Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων για την αντιμετώπιση εκτάκτων φαινομένων (πυρκαγιές, πλημμύρες κ.α.) που θα χρησιμοποιηθούν από τις ομάδες εθελοντικών οργανώσεων οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο εθνικό μητρώο εθελοντικών οργανώσεων της γενικής γραμματείας πολιτικής προστασίας. (22PROC010041479)

/22PROC010041479.pdf