Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων ένταξης Δομών Αστέγων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», απευθύνει ο Περιφερειάρχης

 

 

Με στόχο τη στήριξη και ενίσχυση των κοινωνικών δομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο Περιφερειάρχης  Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει πρόσκληση με τίτλο

«Δράσεις για τηβελτίωση της θέσηςατόμωνπουκινδυνεύουναπόδιακρίσεις – ΔομέςΑστέγωνστηνΠεριφέρειαΝοτίουΑιγαίου», για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η συγχρηματοδοτουμένηδημόσιαδαπάνη που διατίθεται για την ένταξηπράξεων με την παρούσαπρόσκλησηανέρχεται σε 550.000,00 € .

Δυνητικοί δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι:

  • ΟΤΑ Α’ βαθμού? και διαδημοτικά? σχήματα συνεργασίας αυτών, Δημοτικά? ΝΠΔΔ παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας η? Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των ΟΤΑ Α’ βαθμού?, με ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού? τους ?
  • ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού? χαρακτήρα πιστοποιημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2646/98 (ΦΕΚ 236/1988 τ. Α’) η? ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού? χαρακτήρα του Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ 74/2013 τ. Α’) με την προϋπόθεση ότι θα έχουν υπογράψει συμφωνητικό? συνεργασίας με το Δήμο στον οποίο ενδιαφέρεται να υποβάλει σχετική? πρόταση χρηματοδότησης. ?

Η δρα?ση στοχευ?ει στην κα?λυψη επειγουσω?ν στεγαστικω?ν και βιοτικω?ν αναγκω?ν των αστε?γων και αποτελει? με?ρος της Εθνικη?ς Στρατηγικη?ς για την Κοινωνικη? Ε?νταξη για τη διασφα?λιση της προ?σβασης σε κατα?λληλη στε?γη. Η προκηρυσσο?μενη δρα?ση αφορα? τη λειτουργι?α απο? τους δυνητικου?ς δικαιου?χους των παρακα?τω δομω?ν που θα παρε?χουν τις περιγραφο?μενες υπηρεσι?ες σε αστε?γους:

Ανοικτα? Κε?ντρα Ημε?ρας Αστε?γων (ΑΚΗΑ):?Τα «Ανοικτα? Κε?ντρα Ημε?ρας Αστε?γων» ει?ναι ανοικτε?ς δομε?ς α?μεσης προ?σβασης για την αντιμετω?πιση των βασικω?ν αναγκω?ν των αστε?γων. Παρε?χουν υπηρεσι?ες ψυχοκοινωνικη?ς στη?ριξης, πρωτοβα?θμιας υγειονομικη?ς φροντι?δας, ατομικη?ς φροντι?δας και υγιεινη?ς, καθω?ς και διασυ?νδεσης με υπηρεσι?ες στε?γασης, σι?τισης, ψυχολογικη?ς υποστη?ριξης, νομικη?ς συνδρομη?ς, συμβουλευτικη?ς, υγει?ας, προ?νοιας, κοινωνικη?ς και εργασιακη?ς επανε?νταξης.

Υπνωτη?ρια:?Τα «Υπνωτη?ρια» ει?ναι δομε?ς α?μεσης φιλοξενι?ας που λειτουργου?ν μο?νο κατα? τη δια?ρκεια της νυ?χτας και καλυ?πτουν επει?γουσες στεγαστικε?ς ανα?γκες ο?σων διαβιου?ν στον δρο?μο. Παρε?χουν υπηρεσι?ες διανυκτε?ρευσης, ατομικη?ς φροντι?δας και υγιεινη?ς, ψυχοκοινωνικη?ς στη?ριξης και διασυ?νδεσης με υπηρεσι?ες στε?γασης, σι?τισης, ψυχολογικη?ς υποστη?ριξης, νομικη?ς συνδρομη?ς, συμβουλευτικη?ς, υγει?ας, προ?νοιας και κοινωνικη?ς επανε?νταξης

Επι?σης, στο πλαι?σιο λειτουργι?ας των παραπα?νω δομω?ν των δυ?ο κατηγοριω?ν θα πρε?πει να συμπεριλαμβα?νονται και δρα?σεις διασυ?νδεσης και συνεργασι?ας με φορει?ς παροχη?ς κοινωνικω?ν υπηρεσιω?ν και εργασιακη?ς επανε?νταξης σε τοπικο? επι?πεδο, και με την τοπικη? κοινο?τητα ευρυ?τερα, για την ενι?σχυση της κοινωνικη?ς συνοχη?ς. Ειδικο?τερα:?Με τη συνεργασι?α και τη συ?μφωνη γνω?μη του ωφελου?μενου εκπονει?ται απο? το επιστημονικο? προσωπικο? της Δομη?ς το Ατομικο? (η? Οικογενειακο?) Σχε?διο Κοινωνικη?ς Επανε?νταξης, το οποι?ο περιλαμβα?νει τον προγραμματισμο? ενεργειω?ν για τις διαδικασι?ες διασυ?νδεσης του ωφελου?μενου με συγκεκριμε?νους φορει?ς παροχη?ς υπηρεσιω?ν ψυχολογικη?ς υποστη?ριξης, νομικη?ς συνδρομη?ς, υγει?ας προ?νοιας, κοινωνικη?ς και εργασιακη?ς επανε?νταξης, καθω?ς και τις διαδικασι?ες μεταπαρακολου?θηση?ς του. Η παρακολου?θηση, εξε?λιξη και αξιολο?γηση του ατομικου? σχεδι?ου γι?νεται σε συνεργασι?α με τον ωφελου?μενο σε τακτα? χρονικα? διαστη?ματα.

Ειδικο?τερα, σε περι?πτωση που ο ωφελου?μενος ει?ναι χρη?στης ουσιω?ν επιδιω?κεται συνεργασι?α με τις αρμο?διες υπηρεσι?ες (ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ), οι οποι?ες συμβα?λλουν στην αποτυ?πωση του ατομικου? ιστορικου?. Οι εν λο?γω υπηρεσι?ες ενημερω?νουν τον κοινωνικο? λειτουργο? της Δομη?ς για το προφι?λ του ωφελου?μενου και συνεργα?ζονται για τον σχεδιασμο? υποστηρικτικω?ν υπηρεσιω?ν.

Στο?χοι της προκηρυσσο?μενης δρα?σης ει?ναι:?• η παροχη? βασικω?ν αγαθω?ν, η παροχη? υποστηρικτικω?ν υπηρεσιω?ν και η βελτι?ωση της ποιο?τητας ζωη?ς των αστε?γων, και • η ενι?σχυση της κοινωνικη?ς συνοχη?ς και η προ?ληψη φαινομε?νων περιθωριοποι?ησης και κοινωνικου? αποκλεισμου?.

  •  

 Οι προτα?σεις υποβα?λλονται με?σω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονικη? διευ?θυνση http://logon.ops.gr/ απο? την 01/06/2021 08:00:00 (ημερομηνι?α ε?ναρξης υποβολη?ς προτα?σεων)?ε?ως την 30/07/2021 14:00:00 (ημερομηνι?α λη?ξης υποβολη?ς προτα?σεων). ?