας τις επιπτώσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται
από πληροφορίες που ακολουθούν την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου και λαμβάνοντας υπόψη τα
αιτήματα συνδρομής προς υποστήριξη του έργου άλλων φορέων (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., Περιφέρειες, Δήμοι, κλπ),
συνδράμουν το έργο της αποκατάστασης ζημιών των οικείων Περιφερειών και Δήμων αν τούτο απαιτείται και είναι
εφικτό. Νοείται ότι κατά προτεραιότητα εξετάζονται αιτήματα συνδρομής στο έργο διάσωσης και απεγκλωβισμού.

Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθ' όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης,
συνεχίζει το έργο της περαιτέρω συλλογής πληροφοριών και εκτίμησης των επιπτώσεων του σεισμού στην


περιοχή ευθύνης της, με στόχο τη διαρκή ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και
του ΚΕΠΠ της ΓΓΠΠ.

Στις περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται δυσχέρειες στις τηλεπικοινωνίες (σταθερή και κινητή τηλεφωνία) ο
Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης δύνανται να ζητήσει τη χρήση του ειδικού ασύρματου δικτύου
επικοινωνιών της ΕΑ.ΑΣ., ιδιαίτερα κατά τις πρώτες ώρες μετά την εκδήλωση του σεισμού, προκειμένου να μην
χαθεί η επικοινωνία μεταξύ των οικείων Περιφερειαρχών και Δημάρχων, καθώς και μεταξύ των λοιπών
επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων (Π.Σ., Ε.Κ.Α.Β., κλπ).

 

2.5 Επιχειρήσεις Έρευνας, Διάσωσης

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης δρομολογούνται άμεσα μόλις οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν
πιθανούς εγκλωβισμούς ατόμων λόγω καταστροφών (μερικές ή ολικές καταρρεύσεις κτιρίων, πυρκαγιές στον
αστικό χώρο, κατολισθητικά φαινόμενα, κλπ) διαβιβαστούν στις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.
Κατά προτεραιότητα, αποτελεί υποχρέωση όλων των υπηρεσιών ή φορέων, οι οποίοι λαμβάνουν πρωτογενείς
πληροφορίες σχετικές με καταρρεύσεις κτιρίων και εγκλωβισμούς ατόμων να ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια
κατά τόπους Υπηρεσία-του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο είναι θεσμικά.αρμόδιο για έρευνα και διάσωση στο
χερσαίο χώρο (Ν; 3512/2006, ΦΕΚ 258/Α72006).

Ο επικεφαλής της κατά τόπου αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αξιολογεί τις σχετικές με έρευνα και
διάσωση πληροφορίες και κινητοποιεί τους διαθέσιμους πόρους του για την άμεση μετάβαση τους στα σημεία των
συμβάντων. Σύμφωνα με πς πληροφορίες, που λαμβάνει- από τα σημεία των συμβάντων προβαίνει σε ιεράρχηση
των συμβάντων και ενίσχυση τωνδυνάμεων, αν τούτο απαιτείται.

Οι Πυροσβεστικές δυνάμεις, ανάλογα με την έκταση και την εξέλιξη της καταστροφής, ενισχύονται σε
προσωπικό και μέσα, σύμφορα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΔ
210/1992, ΦΕΚ 99/Α71992). Αν η κατάσταση το απαιτεί κινητοποιείται ηΈΜΑΚ. (ΠΔ 96/1987, ΦΕΚ 68/Α71987 –
ΠΔ 329/1993, ΦΕΚ 140/Α71993 – Έγγραφο Αρχηγείου ΠΣ ΑΠ 23964 Φ.159 ΠΣΕΑ 9/7/2004).

Η περιμετρική απομόνωση της πληγείσας περιοχής και κυρίως των κτιρίων που έχουν καταρρεύσει για την
ευχερή και άμεση επέμβαση των συνεργέίων.διάσωσης, όπως επίσης η λήψη μέτρων τροχαίας κίνησης μέσα στην
ζώνη της πληγείσας περιοχής για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των συνεργείων βοήθειας αποτελεί
αρμοδιότητα των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ (Έγγραφο ΕΛΑΣ 5301/4/1δ~ζ' 21/5/2004).

Η παροχή προνοσοκομειακής περίθαλψης και μεταφορά τραυματιών λόγω του σεισμού σε υγειονομικά κέντρα
είναι αρμοδιότητα του Ε.Κ.Α.Β. (Ν. 1579/85, ΦΕΚ 217/Α71985). Το παράρτημα του ΕΚΑΒ, που στα όρια ευθύνης
της περιφέρειας του έχουν δημιουργηθεί έκτακτες ανάγκες λόγω του σεισμού, συνεργάζεται με τις μονάδες
παροχής υπηρεσιών υγείας των νομών της περιφέρειας του (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Ιατρεία κ.λπ.) και είναι
αποκλειστικά αρμόδιο να συντονίζει τη δράση και την κίνηση όλων των ασθενοφόρων αυτοκινήτων, των ειδικών
κινητών μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας και των άλλων μέσων μεταφοράς και διακίνησης αρρώστων και
εκτάκτων περιστατικών γενικά. Διακινεί και διακομίζει στα νοσοκομεία εφημερίας και τις άλλες μονάδες παροχής
περίθαλψης της περιφέρειας του, κάθε εκτάκτου περιστατικού καθώς και σε Νοσοκομεία άλλων περιφερειών, όταν
τα νοσοκομεία της περιφέρειας του δεν καλύπτουν τη συγκεκριμένη ανάγκη. Η διακομιδή εκτάκτων περιστατικών
από μία περιφέρεια σε άλλη γίνεται ύστερα από συνεννόηση των αρμοδίων υπηρεσιών των δύο αντιστοίχων
ΕΚΑΒ και σε περίπτωση ανάγκης παρεμβαίνει συντονιστικά η αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ. Στην πρώτη
γεωγραφική περιφέρεια, που περιλαμβάνει τους νομούς Αττικής, Βοιωτίας και Εύβοιας, τις αντίστοιχες
αρμοδιότητες ασκεί η κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ. (ΠΔ 376/1988, ΦΕΚ 169/Α71988).

Ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Α.Β. μετά την ενημέρωση του από τα κατά τόπους παραρτήματα του ΕΚΑΒ δύναται να
ενεργοποιήσει την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (Ο.Δί.Κ.) του ΕΚΑΒ και να αποστείλει το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής
Καταστροφών (ΕΤΙΚ) στην πληγείσα περιοχή, αν τούτα απαιτούνται.

Το έργο της μεταφοράς τραυματιών προς τις νοσηλευτικές μονάδες δύναται να υποστηρίξουν, όπου αυτό
απαιτείται, και οι κατά τόπους αστυνομικές αρχές σε συνεργασία με το τοπικό παράρτημα του ΕΚΑΒ.

Στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης επικεφαλής των επιχειρήσεων τίθεται αξιωματικός του ΠΣ, ο
οποίος αξιολογώντας την κατάσταση από τον τόπο της καταστροφής δύναται να αιτηθεί τη συνδρομή και άλλων
φορέων και υπηρεσιών για τη διευκόλυνση του έργου του. Ειδικότερα, ο-εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του
Πυροσβεστικού Σώματος δύναται να αιτηθεί από:


–      τις αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου Δήμου/Περιφέρειας τη διάνοιξη αποκλεισμένων δρόμων αρμοδιότητας
τους προς τα σημεία επεμβάσεων ή τη διάθεση μηχανημάτων έργου για την άρση ερειπίων, κλπ.,

 • τον επικεφαλής της κατά τόπου αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής την περιμετρική απομόνωση της περιοχής των
  επιχειρήσεων, τη λήψη μέτρων τροχαίας κίνησης για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων παροχής
  βοήθειας προς και από την περιοχή των επιχειρήσεων και την άμεση μεταφορά τραυματισμένων σε
  νοσοκομεία σε περίπτωση που δεν επαρκούν τα διαθέσιμα μέσα του ΕΚΑΒ,
 • τους αρμόδιους για τη λειτουργία δικτύων ύδρευσης (Δ.Ε.ΥΑ., ΕΥΔΑΠ, κλπ), ηλεκτροδότησης (Δ.Ε.Η.) και
  διανομής φυσικού αερίου (ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, κλπ.) για τη διακοπή των δικτύων τους στην περιοχή
  επιχειρήσεων προς αποφυγή ατυχημάτων. Επίσης, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, τεχνικός των ανωτέρω
  φορέων δύναται να βρίσκεται στο σημείο του συμβάντος για τεχνική υποστήριξη βάσει των αρμοδιοτήτων
  του,

–      το τοπικό παράρτημα του ΕΚΑΒ για την προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαμετακομιδή των τραυματιών σε
υγειονομικά κέντρα.

Τα ανωτέρω αιτήματα προς συνδρομή του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος, οφείλουν να τα εξετάζουν κατά
προτεραιότητα οι αρμόδιοι φορείς.

 

2.6 Έλεγχος και Καταστολή Επαγόμενων Φαινομένων

Η εκδήλωση ενός σεισμού δύναται να προκαλέσει επαγόμενες φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές, όπως
πυρκαγιές, κυρίως στον αστικό χώρο, θαλάσσια κύματα βαρύτητας (τσουνάμι), κατολισθητικά φαινόμενα,
καταστροφή φράγματος, διάρρηξη δεξαμενών, διαρροή επικίνδυνων υλικών, κλπ.

Η διαχείριση εκτάκτων αναγκών λόγω των επαγόμενων από τον σεισμό καταστροφών, καθώς και ο έλεγχος και
καταστολή τους, δύναται να προηγείται ή να επιτελείται ταυτόχρονα με το έργο της έρευνας και διάσωσης λόγω
σεισμού.

Στο στάδιο αυτό, εφόσον οι επαγόμενες από το σεισμό καταστροφές εκδηλωθούν, αξιολογούνται και
αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση και εφαρμόζονται τα ειδικότερα σχέδια αντιμετώπισης τους (εγκεκριμένο Γενικό
Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης – ΣΑΤΑΜΕ, κλπ) όταναυτό απαιτηθεί.

Ειδικότερα, στην περίπτωση που λόγω σεισμών προκληθούν κατολισθητικά φαινόμενα σε μια περιοχή
(πτώσεις βράχων, κλπ), οι αρμόδιες Δ/νσεις Τεχνικών Έργων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή Περιφέρειας
προβαίνουν στη διενέργεια αυτοψίας και πρώτης εκτίμησης των επιπτώσεων.

