H ενίσχυση, στήριξη και ανάδειξη της τοπικής παραγωγής προϊόντων και η διασύνδεσή τους με την “βαριά βιομηχανία” του τουρισμού στο Νότιο Αιγαίο, ποτέ πριν δεν ήταν τόσο ψηλά στις προτεραιότητες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όσο την τελευταία τριετία, με πολιτικές πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο συγκεκριμένης στρατηγικής, που αποτυπώνουν πλήρως τη φιλοσοφία με την οποία η σημερινή Περιφερειακή Αρχή, προσεγγίζει τον πρωτογενή τομέα. Με κεντρικό άξονα την εξωστρέφεια και την πρόσβασή τους στις αγορές του εξωτερικού, τα τοπικά προϊόντα κατακτούν μέρα με την ημέρα τη θέση που τους αξίζει.

Ο τίτλος της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης 2019 που για πρώτη φορά διεκδίκησε και κατέκτησε ελληνική Περιφέρεια, αποτελεί χαρακτηριστικό “δείγμα γραφής”.

Ο  τίτλος  απενεμη?θη  στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τον Ιανουα?ριο του 2017. Με?σα απο? το προ?γραμμα Taste the Seasons, το οποι?ο χτι?στηκε σε συνεργασι?α με τους 117 κοινωνικου?ς  εται?ρους στις Κυκλα?δες και τα Δωδεκα?νησα, η Περιφερειακή Αρχή στοχεύει στην ανάδειξη της Περιφε?ρειας Νοτι?ου Αιγαι?ου σε διεθνη? Γαστρονομικο? Προορισμο?, ε?ναν στο?χο που έθεσε απο? την αρχη?  της θητει?ας της. Επιπλε?ον στο επι?κεντρο της πολιτικη?ς της, βρι?σκεται και η ανα?δειξη,  προβολη? και πιστοποι?ηση των τοπικω?ν αγροτικω?ν προι?ο?ντων.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προχωρά  ταυτο?χρονα στην πα?για δε?σμευση? της για πιστοποι?ηση ο?σο περισσο?τερων τοπικω?ν προι?ο?ντων ει?ναι εφικτο? ω?στε να δοθεί ω?θηση σε αυτα? αλλα? και στις τοπικε?ς οικονομι?ες των νησιω?ν. Μέχρι σήμερα ολοκληρώθηκε η  πιστοποι?ηση του ροδι?τικου μελεκουνιου?, ως προι?ο?ν Προστατευο?μενης Γεωγραφικη?ς Ε?νδειξης (ΠΓΕ) στο Μητρω?ο Προστατευο?μενων Ονομασιω?ν Προε?λευσης (ΠΟΠ), Προστατευο?μενων Γεωγραφικω?ν Ενδει?ξεων (ΠΓΕ) και Εγγυημε?νων Παραδοσιακω?ν Ιδιο?τυπων Προι?ο?ντων (ΕΠΙΠ) της Ευρωπαι?κη?ς Ε?νωσης .

Προ ολίγων εβδομάδων εγκρι?θηκε απο? το Υπουργει?ο Αγροτικη?ς Ανα?πτυξης και Τροφι?μων με ΚΥΑ, το αι?τημα της ονομασι?ας «ΚΡΑΣΟΤΥΡΙ ΚΩ /ΤΥΡΙ ΤΗΣ ΠΟΣΙΑΣ» ως Προστατευο?μενη Γεωγραφικη? Ε?νδειξη (ΠΓΕ) στο Μητρω?ο Προστατευο?μενων Ονομασιω?ν Προε?λευσης (ΠΟΠ) Προστατευο?μενων Γεωγραφικω?ν Ενδει?ξεων (ΠΓΕ) και Εγγυημε?νων Παραδοσιακω?ν Ιδιο?τυπων Προι?ο?ντων (ΕΠΙΠ) της Ε. Ε?νωσης. Η σχετικη? απο?φαση διαβιβα?στηκε στην Ευρωπαι?κη? Επιτροπη? για την ολοκλη?ρωση της Πιστοποι?ησης απο? τις αρμο?διες υπηρεσι?ες της.

