Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών-τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Σύρου και Τήνου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών-τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Σύρου και Τήνου.

Η Πρόσκληση, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε, Δικαιολογητικά Συμμετοχής