ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΚΑΣΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Πλ.Ελευθερίας , ΚΑΡΠΑΘΟΣ                                                         Kάρπαθος  18/11/2019

Πληρ. : Δ. Σεβδαλής

Τηλ:      2245361213                                                                                            ΑΡ. ΠΡΩΤ.  2259   

Email:  d.sevdalis@kar.pnai.gov.gr                                                                                    

 

ΘΕΜΑ :ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΡΑΦΙΩΝ  ΤΥΠΟΥ DEXION ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ  – ΠΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΚΑΣΟΥ

 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ν. Δωδ/σου / ΠΕ Καρπάθου-Κάσου προκειμένου  να  προβεί στην προμήθεια  ράφια τύπου DEXION  για την τακτοποίηση των αρχείων των υπηρεσιών της  Περιφ.Ενότητα Καρπάθου-Κάσου  καλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρίες όπως μέχρι  την Παρασκευή    22 Νοεμβρίου 2019 να  προσέλθουν στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Καρπάθου στο Επαρχείο    να  καταθέσουν  οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο  για τα είδη που αναγράφονται πιο κάτω.

1)      72 Ορθοστάτες Τ42,   3.05 μ   μήκος   και   1,8 χιλ πάχος

2)      132 Ράφια  30 εκ Χ 92 εκ,   0,8 χιλιοστών πάχος.

3)      72 πέλματα για τους ορθοστάτες

4)      28 σετ των 8τεμ. κομβοελάσματα (γωνίες), σύνολο 224 τεμάχια.

5)      1400 βίδες και παξιμάδια  για τη συναρμολόγηση.

 

Οι τιμές που θα δοθούν με την προσφορά θα ισχύουν για 90 ημέρες   και ο προμηθευτής που θα δώσει τη πλέον συμφέρουσα  προσφορά θα συνάψει συμφωνητικό με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  (Δωδ/σου). Τα προιόντα θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις της ΠΕ Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου και θα δοθεί από τον προμηθευτή ένα σύντομο  μάθημα για τη συναρμολόγηση των ραφιών. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών (Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητες που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.(Χρόνος πληρωμής  περίπου 3 μήνες) . 

Ισχύουν οι νόμιμες κρατήσεις                                                                                                   

                                                           Η  Έπαρχος Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου

 

 

       Καλλιόπη Νικολαΐδου

image_print