Αναθέτουσα αρχή

Περιφερειακό Φυτώριο  Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.

 

Τίτλος έργου

Λειτουργία Σφαγείων Δ.Κ. Έμπωνας για το Πάσχα 2014

 

Είδος διαδικασίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσίας μεταφοράς λυμάτων από το Σφαγείο της Δ.Κ. Έμπωνας στο Βιολογικό καθαρισμό Ρόδου στην περιοχή «Βόδι» ,  στην εύρυθμη λειτουργία του σφαγείου της Δ.Κ. Έμπωνας  από την 11-4-2014 έως 20-4-2014 (ημέρες του Πάσχα) (απευθείας ανάθεση)

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα ευρώ, συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Χρηματοδότηση έργου

Ίδιους πόρους

 

Χρόνος υλοποίησης

Από 11-4-2014 έως 20-4-2014

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

 10 Απριλίου 2014

Τόπος κατάθεσης των προσφορών

Περιφερειακό Φυτώριο  Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.

 

 

Σκοπός

Σκοπός  του έργου είναι η άντληση και μεταφορά των λυμάτων από το σφαγείο της Δ.Κ. Έμπωνας στο βιολογικό καθαρισμό Ρόδου στην περιοχή «Βόδι» .Η άντληση και μεταφορά θα πραγματοποιείται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του υπεύθυνου λειτουργίας του σφαγείου και μόνο όταν οι δεξαμενές των λυμάτων είναι πλήρεις. Ο όγκος των δεξαμενών λυμάτων του σφαγείου είναι περίπου στα 30 κυβικά μέτρα.

 

Προθεσμία ολοκλήρωσης υπηρεσιών.

 

Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου συμπίπτει με τις ημέρες εργασίας του σφαγείου από 10/4/2014 έως 20/4/2014.

 

Προϋπολογισμός του έργου

 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των χιλίων παντακοσίων ευρώ (€), συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.

 

Το έργο υλοποιείται μέσα από ίδιους πόρους

 

Η αμοιβή θα καταβληθεί εφάπαξ, μετά την ολοκλήρωση  των εργασιών και έπειτα από την έκδοση του νόμιμου παραστατικού. Δεν περιλαμβάνονται κρατήσεις υπέρ Δημοσίου.

 

 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν οι μεταφορείς λυμάτων , όπου θα πρέπει να παρουσιάσουν  την άδεια κυκλοφορίας του συγκεκριμένου οχήματος-βυτίου που θα πραγματοποιήσει την μεταφορά.

Προτείνεται ο όγκος του βυτίου να είναι από 25-30 κυβικά μέτρα.

 

 

Επιλογή αναδόχου

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση τη συμφερότερη προσφορά.

.

 

Προθεσμία και τόπος υποβολής

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την Πέμπτη   10 Απριλίου 2014. Οι προσφορές αποστέλλονται ή προσκομίζονται στο Περιφερειακό Φυτώριο  Νοτίου Αιγαίου με τη μορφή σφραγισμένου φακέλου.

Ο ενιαίος φάκελος θα περιλαμβάνει:

·        «Δικαιολογητικά συμμετοχής», τα οποία θα περιλαμβάνουν τη φορολογική ενημερότητα του ιδιοκτήτη του βυτίου.

·        «Τεχνική Προσφορά», που θα περιλαμβάνει την άδεια κυκλοφορίας του συγκεκριμένου βυτίου

·        «Οικονομική Προσφορά», που θα περιλαμβάνει την προτεινόμενη οικονομική προσφορά, η οποία δεν θα πρέπει να υπερβεί το πόσο των ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

 

Δημοσίευση πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου .

 

 

                                                                                                           Η Πρόεδρος

 

 

                                                                                        

 

                                                                                         Ζηνοβία  Φάκκα -Βασιλαράκη