ίδιαίτερηττροσοχή θα πρέπει να δοθεί στην άμεση λήψη μέτρων, όπως την απομάκρυνση πολιτών, με στόχο
την προστασία τους από πιθανή εκδήλωση νέων κατολισθήσεων στις ανωτέρω περιοχές εξαιτίας μετασεισμικών
δονήσεων. Επίσης, θα πρέπει να εξετασθεί κατάπροτεραιότητα η άρση καταπτώσεων σε οδικούς άξονες, από και
προς την πληγείσα περιοχή. Νοείται ότι η ανωτέρω ενέργεια έχει σαν άμεσο στόχο τη μερική άρση των
καταπτώσεων για την προσωρινή διευκόλυνση της κυκλοφορίας οχημάτων έκτακτης ανάγκης (σωστικά συνεργεία,
Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ, κλπ) και όχι κατ' ανάγκη την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Επίσης, οι υπεύθυνοι λειτουργίας, και συντήρησης τεχνικών έργων και έργων υποδομής (φράγματα,
μονάδες παραγωγής ενέργειας, φυσικό αέριο, λιμάνια, γέφυρες, σήραγγες, οδικά και σιδηροδρομικά
δίκτυα, δίκτυα τηλεπικοινωνιών, κτλ.) προβαίνουν αυτεπάγγελτα και βάσει του κανονισμού λειτουργίας και
συντήρησης σε άμεσο έλεγχο των εγκαταστάσεων τους μετά από σεισμό για τη διασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας τους.

Όμοια, οι κατά τόπους υπεύθυνοι λειτουργίας επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ) κινητοποιούνται
άμεσα για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών που προκλήθηκαν από τον σεισμό, με σκοπό την αδιάλειπτη και
ομαλή παροχή των υπηρεσιών τους, ενημερώνοντας παράλληλα και το οικείο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του
Δήμου ή το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας ή την Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αποκατάσταση βλαβών του δικτύου τους που συνδέεται με
δημόσια και κοινωφελούς χρήσης κτίρια (νοσοκομεία, σχολεία, υπηρεσίες,, κτλ).

Σημειώνεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων σε συνεργασία με την Δ/νση Δημόσιας Υγείας της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας (Δ.ΥΓ2/49487/5-8-2011 έγγραφο του ΥΥΚΑ) προβαίνουν άμεσα σε υγειονομικό έλεγχο
λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης στις πληγείσες περιοχές, για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου


ύδατος. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν φθορές ή βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης αρμοδιότητας τους, αυτές
αντιμετωπίζονται άμεσα σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην 109259/28-08-2007 Εγκύκλιο του Υ.Υ.Κ.Α.

Τονίζεται ότι η κατάσβεση πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν λόγω του σεισμού, καθώς και η περιφρούρηση και
διαφύλαξη της περιουσίας που καταστράφηκε ή απειλήθηκε από πυρκαγιές ή άλλες καταστροφές, μέχρι την
παράδοση της σε αστυνομικά όργανα ή τους κατόχους της, αποτελούν αρμοδιότητες των κατά τόπους
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, βάσει της αποστολής τους (Ν. 3511/2006, ΦΕΚ 258/Α72006 – ΠΔ 210/1992, ΦΕΚ
99/Α71992).

Αιτήματα συνδρομής στο έργο της αντιμετώπισης των επαγόμενων φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών από
άλλες υπηρεσίες και φορείς (ΕΛ.ΑΣ., Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες, Δήμους; κλπ), πρέπει να
συναξιολογούνται, βάσει των επιπτώσεων των επαγόμενων καταστροφών, της επικρατούσας κατάστασης καθώς
και των επιχειρησιακών αναγκών και προτεραιοτήτων τους στην αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών λόγω του
σεισμού.

 

2.7 Περίθαλψη – Διοικητική Μέριμνα Πληγέντων

Στο στάδιο αυτό περιλαμβάνονται δράσεις που- αποσκοπούν στην παροχή βοήθειας και υποστήριξη των
πληγέντων τα πρώτα 24-ωρα μετά την εκδήλωση του σεισμού.

θεωρείται δεδομένο ότι αμέσως μετά την εκδήλωση ενός ισχυρού σεισμού και ειδικά σε περιοχές όπου αυτός
έγινε έντονα αισθητός, οι πολίτες κατά κανόνα εγκαταλείπουν τους στεγασμένους χώρους στους οποίους
βρίσκονται για να καταφύγουν σε ασφαλείς, κατά. την κρίση τους, υπαίθριους χώρους. Σημειώνεται ότι ως
ασφαλείς υπαίθριοι χώροι ή χώροι καταφυγής θεωρούνται οι υπαίθριοι χώροι που τα χαρακτηριστικά τους
ανταποκρίνονται στις κατευθυντήριες οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π.

Οι Δήμαρχοι, σε συνεργασία με .τις-κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ συλλέγουν πληροφορίες
σχετικά με τον αριθμό των συγκεντρωμένων πολιτών που έχουν καταφύγει σε υπαίθριους χώρους. Στη συνέχεια,
λαμβάνοντας υπόψη την επικρατούσα κατάσταση στην περιοχή ευθύνης τους (επιπτώσεις σε κτίρια, "έντονη
μετασεισμική δραστηριότητα, κλπ.) προχωρούν σε πρώτη εκτίμηση του χρόνου παραμονής των πολιτών στους
ανωτέρω υπαίθριους χώρους.

Στην περίπτωση που γίνεται εκτίμηση για πολύωρη παραμονή των πολιτών στους ανωτέρω χώρους, οι
Δήμαρχοι, συνεκτιμώντας και τις λοιπές επιχειρησιακές τους ανάγκες που συνδέονται με την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών λόγω σεισμού, δύνανται να δρομολογήσουν δράσεις για την κάλυψη των στοιχειωδών
αναγκών των πολιτών που έχουν συγκεντρωθεί σε αυτούς. Προς τούτο κινητοποιούν τις αρμόδιες υπηρεσίες των
Δήμων για την ακριβέστερη εκτίμηση του αριθμού των συγκεντρωμένων πολιτών στους υπαίθριους χώρους, με
στόχο την κατά περίπτωση διάθεση πόσιμου ύδατος, κατά τις πρώτες ώρες παραμονής τους. Εν συνεχεία και
εφόσον συντρέχει λόγος, εξετάζεται η δυνατότητα παροχής πρόχειρου γεύματος καθώς και εγκατάσταση χημικών
τουαλετών.

Παράλληλα με τις ανωτέρω δράσεις, που σκοπό έχουν τη κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών και την ασφάλεια
των πολιτών που έχουν συγκεντρωθεί σε υπαίθριους χώρους, οι Δήμοι συλλέγουν πληροφορίες που αφορούν τον
αριθμό των κατοικιών, στην περιοχή ευθύνης τους, που έχουν καταρρεύσει ή έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες οι
οποίες πιθανόν τις καθιστούν ακατοίκητες. Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εκτιμηθεί ο
αριθμός των πολιτών για τους οποίους θα πρέπει να εξασφαλιστούν άμεσα καταλύματα.

Οι Δήμαρχοι, με βάση τ]ς ανωτέρω πληροφορίες ενημερώνουν άμεσα τον οικείο Περιφερειάρχη και τον οικείο
αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη προκειμένου να αναζητηθούν οι κατάλληλοι χώροι προσωρινής στέγασης των
πληγέντων (τουριστικές εγκαταστάσεις κλπ), καθώς και η μεταφορά τους, αν απαιτηθεί.

Σε περίπτωση που εκτιμάται ότι λόγω των εκτεταμένων ζημιών σε κατοικίες, οι ανωτέρω χώροι προσωρινής
στέγασης των πληγέντων δεν επαρκούν, οι Περιφερειάρχες δίνουν εντολή στους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες, οι
οποίοι σε συνεργασία με τους αρμόδιους Δημάρχους συγκροτούν κλιμάκια έλεγχου λειτουργίας των βασικών
δικτύων υποδομής και προετοιμασίας των προκαθορισμένων χώρων καταυλισμού. Προς τούτο και αν είναι
απαραίτητο, ζητείται η συνδρομή ειδικών από τους φορείς λειτουργίας των δικτύων αυτών.

Εν συνεχεία, ο Περιφερειάρχης στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης για την οργάνωση των χώρων
καταυλισμού, κινητοποιεί τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την διαχείριση


υλικών οργάνωσης των χώρων καταυλισμού (σκηνές, κουβέρτες, κλπ)[8], να εξασφαλίσουν τα αναγκαία υλικά για
την οργάνωση και λειτουργία των χώρων καταυλισμού (Β.Δ. 972 ΦΕΚ 265/Α/1966). Οι Δ/νσεις Πολιτικής
Προστασίας των Περιφερειών, αν τούτο απαιτηθεί, συντονίζουν το έργο της διάθεσης των υλικών αυτών και την
οργάνωση του καταυλισμού. Σημειώνεται ότι για την διάθεση από τον Περιφερειάρχη του σκηνικού ή άλλου
υλικού από τα αποθηκευτικά κέντρα του ΥΥΚΑ χρειάζεται σχετική έγκριση διάθεσης από το ΥΥΚΑ (Δία/οικ.
463/12-1-73 Υπουργική Απόφαση)

Σημειώνεται ότι για την οργάνωση των καταυλισμών (εγκατάσταση σκηνών, κλπ) οι Περιφερειάρχες ή οι
αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες μπορούν να αιτηθούν την συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω του ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ
ή Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και διαθέτουν
ανάλογη εμπειρία. Σε περιπτώσεις που το διαθέσιμο σκηνικό υλικό δεν επαρκεί, δύνανται να αιτηθούν επιπλέον
σκηνικό υλικό από το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ.

Σημειώνεται ότι η προμήθεια και διάθεση σκηνικού υλικού και κλινοσκεπασμάτων για την προσωρινή στέγαση
των σεισμοπλήκτων είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Υ.Υ.Κ.Α.) (Β.Δ. 972,
ΦΕΚ 265/Α/1966 – ΠΔ 93/1993, ΦΕΚ 39/Α71993).

Για τον σκοπό αυτό το Υ.Υ.Κ.Α. διατηρεί 10 αποθηκευτικά κέντρα στην επικράτεια (Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
Λάρισα, Ιωάννινα, Κομοτηνή, Πάτρα, Τρίπολη, Ηράκλειο Κρήτης, Μυτιλήνη και Ρόδο), εκ των οποίων το
αποθηκευτικό κέντρο της Αθήνας χρησιμοποιείται ως κεντρική αποθήκη-και εφοδιάζει αναλόγως των αναγκών τα
υπόλοιπα αποθηκευτικά κέντρα.

