Με έγγραφό του ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Μακρυωνίτης προς τους Δήμους ενημερώνει ότι: όσοι θεμελιώνουν υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης νερού από πηγάδια ή γεωτρήσεις έχουν προθεσμία έξι μηνών για την υποβολή αιτήσεων έκδοσης άδειας (ειδικά για γεωτρήσεις άδρευσης) και δώδεκα μηνών για τις υπόλοιπες χρήσεις (ύδρευση κ.λπ.)

Με κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1440Β/2011) προσδιορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού.

Σε αυτή την περίπτωση εμπίπτουν όλες οι χρήσεις νερού (επιφανειακές ή υπόγειες)  όπως ορίζονται στη σχετική απόφαση, που θεμελιώνονται πριν από τις 20-12-2005 και που, είτε δεν έχουν άδεια είτε στην υπάρχουσα άδεια δεν αναφέρεται χρονική διάρκεια, είτε η άδεια έχει λήξει.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Τμήμα Υδροοικονομίας στη Σύρο, τηλ. 22810 79317 και Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Δωδεκανήσου, τηλ. 22413 63170), από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να προμηθεύονται αιτήσεις.

Κατ’ εξαίρεση για την αδειοδότηση υφιστάμενων αρδευτικών γεωτρήσεων δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση, αλλά κατά παρέκκλιση θα συντάσσεται μόνο περιβαλλοντική έκθεση από τον ενδιαφερόμενο ή τον τεχνικό εκπρόσωπό του με περιεχόμενο από του πίνακα 3 του αρθ. 16 της ΚΥΑ 69269/538790/1990, η οποία θα υποβάλλεται και θα εξετάζεται με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά από την αρμόδια Υπηρεσία Υδάτων.

Μετά την παρέλευση των χρονικών περιθωρίων θα επιβάλλονται και θα εισπράττονται πρόστιμα τα οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερα των 1000 €.

Μετά δε και την παρέλευση δυο ετών από τις παραπάνω προθεσμίες δεν θα αποδεικνύεται η ύπαρξη δικαιώματος χρήσης νερού και συνεπώς αυτό θα χάνεται.

image_print