Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών,παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2019,(βάσει της παρ.5 του Άρθρου 118 του Ν.4412/2016)(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 16/01/2019)

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών,
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2019,
(βάσει της παρ.5 του Άρθρου 118 του Ν.4412/2016) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 16/01/2019) (pdf)

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση καταλόγων υποψηφίων οικονομικών φορέων ανά
κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών, έτους 2019, (βάσει της παρ.5 του Άρθρου 118 του Ν.4412/2016) (doc)

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (TEΥΔ) (doc)