Η Γενική Δ/νση Πρόνοιας και ειδικότερα η Διεύθυνση (Π2) Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υ.Υ.Κ.Α.
είναι αρμόδια για την παραλαβή, εναποθήκευσηκαι διακίνηση των ανωτέρω υλικών και εφοδίων της κεντρικής
αποθήκης, ενώ η Διεύθυνση (ΔΥ6) Προμηθειών, η οποία υπάγεται στην Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης και
Τεχνικών Υποδομών, είναι αρμόδια για τη συσκευασία και αποστολή υλικών στις Περιφέρειες της χώρας που
διατηρούν αποθηκευτικό κέντρο του ΥΥΚΑ, καθώς και για την εξασφάλιση των-μέσων αποστολήςτων υλικών
αυτών (ΠΔ 95/2000, ΦΕΚ 76/Α/2000). (Β.Δ. 972 ΦΕΚ 265/Α/1966, Π2α/Γ.Π.οικ. 94064/19-8-2011 έγγραφο του
ΥΥΚΑ).

Οι αποφάσεις διάθεσης και διακίνησης σκηνικού υλικού.για περίθαλψη θεομηνιόπληκτων και πυροπαθών,
όπως προβλέπεται- από το ΠΔ 93/1993 (ΦΕΚ 39/Α71993) αποτελούν αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα
Πρόνοιας (ΔΙα/οικ.463/12-1-1973 έγγραφο του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, ΥΑ οικ.77509/2004, ΦΕΚ
1237/Β72004).

Η κοινωνική προστασία στους πολίτες που περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης εξ αιτίας σεισμού
υποστηρίζεται άμεσα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μέσω των Δήμων και των Περιφερειών,
όταν συντρέχει περίπτωση, για την κάλυψη των πρώτωναναγκών (διαμονή – διατροφή) και από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη συνέχεια, δια των αρμοδίων Υπηρεσιών Πρόνοιας των Δήμων.

Με την Κ.Υ.Α. Π2/ο ι κ.2673/29-8-2001 των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
καθορίζονται τα όρια, προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων
για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής, κτλ.

Σκοπός της οικονομικής ενίσχυσης είναι η κατά το δυνατόν αμεσότερη επαναλειτουργία των νοικοκυριών και
ως εκ τούτου οι ζημιές αναφέρονται στο κτίριο που καλύπτει ανάγκες διαβίωσης και στο σύνολο της οικοσκευής
(Π2α/Γ.Π.οικ.94064/19-08-2011 έγγραφο του ΥΥΚΑ).

Προκειμένου να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες-οικονομικές ενισχύσεις η αρμόδια Δ/νση Πρόνοιας των Δήμων
στέλνει αίτημα στην αρμόδια Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης & Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης για τη μεταβίβαση της σχετικής πίστωσης από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Π2α/Γ.Π.οικ.94064/19-08-2011 έγγραφο του ΥΥΚΑ).

Η προκύπτουσα δαπάνη προσωρινής εγκαταστάσεως και διατροφής πληγεισών οικογενειών ή μεμονωμένων
ατόμων σε ξενοδοχεία ή άλλους χώρους, καταβάλλεται υπό των αρμοδίων, για την κοινωνική προστασία των
θεομηνιόπληκτων, υπηρεσιών του ΥΥΚΑ, απ' ευθείας στους ξενοδόχους ή ιδιοκτήτες ετέρων χώρων, εις βάρος των


πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του ΥΥΚΑ. (ΝΑ 57/1973 – ΦΕΚ 149/Α71973, Ν. 776/1978 – ΦΕΚ
68/Α71978, ΠΔ 93/1993 – ΦΕΚ 39/Α71993). Οι λεπτομέρειες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υ.Κ.Α.

Σημειώνεται ότι την ανωτέρω δράση για την προσωρινή στέγαση πληγέντων από σεισμό δύναται να
υποστηρίξει και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή με την εύρεση κατάλληλων πλοίων, κατόπιν σχετικού
αιτήματος μέσω του ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ (Ν. 4442/1929, ΦΕΚ 339/Α71929 – Ν. 3536/2007, ΦΕΚ42/Α72007).

Σε περιπτώσεις όπου άτομα, οικογένειες και πληθυσμιακές ομάδες θεωρείται ότι χρήζουν άμεσα έκτακτης
κοινωνικής βοήθειας λόγω αντιμετώπισης κοινωνικών κινδύνων που προέρχονται από σεισμούς, το Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) του ΥΥΚΑ, συντονίζει το δίκτυο παροχής υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης.

Μετά από σεισμό το Ε.Κ.Κ.Α., εφόσον συντρέχει λόγος, συγκροτεί και κινητοποιεί ομάδες ταχείας παρέμβασης,
συγκροτούμενες κυρίως από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, για την παροχή άμεσης συμβουλευτικής
υποστήριξης και βραχείας διάρκειας ψυχολογικής υποστήριξης σε ατομικό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο (Ν.
2646/1998 – ΦΕΚ 236/Α71998, Ν. 3106/2003 – ΦΕΚ 30/Α72003.Ν. 3402/2005 – ΦΕΚ 258/Α72005, ΠΔ 22/2006 –
ΦΕΚ18/Α72006).

Ο γενικότερος συντονισμός των φορέων που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση δράσεων σχετικών με την
αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που αφορούν στη δημόσια υγεία είναι αρμοδιότητα του Εθνικού Κέντρου
Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ), το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης. Σε περίπτωση σεισμού το Ε.Κ.ΕΠ.Υ εφαρμόζει τα επιχειρησιακά σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων
αναγκών που έχει καταρτίσει. (Ν.3370/05, ΦΕΚ 176/Α72005 – Ν. 3527/07, ΦΕΚ 25/Α72007)

Διευκρινίζεται ότι η έκδοση αποφάσεων της Γενικής.Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που αναφέρονται στην
κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης-συνδέεται αποκλειστικά με τον επιχειρησιακό ρόλο που
αναλαμβάνει στο συντονισμό του δυναμικού και των μέσων των φορέων που επιχειρούν για την άμεση
αντιμετώπιση τους, καθώς και με το μέγεθος της.κινητοποίησης του δυναμικού και των- μέσων που είναι πλέον του
διατιθέμενου υπό κανονικές συνθήκες. Η κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δεν αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργοποίηση ειδικότερων νομοθετικών
ρυθμίσεων σχετικών με την καταβολή αποζημιώσεων και δανείων σε πληγέντες.

 

2.8 Μετασεισμικός έλεγχος κτιρίων και υποδομών

Στο στάδιο αυτό, μετά από σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων του ΥΠΧΜΕ.Δ!.,
δρομολογούνται από την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Υ.Α.Σ.) της Γ.Γ.Δ.Ε./ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. δράσεις
που συνδέονται με:

 • τη συγκρότηση επιτροπών πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ελέγχων κτιρίων μετά το σεισμό,
 • τον έλεγχο (αυτοψίες) και καταγραφή των πληγέντων κτιρίων,
  «   την άρση των διαπιστωμένων επικινδυνοτήτων.

Οι ανωτέρω δράσεις δύναται να υποστηριχτούν από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις Περιφέρειες, και τους
Δήμους με τη διάθεση προσωπικού στη συγκρότηση των επιτροπών ελέγχου κτιρίων και για την άρση των
διαπιστωμένων επικινδυνοτήτων.

Οι αυτοψίες που διενεργούνται στα πληγέντα κτίρια αμέσως μετά από ένα σεισμό, αποβλέπουν στη
διαπίστωση της σοβαρότητας των βλαβών που αυτά έχουν υποστεί από το σεισμό. Με βάση την καταγραφή αυτή
και όπου αυτό επιβάλλεται, πραγματοποιούνται επεμβάσεις έκτακτης ανάγκης, δηλαδή άρση επικινδυνοτήτων,
προσωρινές υποστύλωσε ις-αντιστη ρίξε ι ς και κατεδαφίσεις επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων και άρση
ερειπίων. Στόχος των ανωτέρω είναι ασφαλής επιστροφή των κατοίκων στις οικίες τους, η συνέχιση της ομαλής
λειτουργίας της τοπικής κοινωνίας και η διάσωση του δομικού πλούτου της χώρας από ισχυρούς μετασεισμούς.

Σύμφωνα με τα ο ι κ.9831 /Α42/5-12-2008 και 4524/Α42/26-8-2011 έγγραφα της Υ.Α.Σ./Γ.Γ.Δ.Ε./ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. οι
έλεγχοι των κτιρίων διενεργούνται με ευθύνη της Υ.Α.Σ. και οι διαδικασίες ελέγχου κτιρίων μετά από σεισμό
ορίζονται ως ακολούθως:

Οι έλεγχοι των κτιρίων διενεργούνται από υπαλλήλους μηχανικούς της Γ.Γ.Δ.Ε. ή από υπαλλήλους των
υπηρεσιών Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας ή της Περιφέρειας και των αντίστοιχων αρμοδίων
Υπηρεσιών των Δήμων, ανάλογα με τις ανάγκες και εφόσον το κρίνει απαραίτητο ο Γενικός Συντονιστής, που
ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων. Στις περιπτώσεις που απαιτείται, λόγω
της έκτασης των ζημιών, ορίζονται και βοηθοί συντονιστές,


Τα σχολικά κτίρια ελέγχονται από τους Μηχανικούς του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων Α.Ε., μετά από σχετική
συνεννόηση με τους οικείους Δήμους.

Τα μέλη που μπορούν να συμμετέχουν στις επιτροπές ορίζονται (ονομαστικά) με απόφαση του Υφυπουργού
ΥΠ.Υ.ΜΕ.Δ!., (σύμφωνα με το από 6/20 Σεπτεμβρίου 1941 Κανονιστικό Διάταγμα: «περί άρσεως κινδύνου εκ
βλάβης κτιρίων λόγω πολέμου, σεισμού και οιασδήποτε άλλης θεομηνίας»).

Στις περιοχές όπου δεν υπάρχει Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) ή υπάρχει Τομέας και λόγω
της έκτασης του συμβάντος, οι διοικητικοί υπάλληλοι δεν επαρκούν, αποστέλλεται διοικητικό προσωπικό
(υπάλληλοι της Υ.Α.Σ. ή των Τ.Α.Σ.) με εντολή του Προϊσταμένου της Υ.Α.Σ. οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν από
αρχειοθέτηση καθώς και χρήση των προγραμμάτων Η/Υ. Οι υπάλληλοι αυτοί βρίσκονται σε χώρο (που έχει
καθοριστεί από τον Γενικό Συντονιστή) όπου δέχονται αιτήσεις, καταχωρούν, καταγράφουν και ταξινομούν
αιτήσεις και δελτία αυτοψιών και δίνουν πληροφορίες στους πολίτες.

 

28,1 Πρωτοβάθμιος έλεγχος (9831/Α42/5-12-2008 και 4524/Α2/26-8-2011 έγγραφα της ΥΑΣ./Γ.ΓΑΕ./ ΥΠ Υ.ΜΕΛΙ.)

Οι πρωτοβάθμιοι έλεγχοι διενεργούνται αμέσως μετά το σεισμό προκειμένου να ελεγχθούν τα κτίρια ως προς
την καταλληλότητα τους για χρήση. Πραγματοποιούνται το πολύ εντός δέκα (10) ημερών στις περιπτώσεις σεισμού
μικρής ή μεσαίας έντασης, ενώ στις περιπτώσεις σεισμού μεγάλης έντασης διαρκεί τσπολύ είκοσι (20) ημέρες.

