ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

 Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι πρόκειται να προμηθευτεί είδη τροφοδοσίας – Catering (αναψυκτικά, νερά, πρόχειρα εδέσματα κλπ), όπως αυτά περιγράφονται στο έντυπο προσφοράς, για την κάλυψη των αναγκών των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου και λοιπών επιτροπών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους με Fax (22810-79370) ή ιδιοχείρως  σε κλειστό φάκελο μέχρι τη Δευτέρα  14-12-2015 και ώρα ,  στη Δ/νση Οικονομικού της Π.Ν.Αιγαίου, Πλατεία Τσιροπινά – 84100 ΣΥΡΟΣ.

Κριτήριο επιλογής προμηθευτή

Η χαμηλότερη οικονομική προσφορά στο σύνολο των ειδών.

Υποχρεώσεις προμηθευτή

 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τα υλικά την ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης και έπειτα από έγκαιρη ειδοποίηση (3 ημέρες πριν) από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Οι αναγραφόμενες ποσότητες των υλικών αφορούν στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Για τις συνεδριάσεις των λοιπών επιτροπών της Περιφέρειας οι ποσότητες θα διαφοροποιούνται αναλόγως της σύνθεσης της Επιτροπής και των συμμετεχόντων σε αυτήν έπειτα από σχετική ειδοποίηση του προμηθευτή από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων.

 

 

 Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικoυ

κ.α.α.

 

Κυρίτση Κυριακή

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