ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης (ΠΕΔ) Νοτίου
Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα
09:00 π.μ. στην έδρα της Περιφέρειας στο Κατάστημα της Σύρου (Πλατεία Τσιροπινά) και στο
Κατάστημα της Ρόδου (Πλατεία Ελευθερίας 1) , για συζήτηση και διατύπωση Γνώμης στο θέμα της
Ημερήσιας Διάταξης :

«Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2017»

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2017 αποτελεί την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
(2016)2017-2019 για το Έτος 2017 και στο οποίο προσδιορίζονται οι Δράσεις ή τμήματα των
πολυετών Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (2016) 2017 – 2019 που θα υλοποιηθούν από
τις Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου το Έτος 2017.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη
ημέρα δηλ. την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 στους ίδιους χώρους και την ίδια ώρα, σύμφωνα
με το άρθρο 178 παρ.3 του Ν. 3852/2010.

Η Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι ανοιχτή.
Ο Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης
Γεώργιος Χατζημάρκος
Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

Όλη η πρόσκληση