ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

Απευθύνει πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την ανάθεση Υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Κυκλάδων σε μεταφορείς Μεγάλων και Μικρών Λεωφορείων Δημοσίας Χρήσης και σε Δημόσιας Χρήσης Επιβατικά. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή.

Καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν Οικονομικές Προσφορές για τα δρομολόγια του επισυναπτόμενου πίνακα.

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον παρακαλούνται να υποβάλλουν μέσω φαξ (2281079370)  ή να αποστείλουν σε κλειστό φάκελο έως την Τετάρτη 16/12/2015 και ώρα 15.00 στη Δ/νση Οικονομικού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.      Αίτηση συμμετοχής του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ).

2.      Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B).

3.      Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας των λεωφορείων, των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση κάθε δρομολογίου.

4.      Πρόσφατα φύλλα τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο., από τα οποία να προκύπτει ότι τα διατιθέμενα λεωφορεία ή τα Δ.Χ. επιβατικά (ΤΑΞΙ κλπ) διασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά των μαθητών.

5.      Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

6.      Άδεια ή άδειες οδήγησης.

7.      Αντίγραφο της ειδικής άδειας οδήγησης για τους οδηγούς των ΤΑΞΙ και των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ) εφόσον και για αυτά απαιτείται τέτοια άδεια και Ειδική Άδεια Μεταφορέα.

8.      Στην περίπτωση που το λεωφορείο ή το Δ.Χ. επιβατικό (ΤΑΞΙ κλπ) δεν είναι ιδιόκτητο, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη του λεωφορείου ή του Δ.Χ. επιβατικού (ΤΑΞΙ κλπ), στην οποία να δηλώνει ότι παραχωρεί το όχημα του στον υποψήφιο ανάδοχο, για τη μεταφορά μαθητών για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και μέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής. Το συμφωνητικό μίσθωσης θα πρέπει να προσκομισθεί όταν και εάν κληθεί να υποβάλλει τα δικαιολογητικά, εάν πρόκειται να γίνει σε αυτόν η κατακύρωση.

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών θα συνεδριάσει την Παρασκευή 18/12/2015 στις 11.00 το πρωί.

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

Η χρονική διάρκεια της ανάθεσης των υπηρεσιών μεταφοράς των μαθητών δημόσιων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κυκλάδων, ισχύει αναδρομικά από 11-9-2015 έως 31-08-2016.

Τα προς διαπραγμάτευση δρομολόγια παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

  Η παρούσα θα αναρτηθεί στους πίνακες Ανακοινώσεων της Π.Ν. Αιγαίου της έδρας καθώς και στις εμπλεκόμενες Περιφερειακές Ενότητες και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (www.pnai.gov.gr).

Πληροφορίες κα. Κυρίτση Κυριακή, κ. Ρηγούτσος Γεώργιος (πληροφορίες 22813-61528,519).

 

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

           

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ

ΟΛΗ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