Ο έλεγχος των κτιρίων πραγματοποιείται από διμελείς επιτροπές και γίνεται με σάρωση της περιοχής ή μετά
από αίτηση των ενδιαφερομένων ανάλογα με την έκταση και τη σοβαρότητα των βλαβών. Τον τρόπο τον επιλέγει ο
Γενικός Συντονιστής.

Τα κτίρια χαρακτηρίζονται ως κατοικήσιμα (κατάλληλα για χρήση) ή ως μη κατοικήσιμα-(προσωρινά
ακατάλληλα για χρήση), ανάλογα με τις βλάβες που παρουσιάζουν και χρωματίζονται με ουδέτερο χρώμα
(σύμβολο) προκειμένου να είναι εμφανές ότι ελέγχθηκαν.

Τα κτίρια τα οποία είναι κλειστά κατά την ημέρα της αυτοψίας, καταγράφονται σε κατάσταση (σε ηλεκτρονική
και χειρόγραφη μορφή) με όσο το δυνατόν περισσότερα'στοιχεία για τον προσδιορισμό τους.

Συμπληρώνεται από την επιτροπή το δελτίο ταχείας αυτοψίας ανά κτίριο και δίνεται αντίγραφο στον ιδιοκτήτη
{ή διαχειριστή ή άλλο πρόσωπο που έχει σχέση με το κτίριο).

Με ευθύνη του Γενικού Συντονιστή, συλλέγονται καθημερινά τα δελτία αυτοψιών από τις επιτροπές και
καταγράφονται σε καθορισμένη φόρμα σε ηλεκτρονική και χειρόγραφη μορφή έτσι ώστε το πρωί της επόμενης
ημέρας να είναι καταχωρημένες όλες οι αυτοψίες της προηγούμενης.

Επίσης με μέριμνα του Γενικού Συντονιστή αποστέλλονται καθημερινά στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες
στην Υ.Α.Σ.

Γίνεται καταχώριση των στοιχείων αυτών σε αρχεία (σε ηλεκτρονική και χειρόγραφη μορφή) στην Υ.Α.Σ. από
διοικητικούς υπαλλήλους που έχουν οριστεί, ώστε να υπάρχει ανά πάσα στιγμή μία εικόνα για την πληγείσα
περιοχή.

 

2.8.2 Δευτεροβάθμιος έλεγχος (9831/Α42/5-12-2008 και 4524/Α2/26-8-2011 έγγραφα της Υ.Α.Σ./ί.ΓΛΕ./ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.)

Ο δευτεροβάθμιος έλεγχος πραγματοποιείται σε κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί από τον πρωτοβάθμιο έλεγχο
προσωρινά μη κατοικήσιμα (προσωρινά ακατάλληλα για χρήση) χωρίς να απαιτείται αίτηση από τον
ενδιαφερόμενο. Σκοπό έχει τον έλεγχο των κτισμάτων ως προς την καταλληλότητα για χρήση, την έκδοση
πρωτοκόλλων επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων και την κατεδάφιση των επικίνδυνων κτισμάτων. Η διάρκεια
του δευτεροβαθμίου ελέγχου είναι ανάλογη της έκτασης του συμβάντος.

Ο Γενικός Συντονιστής έχει την υποχρέωση να διαχωρίζει και να επιλέγει από τις καταχωρήσεις της
προηγούμενης ημέρας, τα κτίρια στα οποία θα πραγματοποιηθεί δευτεροβάθμιος έλεγχος και να δίνει καταστάσεις
μαζί με προφορικές οδηγίες στις επιτροπές για την περιοχή στην οποία θα μεταβούν για τη διενέργεια του
δευτεροβαθμίου και τη χρονική σειρά που θα ελεγχθούν τα κτίρια της περιοχής (προτεραιότητα στα επικίνδυνα).

Τα κτίρια μπορούν να χαρακτηριστούν ως κτίρια κατάλληλα για χρήση (πράσινα) ή ως κτίρια προσωρινά
ακατάλληλα για χρήση (κίτρινα) , ή ως κτίρια επικίνδυνα για χρήση (κόκκινα), ανάλογα με τις βλάβες που
παρουσιάζουν. Τα κλειστά κτίρια καταγράφονται σε κατάσταση (σε ηλεκτρονική και χειρόγραφη μορφή) όπως και
στον πρωτοβάθμιο έλεγχο.


Προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη του ελέγχου σε ίδια κτίρια σχηματίζεται (με σπρέι) στην όψη του,
σύμβολο χρώματος πρασίνου , ή κίτρινου ή κόκκινου ανάλογα με τον χαρακτηρισμό, ώστε να είναι εμφανές ότι
ελέγχθηκαν.

Συμπληρώνεται από την επιτροπή, το δελτίο επανελέγχου ανά κτίριο και δίνεται αντίγραφο στον ιδιοκτήτη (ή
διαχειριστή ή άλλο πρόσωπο που έχει σχέση με το κτίριο).

Καθημερινά ο Γενικός Συντονιστής συλλέγει, όπως και στον πρωτοβάθμιο έλεγχο, τα δελτία αυτοψιών από τις
επιτροπές και έχει τη μέριμνα για την καταγραφή αυτών σε ηλεκτρονική και χειρόγραφη μορφή.

Βάσει της καταγραφής του πρωτοβαθμίου ελέγχου ο Γενικός Συντονιστής αποστέλλει τριμελείς επιτροπές για
έλεγχο των κτιρίων που έχουν χαρακτηριστεί μη κατοικήσιμα και από το δελτίο ταχείας αυτοψίας προκύπτει ότι
απαιτείται έλεγχος επικινδυνότητας. Τα κτίρια αυτά ελέγχονται προκειμένου να συνταχθούν πρωτόκολλα
επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις δίνεται στον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη δελτίο επανελέγχου με τον χαρακτηρισμό του
κόκκινου και στη συνέχεια συντάσσεται πρωτόκολλο επικινδύνως ετοιμόρροπου κτιρίου το οποίο αφού θεωρείται
από την αρμόδια Υπηρεσία (την ΥΑΣ ή τον ΤΑΣ όταν υπάρχει), αποστέλλεται ειδοποίηση στον ενδιαφερόμενο
προκειμένου να το παραλάβει από την αρμόδια Υπηρεσία.

Μαζί με το δελτίο επανελέγχου θα δίδεται ένα ενημερωτικό φυλλάδιο για τους πολίτες; το οποίο θα πρέπει να
είναι διαθέσιμο σε αντίγραφα σε κάθε περίπτωση σεισμού, Το φυλλάδιο αυτό θα περιέχει-γενικές πληροφορίες για
τα μέτρα αποκατάστασης (π.χ. πώς γίνεται η οριοθέτηση της περιοχής και σε γενικές γραμμές τα πιστωτικά μέτρα
για τους σεισμόπληκτους, επιδότηση ενοικίου, λυόμενα κλπ.) και οδηγίες για τις άμεσες ενέργειες των πολιτών
(π.χ. πού πρέπει, πότε και γιατί να κάνουν αιτήσεις).

 

2.8.3 Άρση επικινδυνοτήτων (9831/Α42/5-12-2008 και 4524/Α&26-8-2011 έγγραφα της ΥΛΣ./Γ.ΓΑΕ./ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.)

Τις τεχνικές επεμβάσεις άρσης των επικινδυνοτήτων, κυρίως τις ελαφριές, αναλαμβάνει συνήθως η Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου ή η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας ή από κοινού κατόπιν συμφωνίας,
με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Τροχαίας για τη διακοπή της κυκλοφορίας όπου απαιτείται,
της ΔΕΗ για διακοπή της ηλεκτροδότησης εφόσον απαιτείται, του ΟΤΕ για απομάκρυνση του δικτύου του, όπου
απαιτείται κ.λ,π.

Προτεραιότητα δίνεται στους κύριους οδικούς" άξονες, τους κεντρικούς δρόμους, τις εισόδους των πόλεων
καθώς και σε κτίρια κρισίμων λειτουργιών όπως Νοσοκομεία, Σχολεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, Δημαρχείο κ,λ.π.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο ημέρες ενώ για δευτερεύουσας σημασίας
δρόμους και χώρους ο χρόνος αυτός δύναται να παραταθεί.

Σχετικά με την άρση της επικινδυνότητας των ετοιμόρροπων κτισμάτων, αναλαμβάνει συνήθως η Τεχνική
Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας ή της Περιφέρειας ή από κοινού κατόπιν συμφωνίας. Οι σοβαρότερες
περιπτώσεις άρσης επικινδυνοτήτων, καθώς και οι τεχνικές επεμβάσεις προσωρινών υποστυλώσεων σε πληγέντα
κτίρια, θα γίνονται με την υποστήριξη από τεχνικούς υπαλλήλους της Υ.Α.Σ., κατόπιν γραπτού αιτήματος από την
Τεχνική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας ή της Περιφέρειας

 

2.9 Αποκλιμάκωση – Αποκατάσταση – Συνολική αποτίμηση ζημιών

Τα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Γενικός Γραμματέας Πολιτικής "Προστασίας, Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειάρχης/αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος) τα οποία έχουν το
συντονισμό του έργου Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδια για να αποφασίσουν την αποκλιμάκωση δυναμικού
και μέσων,

Κάθε εμπλεκόμενος φορέας σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από
την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων και τη διαχείριση των συνεπειών είναι υπεύθυνος για την αποκλιμάκωση
του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτει ή έχει ενεργοποιήσει.

Στα πλαίσια της αποκατάστασης των πληγέντων δρομολογούνται από την Υπηρεσία Αποκατάστασης
Σεισμοπλήκτων (Υ.Α,Σ.) της Γ.Γ.Δ.Ε,/ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. δράσεις που συνδέονται με:

»   χορήγηση πιστωτικών διευκολύνσεων για επισκευή ή ανακατασκευή κτιρίων που επλήγησαν από σεισμό,
β   την μόνιμη στέγαση των πληγέντων.


