ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ.pdf

 

                                                                                             

Προϋπολογισμός.pdf

 

Ταχ. Δ/νση   Διοικητήριο                                            

Ταχ. Κώδικας  85100                                                           

Πληροφ.         Π.Διακαντώνη                                              

Τηλεφ.          2241-3-60543                                                 

 FAX             2241-0-44434                             

 

             

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

  Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ( Νομού Δωδ/σου) στο πλαίσιο της υλοποίησης της <<Κατασκευής υποδομών αφαλάτωσης για τη νήσο Στρογγύλη  προυπολογισμού με ΦΠΑ 22.000,00 ευρώ >> , προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά έως στις  24/04/2013  ημέρα  Τετάρτη   και ώρα 11.00 π.μ

  Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα λάβουν μέρος στην εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι α) στα μητρώα Εργοληπτικών Επιχ. ( ΜΕΕΠ ) και να ανήκουν στην κατηγορία.  Οικοδομικών Α1, Α2 , 1η ανεξαρτήτως Νομού , Η/Μ Α1, Α2 , 1η ανεξαρτήτως Νομού  ή β) εμπειροτέχνες που είναι γραμμένοι στα Περιφερειακά Μητρώα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

  Οι Τεχνικές προδιαγραφές και ο προυπολογισμός της Μελέτης επισυνάπτονται .

  Ο μειοδότης θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το 10% της προσφοράς του .

   Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τριάντα ημερών από την υπογραφή της σύμβασης .

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για σχετικές διευκρινήσεις στα τηλέφωνα 22413-63124 και 22413-60543

 

 

                                                                                Ο Αντιπεριφερειάρχης

 

 

                                                                                  Φώτης Χατζηδιάκος