ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
με αριθμ. ανακοίνωσης ΣΜΕ 1/2020 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης Πράξης,
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», με MIS 5041253 και τίτλο: «Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου»

Κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (pdf)

Έντυπο Αίτησης για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ1/2020 της Π.Ν. Αι.) με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδ/σου» (pdf)

Έντυπο Αίτησης για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ1/2020 της Π.Ν. Αι.) με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδ/σου» (doc)

Διευκρίνηση επι της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (31-01-2020) (pdf)

Διόρθωση επι της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (04-02-2020) (pdf)
 

image_print