Παρακαλούμε όπως μας στείλετε οικονομική προσφορά εως τις 15/02/2018 για τα παρακάτω:

Προμήθεια ΗΥ 2018.xls

Παρακαλούμε ενημερώστε μας με  email στο itd.dod@pnai.gov.gr  για το ενδιαφέρων σας, για να μπορούμε να σας στέλνουμε τυχών διευκρινήσεις ή αλλαγές .

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα υλικά θα πρέπει να παραδοθούν στην παρακάτω διεύθυνση με έξοδα του προμηθευτή

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Διοικητήριο

πλατεία ελευθερίας 1

85100

Ρόδος

2241360562

ισόγειο

 

Κατά την παράδοση, η επιτροπή ελέγχει τα μηχανήματα και παραλαμβάνει το δελτίο αποστολής – τιμολόγιο.

Αν τα υλικά που παραδοθούν είναι εκτός προδιαγραφών, ελλιπή ή κατεστραμμένα , ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση μετά από εντολή της αρμόδιας επιτροπής εντός 10 ημερών να παραδώσει τα προβλεπόμενα. Διαφορετικά δεν παραλαμβάνονται.

Τα συστήματα παραλαμβάνονται εν λειτουργία εγκατεστειμένα από την αναδοχο εταιρεία στις υπηρεσίες της ΠΝΑι.

Ενημέρωση – Προϋποθέσεις
Αν το ποσό ξεπερνάει τα 1500€, απαιτείται φορολογική ενημερότητα και αν το ποσό ξεπερνάει τις 3000€ απαιτείται φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου (αν είναι εταιρεία, χρειάζεται ποινικά των μελών του ΔΣ).
Σε αντίθετη περίπτωση η κατάθεση γίνεται υπέρ της αρμόδιας ΔΟΥ.

Υπάρχει παρακράτηση 4% στο συνολικό ποσό.
 

Ισχύς προσφοράς 4 μήνες

Τρόπος πληρωμής Πίστωση 2 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου

 

Για αυτούς που δεν γνωρίζουν την διαδικασία, η οικονομικότερη προσφορά εντός προδιαγραφών, αποστέλλεται για έγκριση στην οικονομική επιτροπή και αφού εκδοθεί στην συνέχεια η έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, ο μειοδότης παίρνει εντολή για την προμήθεια των υλικών. Η όλη διαδικασία διαρκεί περίπου 2 μήνες

 

Οι προσφορές θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή σε φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση (αν είναι σε φάκελο θα πρέπει να υπάρχει σφραγίδα και υπογραφή με μπλε στυλό) και θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας (επωνυμία, ΑΦΜ κτλ).

 

Δ/νση αποστολής προσφορών

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Πλατεία ελευθερίας 1

85100

Ρόδος

Δ/νση Πληροφορικής Δωδ/σου

2241360533

 

itd.dod@pnai.gov.gr