Η αρμοδιότητα της αποκατάστασης σεισμοπλήκτων ανήκει αποκλειστικά στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων
Έργων του ΥΠ.Υ.ΜΕ,ΔΙ. και πραγματοποιείται μέσω της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Υ.Α.Σ,} και
των Τομέων Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.). Θέματα που αφορούν στη στέγαση των πληγέντων (μέριμνα
για την προμήθεια, μεταφορά, διαχείριση, συντήρηση των λυομένων οικίσκων, μελέτη, κατασκευή και εποπτεία
έργων κ.λ.π.) καθώς και θέματα σχετικά με την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής, διαπίστωσης της έκτασης των
ζημιών, χορήγησης δανείων ή άλλης συνδρομής για τη στέγαση των πληγέντων, κλπ, αποτελούν αρμοδιότητα της
Υ,Α.Σ. και ρυθμίζονται με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. {Υ.Α.
3828/ΤΣΕΠ31.1/8-11 -1985 – ΦΕΚ 954/Β71985)

Για την άμεση και μόνιμη στέγαση των πληγέντων από σεισμούς, μπορεί η Γενική Γραμματεία Δημόσιων
Έργων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων να αναλάβει την κατασκευή οικιών συμβατικής
κατασκευής ή προκατασκευασμένων, θεωρουμένων των έργων αυτών ως δημόσιων έργων. Είναι δυνατή η
εκχώρηση της κατασκευής των προαναφερόμενων τύπων κατοικιών στις.. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στις
Περιφέρειες και στους Δήμους, με κοινή απόφαση των. Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων, εφαρμοζομένων και στην περίπτωση αυτήν των διατάξεων περί εκτελέσεως δημόσιων
έργων (Ν 3010/2002 – ΦΕΚ 91/Α72002).

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι φορείς χρηματοδότησης και εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι
προϋποθέσεις ειδικών κατηγοριών των πληγέντων για τους οποίους θα έχουν εφαρμογή οι-διατάξεις αυτές. Οι
δικαιούχοι της κατά τα παραπάνω εδάφια προβλεπόμενης κρατικής αρωγής, η οποία παρέχεται αντί της
χορήγησης στεγαστικής συνδρομής, όπως και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις περί αποκαταστάσεως πληγέντων από σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές,
κατολισθήσεις και εν γένει θεομηνίες για, τη χορήγηση στεγαστικήςενίσχυσης.

Θέματα που αφορούν την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που προκλήθηκαν από σεισμούς εμπίπτουν επίσης
στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΥΑΣ) του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Ν. 1190/1981 – ΦΕΚ
203/Α71981, Ν. 2576/1998 – ΦΕΚ 25/Α71998). Ειδικότερα θέματα σχετικά-με την οριοθέτηση της πληγείσας
περιοχής, διαπίστωση της έκτασης των ζημιών, χορήγηση δανείων, κλπ, ρυθμίζονται με Κοινή Υπουργική
Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.

Σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις
και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που πλήττονται από σεισμούς, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση μέσω
του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. για την αντιμετώπιση ζημιών σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες,
εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, τα οποία καταγράφηκαν ως ολοσχερώς
κατεστραμμένα. Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση (Ν. 2459/1997 – ΦΕΚ
17/Α71997).

Τονίζεται ότι για τη λήψη απόφασης οριοθέτησης περιοχών για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια
απαιτείται υποβολή σχετικού αιτήματος από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα ή την οικεία Περιφέρεια προς τον
Υπουργό ΥΠ.Υ.ΜΕ.Δ!., αφού προηγηθούν αυτοψίες που διενεργούνται από Μηχανικούς της οικείας Περιφέρειας ή
Περιφερειακής Ενότητας και του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (ΑΠ 938/ΑΖ11/15-4-1998 εγκύκλιος του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. –
4524/Α42/26-8-2011 έγγραφο της Υ ΑΣ./Γ.Γ.Δ.Ε/ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.).

Η αποκατάσταση των ζημιών των κτιρίων που ανήκουν στο Δημόσιο και σε ΝΠΔΔ ή σε κοινωφελή ή
Φιλανθρωπικά ή ευαγή Ιδρύματα ή Σωματεία ενεργείται από τον οικείο-φορέα. Σε κάθε περίπτωση, εφ' όσον ο
Υπουργός ΥΠ.Υ.ΜΕ.Δ!. κρίνει σκόπιμη την υπό του Δημοσίου εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, δύνανται αυτές να
εκτελεσθούν σε βάρος των διατιθεμένων πιστώσεων αποκαταστάσεως (ΠΝΠ 28/1978, ΦΕΚ 117/Α71978}.

Τέλος, θέματα τα οποία συνδέονται με τη συνολική αποτίμηση ζημιών αποτελούν έργο της Διυπουργικής
Επιτροπής, στα πλαίσια εφαρμογής της παρ. 2β του άρθ.4 του Ν3013/2002 περί απολογισμού εφαρμογής των
κυβερνητικών μέτρων αποκατάστασης μετά από γενικές, περιφερειακές ή τοπικές μεγάλης έντασης καταστροφές.


Β/ΙΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 

3.1 Κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – χαρακτηρισμός καταστροφής

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, μετά την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων και την ττρώτη
εκτίμηση των επιπτώσεων από τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας, προχωρά, εφόσον συντρέχει
λόγος και μετά από σχετική εισήγηση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του
Περιφερειάρχη, στην έκδοση απόφασης χαρακτηρισμού της καταστροφής και στην αντίστοιχη απόφαση κήρυξης
κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Σε περίπτωση τοπικής καταστροφής μικρής έντασης μπορεί να εξουσιοδοτεί τον
αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή τον οικείο Περιφερειάρχη για την έκδοση των σχετικών
αποφάσεων {Ν 3013/02, αρ. 8).

Σε περιπτώσεις που η καταστροφή εκτείνεται σε περισσότερες από τρεις Περιφέρειες της χώρας ο Γενικός
Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας εισηγείται στον Υπουργό- Προστασίας του Πολίτη το χαρακτηρισμό
καταστροφής ως γενικής και την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης
(αρθ.8, Ν.3013/2008).

Διευκρινίζεται ότι η έκδοση αποφάσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που αναφέρονται στην
κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης συνδέεται αποκλειστικά με τον επιχειρησιακό ρόλο που
αναλαμβάνει στο συντονισμό του δυναμικού και των μέσων των φορέων που επιχειρούν για την άμεση
αντιμετώπιση τους, καθώς και με το μέγεθος της κινητοποίησης του δυναμικού και των μέσων που είναι πλέον του
διατιθέμενου υπό κανονικές συνθήκες. Η κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δεν αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργοποίηση ειδικότερων νομοθετικών
ρυθμίσεων σχετικών με την καταβολή αποζημιώσεων και δανείων σε πληγέντες.

Επισημαίνεται ότι η απόφαση χαρακτηρισμού της καταστροφής, από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας, σε μια από τις κατηγορίες όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2. του
Ν.3013/2002, ορίζει τα αντίστοιχα επίπεδα κλιμάκωσης που απαιτούνταιστη διάθεση του απαραίτητου δυναμικού
και μέσων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση σεισμικών
φαινομένων και τη διαχείριση των συνεπειών:

» Τοπική καταστροφή μικρής έντασης, για την αντιμετώπιση της οποίας αρκεί το δυναμικό και τα μέσα
πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, ο συντονισμός διάθεσης του απαραίτητου
δυναμικού και μέσων γίνεται από τον Περιφερειάρχη ή κατόπιν εντολής του από τον αρμόδιο
Αντιπεριφερειάρχη ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που του παρέχει ο
Περιφερειάρχης.

• Τοπική καταστροφή μεγάλης έντασης, για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται η διάθεση δυναμικού και
μέσων πολιτικής προστασίας και από άλλους Δήμους, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή και από
Κεντρικές Υπηρεσίες και Φορείς, ο συντονισμός.διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων γίνεται με
ευθύνη του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και του ΚΣΟΠΠ (Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο
Πολιτικής Προστασίας), σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3013/2002.

β Περιφερειακή μικρής έντασης, για την αντιμετώπιση της οποίας αρκεί το δυναμικό και τα μέσα πολιτικής
προστασίας της Περιφέρειας, ο συντονισμός διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων γίνεται με
ευθύνη του Περιφερειάρχη.

β Περιφερειακή μεγάλης έντασης, για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται η διάθεση δυναμικού και μέσων
πολιτικής προστασίας και από άλλες Περιφέρειες ή Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή και από Κεντρικές
Υπηρεσίες και Φορείς, ο συντονισμός διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων γίνεται με ευθύνη του
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και του ΚΣΟΠΠ.

β   Γενική καταστροφή, η καταστροφή εκτείνεται σε περισσότερες από τρεις περιφέρειες της Χώρας, ο
συντονισμός διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων γίνεται με ευθύνη του Υπουργού Προστασίας
του Πολίτη ή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και του ΚΣΟΠΠ.
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις των τοπικών και περιφερειακών καταστροφών μεγάλης έντασης ο Γενικός

Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δύναται να αναλαμβάνει, εντός της χωρικής του αρμοδιότητας και

εφόσον συντρέχουν λόγοι, το συντονισμό διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την αντιμετώπιση


εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων και τη διαχείριση των συνεπειών από την
καταστροφή, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Η μετάβαση από το κατώτερο στο ανώτερο διοικητικό επίπεδο γίνεται κατόπιν αιτήματος των αποκεντρωμένων
κατά περίπτωση Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Περιφερειάρχης ή Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης) σύμφωνα με τα αρ. 10-12 του Ν.3013/2002 προς το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Σε περιπτώσεις γενικής, περιφερειακής ή τοπικής μεγάλης έντασης καταστροφής, ο Γενικός Γραμματέας
Πολιτικής Προστασίας δύναται να συγκαλέσει, ή εισηγείται στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να συγκαλέσει,
το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Κ.Σ.Ο.Π.Π.) για τον συντονισμό της διάθεσης
ανθρώπινου δυναμικού και μέσων, καθώς και για την παροχή οδηγιών στους πολίτες με στόχο την
ελαχιστοποίηση των συνεπειών (αρθ. 5 του Ν.3013/2002).

Ο ρόλος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας συνδέεται κυρίως με τον συντονισμό των φορέων που
εμπλέκονται σε δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και για την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών
με στόχο την αποκατάσταση της καθημερινής λειτουργίας περιοχών που έχουν περιέλθει σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων.

Η περαιτέρω μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη διαχείριση των συνεπειών, που έχει ως αντικείμενο τη
λεπτομερή καταγραφή της έκτασης των ζημιών, τη χορήγηση δανείων και ενισχύσεων σε πληγέντες, – κλπ,
δρομολογείται από ειδικότερες νομοθεσίες, καθώς και κυβερνητικές αποφάσεις, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

 

3.2 Οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών λόγω σεισμού

Μεταξύ των δράσεων, που απαιτούνται για την προστασία της ζωής και τηςυγείας των πολιτών, είναι και η
οργανωμένη απομάκρυνση τους από την περιοχή που τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή
επικείμενη καταστροφή.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α72007) καθίσταται σαφές ότι το όργανο
που αποφασίζει για την υλοποίηση της ανωτέρω δράσης είναι ο Δήμαρχος, η περιοχή του οποίου πλήπεται και
ο οποίος έχει και το συντονισμό του έργου πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση της καταστροφής σε
τοπικό επίπεδο ή ο αρμόδιος Περιφερειάρχης[9], όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να
επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο κλπ.

