ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών από την εµφάνιση και την ανάγκη περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19, προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών κατ' ανώτατο όριο για το ίδιο άτοµο, για κάλυψη παροδικών αναγκών σε Υπηρεσίες Δηµόσιας Υγείας των ΠΕ ?ωδεκανήσου. Η ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύµβασης ή σύναψη νέας σύµβασης ή µετατροπή σε σύµβαση αορίστου χρόνου, απαγορεύονται. Το προσλαµβανόµενο προσωπικό, σύµφωνα µε την παρούσα, ανέρχεται συνολικά στα επτά άτοµα (7) άτοµα όπως ο ακόλουθος πίνακας κατανοµής ανά αριθµό ατόµων, κλάδο/Ειδικότητα και υπηρεσία.

 

ΨΖΙΗ7ΛΞ-ΒΥΧ

7734

ΑΙΤΗΣΗ

image_print