ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δ/νση Διοικ.&Οικον.Υπηρεσιών

 

Ταχ.Δ/νση  :      Πλατεία Ελευθερίας 1

                                  Διοικητήριο

Ταχ. Κωδ.  :      85100 – Ρόδος

Τηλέφωνο :      2241360544

E-mail         : a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr

Url                :     www.pnai.gov.gr

 

 

 

 

Ρόδος, 10-7-2013

 

Αριθ. Πρωτ.: 3793

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (VIDEO),  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013-2014.

 

Το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να προβεί στην παραγωγή του οπτικοακουστικού υλικού – video για την προώθηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατά την περίοδο 2013-2014, καλεί τον κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού τουριστικού περιεχομένου.

 

Α. ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την παραγωγή Οπτικοακουστικού υλικού σε μορφή  Video,

1) 1 βίντεο διάρκειας έως 7’ (επτά λεπτών) για γενική χρήση

2) 1 βίντεο διάρκειας έως 4’ (τεσσάρων λεπτών) για χρήση παρουσιάσεων σε τουριστικές εκθέσεις

3) 1 βίντεο διάρκειας έως 45’’ (σαράντα πέντε δευτερόλεπτων) για χρήση σε ΜΜΕ/Διαδίκτυο/Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

 

 

Β. ΣΤΟΧΟΙ

 

·        Η ανάδειξη των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και η προσέλκυση επισκεπτών.

·        Η άμεση παραγωγή & διάθεση ολοκληρωμένου οπτικοακουστικού υλικού για τις ανάγκες της τουριστικής προώθησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, την τουριστική σεζόν 2013-14.

·        Η παραγωγή πρότυπου οπτικοακουστικού υλικού (σε μορφή video) που θα αποτελέσει «γέφυρα-προπομπό» για την ολοκληρωμένη παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού της τουριστικής σεζόν 2014.

 

Γ. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Αντικείμενο της Εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι  η Κατάθεση  Προσφοράς για την Σχεδίαση-Παραγωγή & Παράδοση Ολοκληρωμένου Οπτικοακουστικού Υλικού σε μορφή Video, με τα παρακάτω  χαρακτηριστικά – προδιαγραφές (μίνιμουμ) :

–          Ιδέα (Concept) αυτού του Video, βασισμένη στο brand της Περιφέρειας, με συνοπτική περιγραφή της και τουλάχιστον μία οπτική εικόνα (concept board)

–          Γύρισμα & Πλάνα από 6-8 (έξι έως οχτώ) προορισμούς-νησιά της ΠΝΑΙ & αναφορές  στους υπόλοιπους

–          Περιγραφή του Video με supers (με πιστοποίηση μεταφραστικών υπηρεσιών)

–          Σκηνοθέτη και ομάδα παραγωγής

–          Διάρκειας – όπως αναφέρεται στην παράγραφο Α (παραδοτέα μετά το τελικό μοντάζ-μιξάζ)

–          Παράδοση όλου του υλικού (και των footage) σε Full HD 1080p καθώς και σε μορφή Optimized για Digital Media τουλάχιστον 120 λεπτών

 

 

Δ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 Ο  προϋπολογισμός είναι 20.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον Π/Υ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Νομού Δωδ/σου Οικονομικού ΄Ετους 2013 και συγκεκριμένα τον φορέα 071 ΚΑΕ 9491.

 

 

Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί ηλεκτρονικά στο a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr με κοινοποίηση στο tourism@pnai.gov.gr ή απευθείας στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο,  μέχρι  και την 17  Ιουλίου 2013, και θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ΄ελάχιστο:

–          Τεχνική Επάρκεια, με συνοπτική περιγραφή της Ικανότητας, Εμπειρίας του Φυσικού Προσώπου ή της Εταιρίας σε σχέση με το αντικείμενο

 

–          Τεχνική Προσφορά, σύμφωνα με τα ζητούμενα του Γ.

 

–          Οικονομική Προσφορά , η οποία θα αφορά το σύνολο των ζητουμένων και θα εκφράζεται σε μία τιμή σε ευρώ, με και χωρίς ΦΠΑ., σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

 

 

 

ΣΤ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με κριτήριο τη συμφερότερη τιμή σύμφωνα με το άρθρο 22 του Π.Δ. 118/2007.

Παράλληλα, θα συνεκτιμηθεί θετικά η εμπειρία και η ικανότητα του προσφέροντος στο Αντικείμενο του Έργου καθώς και όποια  δικαιολογητικά αποδεικνύουν ότι ο προσφέρων έχει αναλάβει αντίστοιχο έργο ισόποσης αξίας, παρέχοντας δείγματα δουλειάς παλαιότερου οπτικοακουστικού υλικού των οποίων η ποιότητα θα συνεκτιμηθεί στην αξιολόγηση.

 

 

Ζ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 

·        Το υλικό που θα παραχθεί θα πρέπει να είναι σε τρεις γλώσσες Αγγλικά-Γερμανικά-Ρώσικα

·        Όλα τα δικαιώματα και η άδεια χρήσης του παραγόμενου υλικού που θα υλοποιηθεί και παραδοθεί στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (όπως ενδεχόμενα δικαιώματα μουσικής, ηθοποιών, πλάνων, stock footage, κ.τ.λ.) θα αποτελούν ιδιοκτησία της περιφέρειας και θα συμπεριλαμβάνονται στην Οικονομική Προσφορά που θα κατατεθεί.

·        Η Οικονομική Προσφορά που θα κατατεθεί, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 90 % του ενδεικτικού προϋπολογισμού του Έργου.

Σε περίπτωση κατάθεσης Οικονομικής Προσφοράς μικρότερης του 90% του Προϋπολογισμού του Έργου, θα απαιτηθεί από τον προσφέροντα αναλυτική τεκμηρίωση και διευκρινίσεις.

 

Ως διευκρίνιση στο ζητούμενο Α, αναφέρουμε ότι και τα τρία βίντεο θα προέλθουν από τα ίδια πλάνα – footage – ώστε να υπάρχει ομοιομορφία χωρίς να απαιτούνται ξεχωριστές λήψεις για το καθένα

 

 

Η. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Κάθε ενδιαφερόμενος ή Εταιρία, μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον υποβάλλοντας προσφορά ηλεκτρονικά στο a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr με κοινοποίηση στο tourism@pnai.gov.gr ή στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο,  μέχρι  και την 17  Ιουλίου 2013.

Για  πληροφορίες ή διευκρινίσεις στο τηλέφωνο 2241360506  εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

                                                                                     

 

image_print