Παρακαλούμε όπως μας στείλετε οικονομική προσφορά στο itd.dod@pnai.gov.gr εως την 15/8/2018 για τα παρακάτω:

Πλαίσιο ξυλότυπου (ελαφρού τύπου group I) 2μ Χ 1,20μ τεμάχια 8

Χιαστή πλαισίων σκαλωσιάς 3,30μ  τεμάχια 16

Χιαστή πλαισίων σκαλωσιάς 2,10μ  τεμάχια 16

Βίδα βάσης (κοχλίας) πέλμα 1μ τεμάχια 8

Ρόδα σκαλωσιάς με άξονα και φρένο περιστρεφόμενη διαμέτρου 200μμ, τεμάχια 8

Ποτήρια σύνδεσης σκαλωσιάς τεμαχια 24

όλα τα παραπάνω υλικά πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους

 

Για αυτούς που δεν γνωρίζουν την διαδικασία, η οικονομικότερη προσφορά εντός προδιαγραφών, αποστέλλεται για έγκριση στην οικονομική επιτροπή και αφού εκδοθεί στην συνέχεια η έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, ο μειοδότης παίρνει εντολή για την προμήθεια των υλικών. Η όλη διαδικασία διαρκεί περίπου 2 μήνες

Ισχύς προσφοράς 4 μήνες

Πίστωση 2 μήνες απο την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδόσει τα υλικά με δικά του έξοδα στην Δ/νση:

Καποδιστρίου 98

85100

Ρόδος

Ενημέρωση – Προϋποθέσεις

Για όσους δεν γνωρίζουν, αν το ποσό ξεπερνάει τα 1500€, απαιτείται φορολογική ενημερότητα και αν το ποσό ξεπερνάει τις 3000€ απαιτείται φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου.
Σε αντίθετη περίπτωση η κατάθεση γίνεται υπερ της ΔΟΥ.
Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία της επιχείρησης, ο ΑΦΜ, ΔΟΥ κτλ (πλήρη στοιχεία)

 

image_print