Παρακαλούμε όπως μας στείλετε οικονομική προσφορά έως την 01/07/2018, για την προμήθεια καυσίμων κίνησης που θα χρησιμοποιηθούν από τις εθελοντικές ομάδες πολιτικής προστασίας για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιές, πλημμύρες κτλ).

 Για την ΠΕ ΚΩ:

2000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης

500 λίτρα αμόλυβδη

 

Για την ΠΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ:

1500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης

500 λίτρα αμόλυβδη

 

Για την ΠΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ:

1500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης

500 λίτρα αμόλυβδη

 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ανάδοχος να έχει την έδρα ή υποκατάστημα στο αντίστοιχο νησί.

 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος από την στιγμή που θα ενημερωθεί από το αρμόδιο Τμ. Πολιτικής Προστασίας της ΠΝΑΙ, να βρίσκεται στο σημείο που θα του υποδείξουν με βυτίο γεμάτο πετρέλαιο κίνησης ώστε να τροφοδοτεί τα οχήματα και μηχανήματα έργου των εθελοντικών ομάδων που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο των εθελοντικών ομάδων της Γ.Γ.Π.Π με καύσιμο.

 

Επίσης θα πρέπει να τροφοδοτεί με πετρέλαιο κίνησης αλλά και αμόλυβδη βενζίνη τα οχήματα και μηχανήματα έργου των εθελοντικών ομάδων που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο των εθελοντικών ομάδων της Γ.Γ.Π.Π. από την έδρα ή το υποκατάστημά του.

 

Ενημέρωση – Προϋποθέσεις
Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου
 

Υπάρχει παρακράτηση 1% στο συνολικό ποσό.
 

Τρόπος πληρωμής Πίστωση 3 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου

 

Οι προσφορές θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή σε φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση (αν είναι σε φάκελο θα πρέπει να υπάρχει σφραγίδα και υπογραφή με μπλε στυλό) και θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας ΑΦΜ επωνυμία κτλ).

 

Δ/νση αποστολής προσφορών

Προς: Τμ. Προμηθειών

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Πλατεία ελευθερίας 1

85100

Ρόδος

Δ/νση Πληροφορικής Δωδ/σου

2241360533

 

ή στο

 

tm.promithiondod@pnai.gov.gr

image_print