Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δέχεται κλειστές σφραγισμένες οικονομικές προσφορές προκειμένου να προμηθευτεί ένα φωτοαντιγραφικό μηχάνημα και τριών συσκευών τηλεομοιοτυπίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς μέχρι την 11/03/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 στη Δ/νση Οικονομικού της Π.Ν. Αιγαίου – Πλατεία Τσιροπινά, 84100 Σύρος.