Το Φασο?λι της Κατταβια?ς, η Σιτα?κα της Κα?σου και το Με?λι της Καλυ?μνου ει?ναι τα τρι?α επο?μενα προι?ο?ντα που ε?χουν σειρα? Τα σχετικα? αιτη?ματα για την πιστοποι?ηση? τους βρι?σκονται στο τελικο? στα?διο ε?κδοσης της εγκριτικη?ς απο?φασης απο? τον Υπουργο? Αγροτικη?ς Ανα?πτυξης και Τροφι?μων και την αποστολη? τους στην Ευρωπαι?κη? Επιτροπη?.

Στο πλαι?σιο της ανα?δειξής της σε Γαστρονομικη? Περιφε?ρεια της Ευρω?πης 2019 , η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συμμετείχε σε 6 εκθε?σεις στην Ελλα?δα και το εξωτερικο?:

-Anuga 2017, η μεγαλυ?τερη ε?κθεση τροφι?μων και ποτω?ν στον κο?σμο, που πραγματοποιη?θηκε 7-11 Οκτωβρι?ου 2017 στην Κολωνι?α και στην οποι?α η Περιφε?ρεια και οι παραγωγοι? των νησιω?ν  συμμετει?χαν για πρω?τη φορα?.

ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2017 που πραγματοποιη?θηκε απο? τις 27 ε?ως και τις 30 Ιανουαρι?ου, στο Ολυμπιακο? Κε?ντρο Ξιφασκι?ας στο Ελληνικο?, με 32 εκθε?τες απο? 16 νησια? με την συνδρομη? και της Λε?σχης Αρχιμαγει?ρων Δωδεκανη?σου – Κυκλα?δων, του στρατηγικου? κοινωνικου?  εται?ρου της Γαστρονομικής Περιφέρειας.

-“Detrop 2017 & στην 6η Διεθνη? Ε?κθεση Oenos” που πραγματοποιη?θηκαν 3 με 6 Μαρτι?ου 2017 στο Διεθνε?ς Εκθεσιακο? &Συνεδριακο? Κε?ντρο Θεσσαλονι?κης με 11 εκθε?τες απο? 6 νησια? της ΠΝΑΙ καθω?ς και στην Ε?κθεση «Ελλα?δος Γευ?ση», που πραγματοποιη?θηκε απο? 18 ε?ως 21 Μαϊ?ου 2017 στο Εκθεσιακο? Κε?ντρο Περιστερι?ου στην Αθη?να, με τη συμμετοχη? 9 εκθετω?ν απο? 7 νησια?.

-TUTTOFOOD 2017, η οποι?α πραγματοποιη?θηκε απο? 8 ε?ως 11 Μαϊ?ου 2017 στο Μιλα?νο στην Ιταλι?α, με τη συμμετοχη? 5 εκθετω?ν απο? 4 νησια? της ΠΝΑΙ. Οργανώθηκε παρα?λληλη γαστρονομικη? εκδη?λωση σε συνεργασι?α με τη Λε?σχη Αρχιμαγει?ρων Δωδεκανη?σου  με σκοπο? την ανα?δειξη των τοπικω?ν προι?ο?ντων της Περιφε?ρειας.

Πανελλη?νια Ε?κθεση Χειροτεχνι?ας και Αγροτικη?ς Οικονομι?ας Κρεμαστη?ς, 11 με 23 Αυγου?στου 2017 στην Κρεμαστη? την οποι?α η ΠΝΑΙ στήριξε οικονομικα? προκειμε?νου να εξασφαλιστει? η συνε?χιση της

 –Φεστιβα?λ Ελληνικου? Μελιου? και Προι?ο?ντων Με?λισσας, που πραγματοποιη?θηκε στο Στα?διο Ειρη?νης και Φιλι?ας στον Πειραια? στις 1-3 Δεκεμβρι?ου 2017 και στο οποι?ο συμμετει?χαν 30 μελισσοκο?μοι απο? 11 νησια? της Περιφε?ρειας.

Επι?σης, πραγματοποιήθηκαν  27 γαστρονομικε?ς εκδηλω?σεις με διεθνει?ς φορει?ς και τοπικου?ς πολιτιστικου?ς συλλο?γους, στο πλαι?σιο της Γαστρονομικη?ς Περιφε?ρειας της Ευρω?πης για το 2019. Για πρω?τη φορα? ο?χι μο?νο στην ιστορι?α των νησιω?ν του ΝοτίουΑιγαίου αλλα? και της χω?ρας,  η γαστρονομι?α του Νοτι?ου Αιγαι?ου παρουσιάστηκε στον Ναο? της Γαστρονομι?ας των Ηνωμε?νων Πολιτειω?ν Αμερικη?ς στο James Beard Foundation της Ν.Υο?ρκης, ο?που η ΠΝΑΙ οργάνωσε συνε?ντευξη τυ?που, στην οποι?α παραβρε?θηκαν σημαντικοι? Αμερικανοι? δημοσιογρα?φοι που εξειδικευ?ονται στην γαστρονομι?α και τον τουρισμο?, food και lifestyle bloggers, travel writers, gastronomy writers.

