Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών,
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2020, που αφορούν
στην Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου (βάσει της παρ.5 του Άρθρου 118 του Ν.4412/2016).

image_print