ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Πλ.Ελευθερίας , ΚΑΡΠΑΘΟΣ                                             Kάρπαθος 22-05-2020

Πληρ. : Δ. Σεβδαλής

Τηλ:      2245361213                                                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.  677

Emaild.sevdalis@kar.pnai.gov.gr              

 

                                                                     

ΘΕΜΑ  :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ  ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΡΒΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου καλεί τους  ενδιαφερόμενους   επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο εν λόγω αντικείμενο    να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους  με την υποβολή οικονομικής προσφοράς    σε σφραγισμένο φάκελο ( μαζί  με φορολογική/ασφαλιστική ενημερότητα )για την ανάθεση  έργου παροχής υπηρεσιών με τίτλο

 

 « Διενέργεια ετήσιου σέρβις στα κλιματιστικά  του    Επαρχείου Καρπάθου – Ηρωικής Νήσου Κάσου (10 Τεμάχια) έτους 2020»

 Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το  αργότερο έως τη Τετάρτη      27  Μαίου   2020  και ώρα 11:00 στο γραφείο  του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης και Οικονομικου Καρπάθου του Επαρχείου Καρπάθου – Ηρωικής Νήσου Κάσου  και θα ισχύουν για 60 ημέρες και να συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.

 

Μπορούν επίσης να σταλούν ηλεκτρονικά  στο:    tm.intop@kar.pnai.gov.gr

 

Η πληρωμή θα γίνει με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή , έπειτα από την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών (περίπου 90 ημέρες).  Οι προσφορές οι οποίες δεν είναι πλήρεις και παραδίδονται εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται δεκτές.

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Για πληροφορίες 2245361213    

                                                  Η  Έπαρχος Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσο

 

 

                                                                       Καλλιόπη Νικολαΐδου

image_print