Συνδιοργανω?θηκαν:

 Με τη Λε?σχη Αρχιμαγει?ρων Δωδεκανη?σου και Κυκλα?δων τοπικοί διαγωνισμοί μαγειρικη?ς για την ανα?δειξη εκπροσω?που της ΠΝΑΙ στο European Young Chef Award 2017, σε 4 νησια? της Περιφε?ρειας – Ρο?δο, Κω, Σαντορι?νη και Τη?νο- στους οποι?ους πη?ραν με?ρος σεφ απο? 18 ε?ως 26 ετω?ν. Ο νικητη?ς του διαγωνισμου? εκπροσω?πησε την ΠΝΑΙ στο European Young Chef Award 2017, στην Ισπανι?α.

Με την Περιφε?ρεια Βορείου Αιγαι?ου την εκδη?λωση προβολη?ς γαστρονομικου? οινοτουρισμου? του Αιγαι?ου με τι?τλο «Τα κρασια? του Αιγαι?ου στην Αθη?να» που πραγματοποιη?θηκε στις 8 Οκτωβρι?ου 2017 στο ξενοδοχει?ο King George ΙΙ στην Αθη?να. Πη?ραν με?ρος 13 οινοποιοι? απο? τα νησια? του Νοτίου Αιγαίου.

Με τον  ΣΕΤΚΕ, εκδη?λωση για την παρουσι?αση του «Καλαθιου? του Πρωινου? του Νοτι?ου Αιγαι?ου» στις 26 Νοεμβρι?ου 2017, στο πλαι?σιο της διεξαγωγη?ς του 2ου Ανοικτου? Συνεδρι?ου της, κατα? τη δια?ρκεια της ε?κθεσης Xenia, στην Αθη?να.

Με τον Πολιτιστικο? Συ?λλογο Σι?φνου και τον Δη?μο Σι?φνου , το11ου Φεστιβα?λ Κυκλαδικη?ς Γαστρονομι?ας “Νικο?λαος Τσελεμεντε?ς” 7, 8 & 9 Σεπτεμβρι?ου 2017 στη Σι?φνο, το μεγαλυ?τερο αντα?μωμα πολιτιστικω?ν συλλο?γων των Κυκλα?δων.

 

Με τον Δη?μο Αμοργου?,  η Εβδομα?δα Γαστρονομι?ας Αμοργου? απο? 18 ε?ως 24 Σεπτεμβρι?ου 2017. Δρα?ση με παγκο?σμια εμβε?λεια και προβολη? και προοπτικε?ς ανα?δειξη?ς της ως σταθερου? ετη?σιου θεσμου?.

Με το Δη?μο Πα?τμου, η «Εβδομα?δας Γαστρονομι?ας Πα?τμου» ο?που οι γυναι?κες του νησιου? ξετυ?λιξαν τις μαγειρικε?ς τους δεξιο?τητες.

Με τον Πολιτιστικο? – Οικολογικο? Συ?λλογο Αγι?ου Αρσενι?ου Να?ξου, το  Φεστιβα?λ Πατα?τας 2017 στις 15 Ιουλι?ου 2017 στη Να?ξο

Με τον Πολιτιστικο? Συ?λλογο Προδρο?μου “ΣΚΟΠΑΣ Ο ΠΑΡΙΟΣ” Προδρο?μου Πα?ρου, του Δη?μου Πα?ρου και της Κ.Δ.Ε.Π.Α. ΠΑΡΟΥ, το 3ο Διη?μερο Φεστιβα?λ Ρεβυθα?δας 29 και 30 Ιουλι?ου 2017 στην Πα?ρο

Με τον Πολιτιστικο? Συ?λλογο 'Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ” Ποσειδωνι?ας Συ?ρου και τον Δη?μο Συ?ρου Ερμου?πολης, η εκδη?λωσης “Το τρα?βηγμα της πεζο?τρατας και το ψη?σιμο της σαρδε?λας” 2017 στην παραλι?α των Αγκαθωπω?ν Συ?ρου στις 5/08/2017

Με τον Εξωραι?στικο? Συ?λλογο Ζεφυρι?ας Μη?λου “Η Χω?ρα” και τον Δη?μο Μη?λου,  η  παραδοσιακη? γιορτη? “Βεντε?μα” Μη?λου.