Στις περιπτώσεις του άρθρου 2 παρ.3 (δηλαδή σε περιπτώσεις που η καταστροφή χαρακτηριστεί ως γενική,
περιφερειακή μικρής ή μεγάλης έντασης, ή τοπική μικρής ή μεγάλης έντασης) σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ.
1 περιπτώσεις β', γ'και δ' του Ν.3013/2002/ΦΕΚ102/τευχ.Α, (περί αρμοδιοτήτων του Γεν. Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας για τον χαρακτηρισμό μιας καταστροφής και την έκδοση σχετικής απόφασης) και του άρθ. 282 του
Ν.3852/2010, η ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται:

α) από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σε περιπτώσεις γενικής καταστροφής, περιφερειακής
καταστροφής μεγάλης έντασης, ή σε τοπικές καταστροφές μεγάλης έντασης, ή

β) από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης[10] σε περιπτώσεις περιφερειακής
καταστροφής μικρής έντασης, ή σε τοπικές καταστροφές μικρής έντασης και εκτελείται από τους αρμόδιους
Δημάρχους και Περιφερειάρχες[11],.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις αρμοδιότητες του Περιφερειάρχη τόσο στη λήψη της απόφασης για την
οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, όσο και στη περίπτωση υλοποίηση της όταν η απόφαση λαμβάνεται από
το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κρίνεται
σκόπιμο όπως ο Περιφερειάρχης κατά την κρίση του μεταβιβάσει τις ανωτέρω αρμοδιότητες στους
Αντιπεριφερειάρχες των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων με σχετική εξουσιοδοτική πράξη.

Η ενέργεια αυτή κρίνεται σκόπιμη λόγω:


β   της πιθανής ταυτόχρονης ύπαρξης εκτάκτων αναγκών σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες της ίδιας
Περιφέρειας

β   της δυνατότητας αμεσότερης μετάβασης του Αντιπεριφερειάρχη στο χώρο της καταστροφής, σε σχέση με

τον Περιφερειάρχη, ιδιαίτερα στις νησιωτικές Περιφέρειες
•   των αρμοδιοτήτων Πολιτικής Προστασίας του Αντιπεριφερειάρχη, ως οργάνου με την ευθύνη του

συντονισμού δράσεων για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στην περιφερειακή ενότητα του (άρθ.

160 του Ν.3852/2010)

®   της δυνατότητας υποστήριξης του έργου του Αντιπεριφερειάρχη από το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής
Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας

Σε όλες τις περιπτώσεις η λήψη της απόφασης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 άρθ. 18 Ν 3613/2007,
πρέπει να βασίζεται στις εισηγήσεις των φορέων που κατά περίπτωση έχουν την ευθύνη περιορισμού των
επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής.
Η οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξετάζεται ως μέτρο που δρομολογείται για την προληπτική προστασία
τους, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς, η εκτίμηση των οποίων μπορεί να γίνει μόνο σε
τοπικό επίπεδο.

Ο κίνδυνος που διατρέχουν οι πολίτες μετά την εκδήλωση ισχυρού σεισμού προέρχεται κατά βάση α) από
εκτεταμένες πυρκαγιές σε αστικό χώρο β) από εκτεταμένες καταρρεύσεις ετοιμόρροπων κτιρίων ή στοιχείων τους
κατά την μετασεισμική περίοδο, γ) από επαγόμενα κατολισθητικά φαινόμενα και δ) από διαρροές φυσικού αερίου,
τοξικών ουσιών, κλπ. Συνεπώς, το σκεπτικό όλων των αποφάσεων για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξ
αιτίας σεισμών θα πρέπει να συνδέεται κατά βάση με τους ανωτέρω κινδύνους.

Η λήψη της απόφασης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 άρθρ. 18 Ν 3613/2007, πρέπει να βασίζεται στις
εισηγήσεις των φορέων που κατά περίπτωση έχουν την ευθύνη περιορισμού των-επιπτώσεων από την εξέλιξη της
καταστροφής.

Στις περιπτώσεις των σεισμών η ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων, ανήκει στις αρμόδιες υπηρεσίες των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των. Περιφερειών και των Δήμων για την άρση των κινδύνων και την
αποκατάσταση των ζημιών στην περιοχή ευθύνης τους και στον εκάστοτε Επικεφαλής -Αξιωματικό του
Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου στις περιπτώσεις
εκτεταμένων πυρκαγιών σε αστικό χώρο, όπως επίσης και σε περιπτώσεις που συνδέονται με διαρροές
φυσικού αερίου, τοξικών ουσιών, κλπ., εκτός των περιπτώσεων που ειδικότερες νομοθετικές ρυθμίσεις ή
εγκεκριμένα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών ορίζουν διαφορετικά.

Στις περιπτώσεις που προκύπτουν ζητήματα δημόσιας υγείας λόγω σεισμών, αρμόδιες να εισηγηθούν την
οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών είναι και οι κατά τόπους αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες.

Σε περιπτώσεις κατολισθήσεων, καθώς και σε περιοχές που υπάρχει ιστορικό κατολισθητικών φαινομένων, η
εισήγηση των αρμόδιων Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας ή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, οι
οποίες διενεργούν την αυτοψία και την πρώτη εκτίμηση των επιπτώσεων, έχει βαρύνουσα σημασία στην λήψη της
απόφασης.

Σημειώνεται ότι η δράση της απομάκρυνσης πρέπει να πραγματοποιείται μόνον όταν εξασφαλίζεται εγκαίρως η
καλή οργάνωση για την υλοποίηση της.

Η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης ως μέτρο που δρομολογείται για την προληπτική προστασία των
πολιτών, έχει χαρακτήρα μη υποχρεωτικό, βασιζόμενη στην ενημέρωση τους για τον.κίνδυνο και τις πιθανές
συνέπειες που έχει η παραμονή τους στο χώρο για τον οποίο έχει ληφθεί η απόφαση της απομάκρυνσης.
Επισημαίνεται ότι η διάσωση, η οποία αποτελεί αρμοδιότητα του Πυροσβεστικού Σώματος; είναι δράση
υποχρεωτική και κατά κανόνα αφορά μικρές ομάδες πολιτών, ή μεμονωμένα άτομα σε συγκεκριμένο και
περιορισμένο χώρο, που βρίσκονται εντός της περιοχής που εξελίσσεται η καταστροφή.

Η ανωτέρω σχετική αυτή διάταξη δεν έχει εφαρμογή όταν η ασφάλεια και η κατάσταση της υγείας των ατόμων,
που ευρίσκονται εντός υποδομών ή εγκαταστάσεων φορέων, τελεί υπό την εποπτεία ή κατευθύνεται από
ειδικότερες νομοθεσίες και η απομάκρυνση τους, για τους λόγους που αναφέρονται στην εν λόγω σχετική διάταξη,
αποτελεί ευθύνη των διοικήσεων τους (εγκαταστάσεις Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφάλειας, Νοσηλευτικά
Ιδρύματα, βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία κ.λ.π.).


Με δεδομένη τη δυσκολία λήψης και υλοποίησης τέτοιων αποφάσεων, οι κατά περίπτωση αρμόδιοι Δήμαρχοι,
οι περιοχές των οποίων πλήττονται, όταν αυτό είναι εφικτό, μπορούν άμεσα να συγκαλούν το Συντονιστικό Τοπικό
Όργανο (ΣΤΟ) προς υποβοήθηση του έργου τους και οι Αντιπεριφερειάρχες το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής
Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής τους Ενότητας.

Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι η εξεύρεση μέσων μεταφοράς με την διαδικασία της
επίταξης, δεν είναι άμεσα εφικτή, εάν δεν προηγηθεί σχετική απόφαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 41 του
Ν.3536/2007 (ΦΕΚ 42, τευχ Α). Δηλαδή απαιτείται απόφαση Πρωθυπουργού μετά από σχετική εισήγηση του
αρμόδιου Υπουργού (παρ3 αρθ41 Ν.3536/2007).

Επισημαίνεται ότι η εξασφάλιση μέσων για την μετακίνηση πολιτών, μπορεί να γίνει από φορείς του
δημοσίου (ΕΛΑΣ, ΠΣ, Ένοπλες Δυνάμεις, κλπ), ή από φορείς του ιδιωτικού τομέα {κατά τόπους ΚΤΕΛ, κλπ).

Στα πλαίσια αυτά, το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ή η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας, θα πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων (σε κατάσταση συνήθους ετοιμότητας), τα μέσα που
μπορούν να διαθέσουν οι φορείς σε τοπικό επίπεδο, στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατά την οποία υπάρχει
το ενδεχόμενο υλοποίησης μιας τέτοιας δράσης. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν τη διαδικασία διάθεσης τους,
όταν πρόκειται για φορείς του δημοσίου, καθώς και τη διαδικασία διάθεσης τους, μέσω ενός μνημονίου
συνεργασίας, όταν πρόκειται για φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Η οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, ως δράση Πολιτικής Προστασίαςτπην αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών από καταστροφές, υποστηρίζεται θεσμικά από. την Ελληνική Αστυνομία και τα Πυροσβεστικό Σώμα.
{Ν.2800/2000 – ΦΕΚ 41/Α72000, Ν.3511/2006 ΦΕΚ258/Α72006). Ειδικότερα, η Ελληνική Αστυνομία-στα πλαίσια
εφαρμογής του αρθ. 8 του Ν 2800/2000, έχει σημαντικό ρόλο στην εκτέλεση της απόφασης για την απομάκρυνση
πολιτών, θέματα που συνδέονται με τον εντοπισμό και ειδοποίηση των πολιτών για την απομάκρυνση τους όταν
έχει ληφθεί σχετική απόφαση, με την τήρηση της τάξης, με τη ρύθμιση της κυκλοφορίας-χατά την απομάκρυνση,
καθώς και πρόληψη και καταστολή τυχόν εγκλημάτων κατά της περιουσίας των πολιτών που απομακρύνονται από
την περιοχή, αποτελούν αρμοδιότητα των κατά τόπους Αστυνομικών Αρχών με σημαντική βαρύτητα.

Στις περιπτώσεις που η δράση αυτή, αφορά πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ή περιλαμβάνει άτομα'
με προβλήματα υγείας, πρέπει εκ των προτέρων να εξασφαλίζεται, η παρουσία μονάδων του ΕΚΑΒ, για λόγους
παροχής άμεσης προνοσοκομειακής ιατρικής βοήθειας, λόγω αρμοδιότητας (Ν 1579/85 ΦΕΚ 2171Α71985).

