Παρακαλούμε όπως μας στείλετε οικονομική προσφορά εως την 09/02/2018 για τα παρακάτω:

 

Επιτραπέζια τηλεφωνική συσκευή, τεμάχια 70

 

Χαρακτηριστικά:

Αναγνώριση κλήσης

Οθόνη LCD 2 γραμμών

Ένδειξη ώρας και ημερομηνίας

Τηλ κατάλογος 10 αριθμών

Ένδειξη διάρκειας κλήσεων

Καταγραφή 68 τελευταίων εισερχόμενων κλήσεων

Λειτουργία επανάκλησης 15 τελευταίων εισερχόμενων

Ρύθμιση έντασης κουδουνίσματος / σίγαση

Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Δυνατότητα επιτοίχιας τοποθέτησης

Χρώμα: Μαύρο

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα υλικά θα παραδοθούν στην παρακάτω διεύθυνση με έξοδα του προμηθευτή

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Διοικητήριο

Πλατεία ελευθερίας 1

85100

Ρόδος

2241360562

 

Κατά την παράδοση, η επιτροπή ελέγχει τα υλικά και παραλαμβάνει το δελτίο αποστολής – τιμολόγιο.

Αν τα υλικά που παραδοθούν είναι εκτός προδιαγραφών, ελλιπή ή κατεστραμμένα , ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση μετά από εντολή της αρμόδιας επιτροπής εντός 10 ημερών να παραδώσει τα προβλεπόμενα. Διαφορετικά δεν παραλαμβάνονται.

 

Ενημέρωση – Προϋποθέσεις
Αν το ποσό ξεπερνάει τα 1500€, απαιτείται φορολογική ενημερότητα και αν το ποσό ξεπερνάει τις 3000€ απαιτείται φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου (αν είναι εταιρεία, χρειάζεται ποινικά των μελών του ΔΣ).
Σε αντίθετη περίπτωση η κατάθεση γίνεται υπέρ της αρμόδιας ΔΟΥ.

Υπάρχει παρακράτηση 4% στο συνολικό ποσό.
 

Ισχύς προσφοράς 4 μήνες

Τρόπος πληρωμής Πίστωση 2 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου

 

Για αυτούς που δεν γνωρίζουν την διαδικασία, η οικονομικότερη προσφορά εντός προδιαγραφών, αποστέλλεται για έγκριση στην οικονομική επιτροπή και αφού εκδοθεί στην συνέχεια η έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, ο μειοδότης παίρνει εντολή για την προμήθεια των υλικών. Η όλη διαδικασία διαρκεί περίπου 2 μήνες

 

Οι προσφορές θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή σε φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση (αν είναι σε φάκελο θα πρέπει να υπάρχει σφραγίδα και υπογραφή με μπλε στυλό) και θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας ΑΦΜ επωνυμία κτλ).

 

Δ/νση αποστολής προσφορών

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Πλατεία ελευθερίας 1

85100

Ρόδος

Δ/νση Πληροφορικής Δωδ/σου

2241360533

 

itd.dod@pnai.gov.gr