ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Ερμούπολη 5-1-2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                 Αριθ.πρωτ.    οικ. 23
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                             
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 
Ταχ. Δ/νση      : Ερμούπολη                                    
Ταχ.Κώδικας : 84100                                                            
Τηλέφωνο      : 2281082902                                                  
Telefax           : 2281083542                                                 
Πληροφορίες : Μ.Νικολιά                                                                           
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
 
            Με τις διατάξεις του άρθρου 242 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε κάθε Περιφέρεια συνιστάται μια θέση Εκτελεστικού Γραμματέα.
Με την παρούσα καλούνται όσοι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και ενδιαφέρονται για την κάλυψη της θέσης  μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της πρόσκλησης στον ημερήσιο τύπο, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ και να διαθέτουν αξιόλογη διοικητική εμπειρία.
Η επιλογή και ο διορισμός του Εκτελεστικού Γραμματέα γίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη.
Για τη θέση αυτή μπορούν να υποβάλουν αίτηση εκτός των ιδιωτών, υπάλληλοι και λειτουργοί του δημοσίου τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, ανεξάρτητα από τη σχέση με την οποία υπηρετούν. καθώς και υπάλληλοι των Περιφερειών εξαιρουμένων εκείνων που υπηρετούν στην ίδια Περιφέρεια.
Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα που επισυνάπτεται στην παρούσα και από τα δικαιολογητικά (διπλώματα, πτυχία, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κλπ.), από τα οποία προκύπτουν τα προσόντα τους.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στη Τμήμα Προσωπικού στης Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Ταχ.Δ/νση : Πλατεία Τσιροπινά / 84100 ΣΥΡΟΣ, με την ένδειξη «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Εκτελεστικού Γραμματέα».
Η παρούσα να δημοσιευτεί σε δυο ημερήσιες εφημερίδες, μία της έδρας της Περιφέρειας (Σύρος) και μία της Ρόδου και να δημοσιευτεί στο διαδίκτυο.
                                                                                                      
                                                                                  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
 
                                                                                               ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ
                        Για την ακρίβεια