Υποστηρίχθηκαν  οι εκδηλω?σεις :

-Γιορτη? Φρα?ουλας-Π.Σ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ "ΒΙΛΑΝΟΒΑ

-Γιορτη? Χρυσο?μηλου- Π.Σ. ΑΦΑΝΤΟΥ "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΚΑΘΟΛΙΚΗ

-2η Γιορτη? "ΜΑΚΚΟΥΚΙ"- Π.Σ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΟΣΚΙΝΟΥ

-3ο Φεστιβα?λ Ποντιακω?ν Εδεσμα?των- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ Ο ΔΙΓΕΝΗΣ

-Φεστιβα?λ Παραδοσιακη?ς Ροδι?τικης Γαστρονομι?ας- Π.Σ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ

-10η Γιορτη? Γεωργου? και Κτηνοτρο?φου- Π.Σ. ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ "ΝΕΑ ΖΩΗ"

-Γιορτη? του μελιου? -ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΥΜΑΡΙΣΙΟΥ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ    

" Ο ΘΥΜΑΡΙΤΗΣ

  • 60η Γιορτη? του κρασιου?- Π.Σ. ΕΜΠΩΝΑΣ "ΑΤΤΑΒΥΡΟΣ"
  •  Γιορτη? του μελιου? & της Σου?μας- Π.Σ. ΣΙΑΝΝΩΝ "Η ΒΡΑΣΙΑ"
  • 10η γιορτη? Γιαπρακιου?- Π.Σ. ΣΑΛΑΚΟΥ "ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ"
  • Γιορτη? της φρα?ουλας- Τ.Κ. ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ & ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  • Γιορτη? του Καρυδιου?- Π.Σ. ΔΙΜΥΛΙΑΣ "ΤΟ ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΙ"
  • 12η Γιορτη? Λουκουμα?δων και Τηγανι?τας στην Δ.Κ. ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ»
  •  

Στην διάρκεια του έτους και προκειμένου να οικοδομηθεί μια ουσιαστική σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς και τους παραγωγούς, ε?λαβαν χω?ρα ενημερωτικε?ς συναντη?σεις με επαγγελματι?ες του Πρωτογενη? και Δευτερογενη? Τομε?α της οικονομι?ας καθω?ς και με εκπροσω?πους των συνεταιρισμω?ν/ομα?δων (Αγρο?τες, Αλιει?ς). Θε?ματα των συναντη?σεων ήταν  τα  προβλη?ματα των παραγωγικω?ν κλα?δων, ο επαναπροσδιορισμο?ς Στρατηγικη?ς Πρωτογενη? Τομε?α ανα? νησι? και περιοχη?, η ενημε?ρωση για τα χρηματοδοτου?μενα προγρα?μματα του Υπουργει?ου Αγροτικη?ς Ανα?πτυξης.

Πραγματοποιη?θηκε σειρα? ενημερωτικω?ν συνελευ?σεων και συναντη?σεων στα νησια? με τοπικου?ς φορει?ς και παραγωγου?ς ο?πως στην Κω, την Συ?ρο, την Κα?λυμνο, τη Λε?ρο, τη Να?ξο, τους Λειψου?ς, τη Νι?συρο, τη Χα?λκη, την Αμοργο? , τη Ρο?δο, στην Κα?σο. Στην Αμοργο?, εγκαινιάστηκαν τα δημοτικα? σφαγει?α, ε?να ε?ργο που υλοποιη?θηκε σε συνεργασι?α με τον Δη?μο Αμοργου?, λαμβα?νοντας υπο?ψη και ακολουθω?ντας ο?λους τους διεθνει?ς κανο?νες πιστοποι?ησης και προδιαγραφω?ν και ε?χοντας εξασφαλι?σει τον ειδικο? κωδικο? απο? το ΥΠΑΑΤ για την εξαγωγη? των σφαγι?ων εκτο?ς Αμοργου?, που δι?νει σημαντικη? ω?θηση στην τοπικη? οικονομι?α.

