ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

 

''ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ν.ΑΝΔΡΟΥ (2017)'' – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

·         του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α) ''Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)'',

·         του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/ΤΑ/7-6-10 ''Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης''),

·         τις διατάξεις του Π.Δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223/ΤΑ/27-12-10) «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου » (άρθρο 12, παρ. 3δ),

·         του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/2016) ''Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες'',

·         το άρθρο 32 παρ.2 του Ν.4412/2016 ''Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση''

και επιπλέον το γεγονός ότι κατόπιν της από 30-04-2018 πρόσκλησης υποβολής προσφορών δεν προσήλθαν ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, καλεί εκ νέου τους ενδιαφερομένους οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου του έργου : «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Άνδρου (2017)» προϋπολογισμού €74.400,00 (με Φ.Π.Α. 24%) και έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλλουν προσφορά εντός 10 ημερολογιακών ημερών στα γραφεία της ΔΤΕ, όπως προσδιορίζεται στην παρούσα. Δεν τροποποιούνται οι ουσιώδεις όροι της υπ'αριθμ.1704/34-8/1/2018 (ΑΔΑΜ : 18PROC002536159 2018-01-10) διακήρυξης.

 

1.Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων

2.Κατηγορία, περιγραφή υπηρεσιών: Η παρούσα μελέτη αναφέρεται  σε εργασίες που απαιτούνται για την συντήρηση του  Επαρχιακού οδικού  δικτύου της  νήσου Άνδρου, όπως αυτό καθορίστηκε βάσει της με αρ. πρωτ.24194/15731/22-11-2010 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν αφορούν τα εξής:

 

·         Καθαρισμούς και μόρφωση  τάφρων καθώς και επένδυση τάφρων με σκυρόδεμα C12/15. Κατά την κατασκευή της επένδυσης τάφρων και προς την πλευρά του πρανούς θα κατασκευαστεί τοιχάκι από σκυρόδεμα ύψους 35 cm και πάχους 15 cm για την συγκράτηση τυχόν καταπτώσεων εκτός της τάφρου

·      Καθαρισμούς τεχνικών καθώς και άρσεις καταπτώσεων

·      Καθαρισμός των απολήξεων των τεχνικών στην ευθεία του Αγ. Πέτρου και στην ευρύτερη περιοχή που καταλήγουν στην θάλασσα

·         Κόψιμο- εκρίζωση θάμνων και δέντρων τα οποία βρίσκονται εντός της τάφρου απορροής όμβριων ή εντός του ερείσματος καθώς και κλάδεμα δέντρων.

·         Κατασκευή Λίθινων τοιχακίων  ύψους 0,70 m και πλάτους 0,40m, στις θέσεις του επαρχιακού δικτύου που προϋπήρχαν λίθινα τοιχάκια και τα οποία είτε έχουν σπάσει είτε δεν υπάρχουν πλέον. Στα εν λόγω τοιχάκια για λόγους μεγαλύτερης σταθερότητας τους θα κατασκευαστεί καπάκι από σκυρόδεμα

·         Ανύψωση του στηθαίου ή κατασκευή στηθαίου στις εισόδους των υπαρχόντων τεχνικών με λίθινο τοιχάκι, καθώς και η τοποθέτηση μεταλλικών ανακλαστήρων οδοστρώματος και ανακλαστικές οριολωρίδες επί στηθαίου, προκειμένου για την επισήμανση τους

·         Κατασκευή λίθινων τοίχων αντιστήριξης οδού στην θέση λίγο πριν την Σταυροπέδα και στον Φελλό, όπου  έχει  προκληθεί κατάπτωση των πρανών της οδού. Η τυπική διατομή των εν λόγω τοίχων αντιστήριξης, αναλόγως του ύψους, προκύπτει από το συνημμένο υπόδειγμα το οποίο δόθηκε από την Δ/νση Τεχνικών έργων Κυκλάδων.

·         Επέκταση υπάρχοντος σωληνωτού τεχνικού  για μήκος περίπου 3 μ στο  διαδρομή Χώρα- Όρμου Κορθίου, στο Βουνί και επί της διασταύρωσης για το Μοναστήρι του Αγ. Παντελεήμονα

·      Τοποθέτηση πληροφορικών πινακίδων, επικίνδυνων θέσεων και ρυθμιστικών

·      Κατασκευή νέας σχάρας μεταλλικής υδροσυλλογής στην διασταύρωση με Άνω Πιτροφό

·      Επισκευή φθορών με ασφαλτόμιγμα

 

 

3.Προϋπολογισμός έργου: Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

4.Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει τιμής.

5.Κατάθεση εγγράφων: Πλατεία Λαικής Κυριαρχίας ,Σύρος ΤΚ 84 100 τηλ.: 2281362702-62705

email:dtek@1730.syzefxis.gov.gr

6.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εκτός ΦΠΑ ήτοι:1200,00€ (χιλίων διακοσίων ευρώ)

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης: 5% του συμβατικού τιμήματος ,εκτός ΦΠΑ

 

H πρόσκληση σε PDF

 

image_print