Παρακαλούμε όπως μας στείλετε οικονομική προσφορά εως την 18/2/2019 και ώρα 10:00 για τα παρακάτω:

Προμήθεια 5.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης.

Η συνολική προσφερόμενη τιμή θα δίδεται με το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης σε σύγκριση με την ημερήσια τιμή του παρατηρητηρίου υγρών καυσίμων

 

Οι προσφορές θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο kinisi@pnai.gov.gr

 

Ενημέρωση – Προϋποθέσεις
Αν το ποσό ξεπερνάει τα 1500€, απαιτείται φορολογική ενημερότητα και αν το ποσό ξεπερνάει τις 3000€ απαιτείται φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου (αν είναι εταιρεία, χρειάζεται ποινικά των μελών του ΔΣ).

Υπάρχουν οι νόμιμες κρατήσεις

Ισχύς προσφοράς: 4 μήνες

Τρόπος πληρωμής: Πίστωση 2 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου

Για αυτούς που δεν γνωρίζουν την διαδικασία, η οικονομικότερη προσφορά εντός προδιαγραφών, αποστέλλεται για έγκριση στην οικονομική επιτροπή και αφού εκδοθεί στην συνέχεια η έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, ο μειοδότης παίρνει εντολή για την προμήθεια των υλικών. Η όλη διαδικασία διαρκεί περίπου 2-3 μήνες

 

image_print