Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου του έργου παροχής υπηρεσίας «Μελέτη αναβάθμισης κήπου στις εγκαταστάσεις του Περιφερειακού Φυτωρίου Ρόδου: σχεδιασμός ενοτήτων παρουσίασης φυτών, μονοπατιών ανάδειξης της χλωρίδας και ταξινομικός προσδιορισμός φυτών», που εντάσσεται στο έργο « Συνδυασµός γνώσεων, εμπειριών και  πρακτικών για τη δηµιουργία συνεργειών που θα συµβάλλουν στην ανάπτυξη πολιτικών για τη βιώσιµη τοπική και  περιφερειακή ανάπτυξη – Hybrid Parks», στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IVC.