Πρόσκληση σε συνεδρίαση (3η) του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (3η) του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης zoom και σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες) σύμφωνα με :

– το άρθρο 10 παρ.1 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α)«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» 
– το αριθ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠΕΣ «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»