ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Ερμούπολη 10-1-2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                 Αριθ.πρωτ. οικ.33
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 
 
Ταχ. Δ/νση      : Ερμούπολη                                    
Ταχ.Κώδικας : 84100                                                             
Τηλέφωνο      : 2281082902                                                  
Telefax           : 2281083542                                                 
Πληροφορίες : Μ.Νικολιά                                                                                              
 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
 
            Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου γνωστοποιεί ότι προτίθεται να καλύψει με επιλογή, δυο (2) οργανικές θέσεις δημοσιογράφων με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας ίσης με τη θητεία του περιφερειάρχη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 παρ.3 του ν.3852/2010.
Στα καθήκοντα των δημοσιογράφων περιλαμβάνονται :
–         Η πληροφόρηση των μέσων ενημέρωσης για τις δραστηριότητες της περιφέρειας
–         Η κάλυψη γεγονότων και εκδηλώσεων γενικού ενδιαφέροντος της περιφέρειας
–         Η παρακολούθηση, επισήμανση και συλλογή ειδήσεων και δημοσιευμάτων που αφορούν στις δραστηριότητες της περιφέρειας και η ενημέρωση του περιφερειάρχη και των αντιπεριφερειαρχών
Οι προσλαμβανόμενοι θα πρέπει να είναι είτε μέλη αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης ή να έχουν διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε εφημερίδα ή σε περιοδικό ή στη ραδιοφωνία ή στην τηλεόραση ή προϋπηρεσία σε γραφεία τύπου.
      Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου- Δ/νση Διοίκησης – Τμήμα Προσωπικού Ταχ.Δ/νση : Πλατεία Τσιροπινά – 84100 ΣΥΡΟΣ, μέχρι την 21-1-2011, αίτηση, αντίγραφο τίτλου σπουδών   βιογραφικό σημείωμα, καθώς και κάθε άλλο παραστατικό από το οποίο να προκύπτει εμπειρία ή επαγγελματική ενασχόληση με τα προαναφερθέντα αντικείμενα απασχόλησης.
 
                                                                                     Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
 
 
                                                                                                 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ
 
                                    Για την ακρίβεια
image_print