Στην διάρκεια του 2017 προωθήθηκαν  λυ?σεις σε προβλη?ματα των κτηνοτρο?φων του Νοτι?ου Αιγαι?ου όπως:

Ζητη?θηκε απο τον Υπουργο? Αγροτικη?ς Ανα?πτυξης, σε συ?σκεψη εργασι?ας στην ΕΝΠΕΕ να υπα?ρξει χρηματοδο?τηση και απο? το Προ?γραμμα Αγροτικη?ς Ανα?πτυξης 2014 – 2020 για τα Διαχειριστικα? Σχε?δια των βοσκοτο?πων της Περιφε?ρειας Νοτι?ου Αιγαι?ου, λο?γω του ε?ντονου νησιωτικου? χαρακτη?ρα της Περιφε?ρεια?ς μας ενω? επισημα?νθηκαν τα προβλη?ματα που απορρε?ουν απο? την ε?νταξη γεωργικη?ς γης στους δασικου?ς χα?ρτες.

Στην Επιτροπη? Περιφερειω?ν της Βουλη?ς παρουσια?στηκαν οι προτα?σεις της Περιφε?ρειας Νοτι?ου Αιγαι?ου, ο?σον αφορα? το Προ?γραμμα Αγροτικη?ς Ανα?πτυξης 2014 – 2020 και κατατέθηκε σχετικο? υπο?μνημα, ζητω?ντας η νε?α προκη?ρυξη να δι?νει τη δυνατο?τητα σε περισσο?τερους νε?ους αγρο?τες των νησιω?ν να ωφεληθου?ν, με α?ξονα τη νησιωτικο?τητα και της ιδιαιτερο?τητες του νησιωτικου? χω?ρου.

Αναφορικα? με τα Σχε?δια Βελτι?ωσης Γεωργικω?ν Εκμεταλλευ?σεων, ζητήθηκε να περιληφθου?ν εγγειοβελτιωτικα? ε?ργα γεωργικη?ς εκμετα?λλευσης (πχ αρδευ?σεις), η δυνατο?τητα επενδυ?σεων σε μεταποι?ηση των προι?ο?ντων της εκμετα?λλευσης και η δυνατο?τητα χρηματοδο?τησης ποσοστου? επι? της αγορα?ς γεωργικη?ς γης, που δεν προβλε?πονται.

Κατατέθηκε υπο?μνημα με ε?να φα?σμα θεμα?των που αφορου?ν τον πρωτογενη? τομε?α στο Νο?τιο Αιγαι?ο ε?να στον Αναπληρωτη? Υπουργο? Αγροτικη?ς Ανα?πτυξης κ. Για?ννη Τσιρω?νη στη συνα?ντηση εργασι?ας που πραγματοποιη?θηκε στη Ρο?δο, ο?που τε?θηκαν ζητη?ματα πρω?της προτεραιο?τητας καθω?ς και ζητη?ματα που αποτελου?ν κοινου?ς στο?χους μεταξυ? Περιφε?ρειας και Υπουργει?ου. Βασικο?τερο ο?λων η?ταν το θε?μα της εκπο?νησης των διαχειριστικω?ν σχεδι?ων βοσκη?σιμων γαιω?ν τα οποι?α η χω?ρα δεν διαθε?τει, με αποτε?λεσμα να απειλει?ται απο? την Ευρωπαι?κη? Ε?νωση με υπε?ρογκα προ?στιμα εκατοντα?δων εκατομμυρι?ων ευρω?.

Η Περιφερεική αρχή δεσμεύτηκε να προχωρη?σει την προκη?ρυξη για την εκπο?νηση των διαχειριστικω?ν σχεδι?ων, ευθυ?ς αμε?σως μο?λις το Υπουργει?ο ετοιμα?σει το προ?τυπο προκη?ρυξης και ο?ταν οι Δη?μοι καταθε?σουν τα σχετικα? στοιχει?α που αρνου?νταν με?χρι το?τε να δω?σουν. Επίσης, η Περιφε?ρεια προτίθεται να χρηματοδοτη?σει στο συ?νολο? του το ε?ργο της εκπο?νησης διαχειριστικω?ν σχεδι?ων βοσκη?σιμων γαιω?ν στο Νο?τιο Αιγαι?ο, μη περιμε?νοντας την εξευ?ρεση και την κατανομη? των σχετικω?ν πο?ρων απο? την κυβε?ρνηση, προκειμε?νου να αποσοβηθει? ο κι?νδυνος, οι κτηνοτρο?φοι να μει?νουν το 2019 χωρι?ς επιδοτη?σεις.

