Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καλεί τις ενδιαφερόµενες ασφαλιστικές εταιρίες που έχουν τις εκ του νόµου προϋποθέσεις, να υποβάλλουν κλειστή οικονοµική προσφορά για την ασφάλιση των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για ένα έτος, σύµφωνα µε την συνηµµένη τεχνική περιγραφή.

Η προυπολογισθείσα δαπάνη της εν’ λόγω ανάθεσης συνολικά ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00 € με το φπα. 

Η προθεσµία υποβολής προσφορών είναι µέχρι την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 13:00  και η κατάθεση θα γίνει στην Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, Γραφείο 15 του 1ου ορόφου στο Διοικητήριο, Πλ. Ελευθερίας 1 (πρώην κτίριο Νομαρχίας).

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται.

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση