ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

                Για την ανάδειξη προμηθευτή/των ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες) για το έτος 2013 συνολικού προϋπολογισμού εξήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (69.600,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%.

                Μετά τις υπ΄αριθ. 476/2013 και 516/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου περί κήρυξης άγονης της διαδικασίας του διαγωνισμού και έγκρισης της προμήθειας ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στις Κυκλάδες, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (με απ΄ ευθείας ανάθεση) σύμφωνα με το αρθ. 2 παρ. 12 περ. δ του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19Α/1995) και το αρθ. 22 του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150Α/2007).  Όλη η πρόσκληση εδώ.