Επίσης, στις περιπτώσεις που για την απομάκρυνση των πολιτών, κρίνεται αναγκαία η χρήση πλωτών
θαλασσίων μέσων, η παρουσία και η συμβολή των κατά τόπους Λιμενικών Αρχών αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση (Π.Δ. 242/30-9-1999/Φ Ε Κ 201).

Στις περιπτώσεις που υπάρχει παρουσία αλλοδαπών πολιτών που χρειάζονται μεταφορά (τουρίστες, κλπ),
κρίνεται απαραίτητο, εφ όσον είναι εφικτό, να καθορισθεί ιδιαίτερο σημείο συγκέντρωσης τους, για την εν
συνεχεία απομάκρυνση τους, με στόχο την καλύτερη επικοινωνία τους με τις Αρχές και τη δημιουργία καλύτερων
συνθηκών υποστήριξης τους. Στις περιπτώσεις αυτές όταν ληφθεί η απόφαση, ο κατά τόπους υπεύθυνος Πολιτικής
Προστασίας ενημερώνει το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας, το όποιο εν συνεχεία ενημερώνει το Υπ. Εξωτερικών {Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων) προκειμένου να
ενημερώσει αρμοδίως τις Πρεσβείες των αλλοδαπών πολιτών.

 

3.3 Αιτήματα Συνδρομής

Αιτήματα συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την
αντιμετώπιση εν εξελίξει καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που ενδέχεται να προκληθούν από την
εκδήλωση σεισμικών φαινομένων υποβάλλονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Σε περιπτώσεις που το δυναμικό και τα μέσα της Περιφέρειας δεν επαρκούν για την υλοποίηση δράσεων
πολιτικής προστασίας, ο Περιφερειάρχης δύνανται άμεσα να αιτηθεί την συνδρομή όμορων Περιφερειών (μετά
από σχετική ενημέρωση), ή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Αιτήματα συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου των Περιφερειών που δεν μπορούν να
ικανοποιηθούν από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για την αντιμετώπιση εν εξελίξει καταστροφών και
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που ενδέχεται να προκληθούν από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων,


μττορούν να υποβάλλονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας.

Σε περιπτώσεις που το δυναμικό και τα μέσα του Δήμου δεν επαρκούν για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής
προστασίας, ο Δήμαρχος δύνανται άμεσα να αιτηθεί τη συνδρομή των όμορων Δήμων (μετά από σχετική
ενημέρωση) ή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Αιτήματα συνδρομής προς ενίσχυση του έργου των Δήμων με υλικά και μέσα που δεν μπορούν να
ικανοποιηθούν από την οικεία Περιφέρεια ή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για την αντιμετώπιση εν εξελίξει
καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που ενδέχεται να προκληθούν από την εκδήλωση σεισμικών
φαινομένων, μπορούν να υποβάλλονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας.

Σημειώνεται ότι αιτήματα κρατικών υπηρεσιών και φορέων για συνδρομή άλλων αρχών, υπηρεσιών και
φορέων με σκοπό την αντιμετώπιση καταστροφών και τη διαχείριση των συνεπειών, υποβάλλονται αποκλειστικά
μέσω της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (αρθ. 27, Ν. 3536/2007 – ΦΕΚ42/Α72007).

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών που μπορεί να προκύψουν από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων δύναται να
αποφασίζει για την άμεση προμήθεια και διάθεση υλικών, εφοδίων και μέσων καθ' υπέρβαση των
ττροϋπολογισθέντων (Ν3013/20Ο2 αρ 8), εφόσον τούτο κρίνεται απολύτως απαραίτητο.

Θέματα που αφορούν την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών και επίταξη ακινήτων και κινητών πραγμάτων, ως
μέτρα πολιτικής κινητοποίησης σε περίοδο ειρήνης για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης που δύναται να
προκύψει από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων, ρυθμίζονται στο άρθρ. 41 του Ν.-353672007 (ΦΕΚ
42/Α72007). Οι διατάξεις ιδίως των άρθρων 2 παρ. 5,18,19, 22 και 23 του Ν Λ 17/1974 (ΦΕΚ 263/Α71974) δεν
εφαρμόζονται εφεξής για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης.σε καιρό ειρήνης, εφόσον έρχονται:σε αντίθεση προς
τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Επίσης, δεν εφαρμόζεται και κάθε άλλη διάταξη ττου είναι αντίθετη" προς τις
διατάξεις αυτού του άρθρου.

Σημειώνεται ότι το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, μεταξύ των άλλων δράσεων πολιτικής προστασίας,
δύναται να εξασφαλίσει τα απαιτούμενα πλωτά μέσα, μετά από σχετική αίτηση των επιχειρησιακά εμπλεκομένων
φορέων μέσω του ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ, για τη μεταφορά προσωπικού, μέσων και εφοδίων για την κάλυψη εκτάκτων
αναγκών λόγω σεισμού (ΠΔ 242/1999, ΦΕΚ 201/Α71999, ΚΥΑ 1329.1/53/2002, ΦΕΚ 1482/Β72002).

Επίσης, οι Ένοπλες Δυνάμεις δύνανται να συμβάλουν στη διαχείριση εκτάκτων αναγκών λόγω σεισμού,
με τη διάθεση προσωπικού, μέσων, υλικών και την προώθησή~τους στις πληγείσες περιοχές (Σχέδιο
«ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»/Νοε 2005/ΓΕΕΘΑ/ΕΟΚΕΠΙΧ, Φ.595/3/58173/Σ.1898/8-11-2007 έγγραφο του ΓΕΕΘΑ/ Α'Κλάδος/
Δ/νση Επιχειρήσεων). Ειδικότερα, το ΓΕΕΘΑ, μετά από σχετική αίτηση των επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων
μέσω ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ, δύναται:

• να κινητοποιεί τις Νοσηλευτικές Μονάδες (ΚΙΧΝΕ), τις Μονάδες.Μηχανικού, τις Μονάδες Εφοδιασμού –
Μεταφορών των Γενικών Επιτελείων και Μειζόνων Επιχειρησιακών σχηματισμών και να συνδράμει, σε
συνεργασία με άλλους φορείς, στην παροχή βοήθειας στους πληγέντες (οργάνωση καταυλισμών,
αεροδιακομιδές, κλπ).

»   να ενισχύει τον ΟΑΣΠ, το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. και τα σωστικά συνεργεία του Π.Σ. με την Κινητή Ομάδα

Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΚΟΜΑΚ), με ελικόπτερα (Ε/Π) ή αεροσκάφη (Α/Φ) ή πλοία του Πολεμικού

Ναυτικού για την μεταφορά τους στον τόπο της καταστροφής,
β   να διαθέτει μέσω της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ) τους απαιτούμενους χάρτες, αεροφωτογραφίες,

κ.λ.π., στους αρμόδιους φορείς (Ο.Α.Σ.Π., ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., κλπ) για τη διαπίστωση και καταγραφή των ζημιών

στην πληγείσα περιοχή.

Τέλος, σε περιπτώσεις που λόγω των επιχειρησιακών τους αναγκών κρίνεται από τους εμπλεκόμενους φορείς
σε επίπεδο Κεντρικής Διοίκησης ότι το δυναμικό και τα μέσα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από σεισμούς
σε εθνικό επίπεδο δεν επαρκούν, δύνανται να υποβάλουν αίτημα διεθνούς συνδρομής στη Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας, ως αρμόδια για τον συντονισμό παροχής βοήθειας από και προς άλλες χώρες (Ν.
3013/2002, Ν. 3536/2007). Τα αιτήματα για διεθνή συνδρομή θα πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως στη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης των διατιθέμενων από
άλλες χώρες δυναμικού και μέσων. Σημειώνουμε ότι στα αιτήματα θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά τα


αιτούμενα μέσα (τύπος, αριθμός) καθώς και ο επιχειρησιακός χώρος δράσης τους. Τα αιτούμενα μέσα, μετά την
είσοδο τους στη χώρα, εντάσσονται στις δυνάμεις του αιτούντος, ο οποίος και αναλαμβάνει τον επιχειρησιακό
συντονισμό τους.

 

3.4  Εθελοντικές οργανώσεις

Οι εθελοντικές οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προκαλούνται από σεισμούς, μπορούν να αναλαμβάνουν δράσεις
πολιτικής προστασίας προς υποβοήθηση του έργου των Περιφερειών και των Δήμων (υποστήριξη
ραδιοεπικοινωνιών, ανάπτυξη σκηνικού υλικού στους χώρους καταυλισμού, κλπ).

Τονίζεται ότι οι χώροι δράσης των εθελοντικών οργανώσεων που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας καθορίζονται στην απόφαση ένταξης τους και ότι για να είναι ουσιαστική η
προσφορά τους, πρέπει οι δράσεις που αναλαμβάνουν να αποτελούν μέρος των επιχειρησιακών αναγκών που
καθορίζονται μέσα από τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων ή
τα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (ΣΤΟ) των Δήμων.

Οι ενταγμένοι στο Μητρώο Ειδικευμένοι Εθελοντές υπάγονται επιχειρησιακά απευθείας στη Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας η οποία και τους κατανέμει σε αντίστοιχες ομάδες επιχειρησιακής, δράσης, με βάση τον
τόπο κατοικίας τους.

 

3.5  Ενημέρωση κοινού

Η ενημέρωση της κοινής γνώμης και η παροχή οδηγιών σε κεντρικό επίπεδο, με στόχοτην αντιμετώπιση των
καταστροφών και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους, αποτελούν αρμοδιότητα του Κεντρικού Συντονιστικού
Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Κ.Σ.Ο.Π.Π.) (αρθ. 5, Ν. 3013/2002).

Στις περιπτώσεις που η καταστροφή χαρακτηρίζεται ως τοπική μικρής έντασης, η ενημέρωση του κοινού για
ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας στη διαχείριση των συνεπειών (αντιμετώπιση-
αποκατάσταση) αποτελούν ευθύνη του Περιφερειάρχη ή (κατόπιν εντολής του) του αρμόδιουΑντιπεριφερειάρχη,
που έχουν την αρμοδιότητα συντονισμού και επίβλεψης.

Στις περιπτώσεις που η καταστροφή χαρακτηρίζεται ως περιφερειακή μικρής έντασης η ενημέρωση του κοινού
για ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας στη διαχείριση των συνεπειών (αντιμετώπιση-
αποκατάσταση) αποτελούν ευθύνη του Περιφερειάρχη που έχει την αρμοδιότητα συντονισμού και επίβλεψης.

Η ενημέρωση του κοινού για λήψη μέτρων προστασίας της υγείας, στις περιπτώσεις που προκύπτουν
ζητήματα δημόσιας υγείας λόγω σεισμών, καθώς και για τις επιπτώσεις των σεισμών στην υγεία των πολιτών
(αριθμός τραυματιών, θανόντων, κλπ) αποτελούν ευθύνη του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ταυτοποίηση τραυματιών και θανόντων λόγω σεισμών, αποτελεί
αρμοδιότητα του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. σε συνεργασία με τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες. Στη συνέχεια και σε
περιπτώσεις που μεταξύ των τραυματιών και θανόντων περιλαμβάνονται ξένοι υπήκοοι, η ενημέρωση των οικείων
Προξενείων και Πρεσβειών σχετικά με τα στοιχεία τους αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών.