Στο πλαι?σιο υλοποι?ησης των εκχωρημε?νων πο?ρων του ΠΑΑ 2014-20 στην Περιφε?ρεια Νοτίου Αιγαίου  εντα?χθηκαν 140 νε?οι γεωργοί, με συνολικη? χρηματοδο?τηση 3,1 εκατ. ευρω?. Δρομολογη?θηκε  επι?σης η 2η προ?σκληση ενδιαφε?ροντος για το ι?διο με?τρο και για το με?τρο που αφορα? τον εκσυγχρονισμο? των γεωργικω?ν εκμεταλλευ?σεων.

Ο?σον αφορα? τις Σφαγειοτεχνικε?ς Εγκαταστα?σεις, η συνεχη?ς προσπα?θεια και οι συντονισμε?νες ενε?ργειες της Περιφερειακής Αρχής για τον εκσυγχρονισμο? και λειτουργι?α των σφαγειοτεχνικω?ν υποδομω?ν, συ?μφωνα με τις απαιτη?σεις της Ευρωπαι?κη?ς και της Ελληνικη?ς Νομοθεσι?ας, οδη?γησε στη σημερινη? λειτουργι?α ο?λων των υφιστα?μενων σφαγει?ων.  Μετα? τη Να?ξο, την Τη?νο τη Μυ?κονο, την Α?νδρο και την Κε?α, σειρα? πη?ραν η Αμοργο?ς και η Νι?συρος τα σφαγει?α των οποι?ων λειτουργου?ν πλε?ον ση?μερα ο?πως απαιτου?ν η Ευρωπαι?κη? και της Ελληνικη? Νομοθεσι?α, ενω? πολυ? κοντα? στη ε?ναρξη της διαδικασι?ας αδειοδο?τησης βρι?σκονται τα σφαγει?α στο νησι? της Κα?σου.

Κομβικη? πρωτοβουλι?α στον Πρωτογενη? Τομε?α συνιστα? η ε?ναρξη της διαδικασι?ας δημιουργι?ας της Αγροδιατροφικη?ς Συ?μπραξης της Περιφε?ρειας Νοτι?ου Αιγαι?ου, με σκοπό να φε?ρει κοντα? ο?λους τους εται?ρους της αλυσι?δας, ο?λους τους φορει?ς που εμπλε?κονται με οποιονδη?ποτε τρο?πο στην παραγωγη?, την αγορα?, την πω?ληση των τοπικω?ν  προι?ο?ντων.  Η Αγροτικη? Συ?μπραξη της Περιφε?ρειας Νοτι?ου Αιγαι?ου, αναμε?νεται να αποτελε?σει την ομπρε?λα κα?τω απο? την οποι?α θα συστρατευθου?ν ο?λοι οι ενδιαφερο?μενοι φορει?ς που ε?χουν ε?μπρακτο ενδιαφε?ρον αλλα? και ο?φελος απο? τη ζητου?μενη αναδια?ρθρωση και επαυ?ξηση της ανταγωνιστικο?τητας του πρωτογενου?ς τομε?α. Τα οφε?λη που αναμε?νεται να προκυ?ψουν, θα ει?ναι πολλα? και σημαντικα? για τον ιδιωτικο? τομε?α (παραγωγου?ς, επιχειρη?σεις, επιστημονικα? και ερευνητικα? εργαστη?ρια κ.λ.π.) και αφορου?ν κυρι?ως στην αυ?ξηση της παραγωγικο?τητας, των πωλη?σεων και των κερδω?ν των επιχειρη?σεων του αγροδιατροφικου? τομε?α, της εστι?ασης και του τουρισμου?, ο?πως επι?σης στην προ?σβαση στη γνω?ση και την καινοτομι?α που θα οδηγη?σει στη βελτι?ωση του προφι?λ των επιχειρη?σεων και στην καλυ?τερη προω?θηση των ποιοτικω?ν προι?ο?ντων τους στις εγχω?ριες και διεθνει?ς αγορε?ς.