 

3.6  Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών (ΣΔΑΑ)

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας ενέκρινε την 1ι Έκδοση του Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης
Ανθρώπινων Απωλειών την 12η Ιουλίου 2011, το οποίο εκδόθηκε κατ' εφαρμογή της ΥΑ 3384/2006 (ΦΕΚ 776Β)
περί της συμπλήρωσης του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» με το Ειδικό Σχέδιο
"Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών". Το σχέδιο αυτό διαβιβάστηκε προς τους εμπλεκόμενους φορείς με το
4844/13-07-2011 έγγραφο μας, στα πλαίσια εφαρμογής του.

Το Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών (ΣΔΑΑ) αφορά τη διαχείριση συμβάντων με
πολυάριθμους θανόντες, ως συνέπεια καταστροφών και εφαρμόζεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
διαλογής, της προνοσοκομειακής περίθαλψης και διακομιδής των επιζώντων και εφόσον ο αριθμός των θανόντων
προσεγγίζει ή υπερβαίνει τους 30 και οι Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες αδυνατούν να τους διαχειριστούν, με
αποτέλεσμα να απαιτείται-η διάθεση αυξημένων πόρων και η ανάληψη συγκεκριμένων ενεργειών και δράσεων
από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.


Ο σκοπός του σχεδίου είναι η διαμόρφωση ενός συστήματος για την κατάλληλη οργάνωση και συντονισμό
των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών, για την αποτελεσματική διαχείριση συμβάντων με πολυάριθμους
θανόντες ως συνέπεια φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών.

Η ενεργοποίηση του Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών γίνεται από το Γενικό
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, μετά από σχετικό αίτημα της φυσικής ηγεσίας της καθ' ύλη και κατά
τόπο αρμόδιας Προανακριτικής Αρχής {Ελληνική Αστυνομία ή Πυροσβεστικό Σώμα ή Αρχηγείο Λιμενικού
Σώματος/Ελληνικής Ακτοφυλακής).

Ο συντονισμός των δράσεων στο τόπο του συμβάντος αναλαμβάνεται από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας δύναται να
αναθέτει το συντονισμό στο Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή στον οικείο
Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης δύναται να αναθέτει το συντονισμό στον Αντιπεριφερειάρχη της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας που έχει λάβει χώρα το συμβάν, ο οποίος και ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τις
κατευθύνσεις που του παρέχει ο Περιφερειάρχης.

Ο ανωτέρω συντονισμός αφορά τη διασύνδεση επιμέρους δράσεων μεταξύ των Αρχών/Φορέων που
εμπλέκονται στη διαχείριση των συνεπειών, και της αρμόδιας, καθ' ύλη και κατά τόπο, προανακριτικής αρχής
(ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ) και την εύρεση και διάθεση πρόσθετων πόρων.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, στα πλαίσια εφαρμογής του Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης~Ανθρώπινων
Απωλειών, δύναται να συγκροτεί και θέτει σε λειτουργία τις Ομάδες Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών^εφόσον
απαιτείται (αρ. 12, Ν 3938/2011-ΦΕΚ 61 Α). Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, δύναται να ζητήσει Διεθνή
Συνδρομή για κτσκοπό αυτό.

Το Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών δύναται να εφαρμοστεί ταυτόχρονα ή παράλληλα με
κάθε ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών ανά κατηγορία καταστροφής.

Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες όλων των εμπλεκομένων φορέων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι, περιγράφονται λεπτομερώς στο Κύριο Μέρος του
ανωτέρω σχεδίου.

 

3.7 Τήρηση στοιχείων ειδικού φακέλου καταστροφής

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το άρθ. 6, παρ. 3 στ' του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ
102/Α72002), έχει την ευθύνη της τήρησης ειδικού φακέλου για τις γενικές, περιφερειακές ή τοπικές μεγάλης
έντασης καταστροφές, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Α' του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας
«ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»,

Στον ανωτέρω ειδικό φάκελο περιέχονται τα στοιχεία του συνόλου των ενεργειών, στο πλαίσιο και του
αντίστοιχου σχεδιασμού, για την αντιμετώπιση των καταστροφών κατά την εκδήλωση των φαινομένων, καθώς και
για την αποκατάσταση των ζημιών. Επίσης, εμπεριέχονται εκθέσεις απολογισμού δράσης των επί μέρους
αρμόδιων φορέων και προτάσεις για βελτίωση των δράσεων σε περίπτωση αντιμετώπισης παρόμοιων
φαινομένων.

Στα ανωτέρω πλαίσια, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω σεισμών και
την αποκατάσταση των ζημιών οφείλουν να καταγράφουν τα ανωτέρω στοιχεία με χρονολογική σειρά, έτσι ώστε
να είναι δυνατή η κατά περίπτωση ανάλυση του συστήματος κινητοποίησης πολιτικής προστασίας, με στόχο την
βελτίωση του σχεδιασμού για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων και τον
μετριασμό των επιπτώσεων στους πολίτες και στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον.

Με βάσει τα ανωτέρω καλούνται οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων-
Περιφερειών να συγκεντρώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που συνδέονται με τον φάκελο καταστροφής στις
περιπτώσεις περιφερειακών καταστροφών ή τοπικών καταστροφών μεγάλης έντασης εξ αιτίας σεισμών και να τα
υποβάλλουν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας το ταχύτερο δυνατό. Στις περιπτώσεις γενικών
καταστροφών η συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων που συνδέονται με τον φάκελο καταστροφής θα γίνεται
με σχετικό αίτημα της Γενικής Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προς τους εμπλεκόμενους φορείς.


μέρος τεταρτο

 

Οι Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι Περιφερειάρχες και οι Δήμαρχοι καλούνται να
συμβάλουν στην υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται στο παρόν με την κατά περίπτωση έκδοση σχετικών
αποφάσεων,

Τα Αρχηγεία της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος / Ελληνικής
Ακτοφυλακής παρακαλούνται να συμβάλουν στην υλοποίηση του παρόντος, λαμβάνοντας την υπόψη στο
σχεδιασμό δράσεων πολιτικής προστασίας αρμοδιότητας τους, με την έκδοση σχετικής διαταγής προς τις
υφιστάμενες Μονάδες τους.

Το ΓΕΕΘΑ παρακαλείται να συμβάλει στην υλοποίηση του παρόντος, με κατά την κρίση του ενέργειες.

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΕΠΥ, ΕΚΑΒ, Γενική Δ/νση Πρόνοιας, Γενική Δ/νση
Υγείας & Ποιότητας Ζωής) παρακαλείται να συμβάλει στην εφαρμογή του παρόντος, με την έκδοση σχετικών
οδηγιών κατά το μέρος που εμπλέκεται και έχει αρμοδιότητα, καθώς και σχετικών εντολών προς τις υφιστάμενες
μονάδες του, προκειμένου να ληφθεί το παρόν υπόψη στο σχεδιασμό τους.

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων παρακαλείται να συμβάλει στην εφαρμογή του
παρόντος, με την κοινοποίηση του κατά την κρίση του προς τις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Η διοίκηση της ΔΕΗ Α.Ε. παρακαλείται να συμβάλει στην εφαρμογή του παρόντος, με την έκδοση κατά την
κρίση της, σχετικών οδηγιών προς τις υφιστάμενες μονάδες, κατά το μέρος που.τις αφορά και εμπλέκονται.

Η πλήρης και έγκαιρη εφαρμογή των μέτρων του παρόντος, είναι αυτονόητο ότι διέπεται από τις περί ευθυνών
διατάξεις της σχετικής~ανά φορέα νομοθεσίας.

 

 

 

ο γενικοσ γραμματεας πολιτικης προστασιας

 

 

θεοδωρος μπουφης[1] κτίριο που να πληρεί τις συνθήκες στατικής επάρκειας, να έχει πυρασφάλεια, η κατασκευή του για την αντίστοιχη
χρήση του να πληρεί τον κτιριοδομικό κανονισμό, να μην υπάρχουν παραβάσεις που δεν έχουν ρυθμιστεί με βάση τις
διατάξεις του Ν4014/11, κλπ

[2] Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ιωάννινα, Κομοτηνή, Πάτρα, Τρίπολη, Ηράκλειο Κρήτης, Μυτιλήνη και Ρόδο

[3] Για τις Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου,
Κρήτης, και Δυτικής Ελλάδας έχει οριστεί ως αρμόδια η Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. Για την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης έχει οριστεί ως αρμόδια η Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας.

[4] Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας "ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ", παρ.19, σελ. 5823 της ΥΑ 2025/19-01-1998 – ΦΕΚ12/Β71998

[5] κτίριο που να πληρεί τις συνθήκες στατικής επάρκειας, να έχει πυρασφάλεια, η κατασκευή του για την αντίστοιχη
χρήση του να πληρεί τον κτιριοδομικό κανονισμό, να μην υπάρχουν παραβάσεις που δεν έχουν ρυθμιστεί με βάσει τις
διατάξεις του Ν4014/11, κλπ

[6] Η δράση αυτή δύναται να υλοποιηθεί στα πλαίσια εφαρμογής του εγκεκριμένου Ειδικού Σχεδίου Κινητοποίησης της
ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση καταστροφών που προέρχονται από σεισμικά φαινόμενα (5301/4/16-λδ/20~06-2006 έγγραφο
της ΕΛ.ΑΣ./Α.Ε.Α., 4096/12-07-2006 έγγραφο μας)

[7]στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (Υ.Α. 1299 10-04-2003, ΦΕΚ 423/872003).

[8] Για τις Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου,
Κρήτης, και Δυτικής Ελλάδας έχει οριστεί ως αρμόδια η Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. Για την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης έχει οριστεί ως αρμόδια η Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας

[9] Ως αρμόδιο όργανο προσδιορίζεται ο Περιφερειάρχης σύμφωνα με το άρθ. 282 του Ν.3852/2010, αντί του Νομάρχη
που προέβλεπε το άρθ. 18 του Ν 3613/2007

[10] Ως αρμόδιο όργανο λήψης απόφασης προσδιορίζεται ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένη Διοίκησης σύμφωνα
με το άρθ. 283 του Ν.3852/2010, αντί του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που προέβλεπε το άρθ. 18 του Ν
3613/2007

11 Ως αρμόδιο όργανο προσδιορίζεται ο Περιφερειάρχης σύμφωνα με το άρθ. 282 του Ν.3852/2010, αντί του Νομάρχη
που προέβλεπε το άρθ. 18 του Ν 3613/2007