ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                        

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                  Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ                               Αριθ. Πρωτ.: 4976

 

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, Διοικητήριο

Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Τηλέφωνο: 22413 60523

URL: www.pnai.gov.gr

Email: kchristofakis@otenet.gr

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου των παραδοτέων «Ιστότοπος-Ιστολόγιο και Έντυπο Υλικό», που εντάσσεται στο έργο «Διαμόρφωση και πιλοτική εφαρμογή Σχεδίων ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης σε Ρόδο και Κύπρο», στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακή Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013».

 

 

Αναθέτουσα αρχή

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Τίτλος παραδοτέων

Ιστότοπος – Ιστολόγιο και Έντυπο Υλικό

Είδος διαδικασίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατασκευή Ιστοσελίδας και παραγωγή έντυπου υλικού

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 16.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ συνολικά

Χρηματοδότηση έργου

Η πράξη συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α) και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, σύμφωνα με την από 25-04-2013 και με αριθ. Κ3_02_05 Σύμβαση Χρηματοδότησης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ως Επικεφαλής Εταίρου

 

Χρόνος υλοποίησης

Έως και την ολοκλήρωση του έργου

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

04-09-2013

Τόπος κατάθεσης των προσφορών

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των παραδοτέων και όχι για μέρος αυτών (ή για ιστότοπο ή για έντυπο υλικό)

 

 

Αντικείμενο έργου αναδόχου –Παραδοτέων

Τα παραδοτέα αφορούν

1.      Το σχέδιο δημοσιότητας του έργου προβλέπει τη δημιουργία ιστοσελίδας (παραδοτέο 2.1.1) όπου θα παρουσιάζονται σαφώς οι στόχοι, οι φάσεις & η ομάδα εργασίας του έργου, ενώ θα δίνεται η δυνατότητα έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης στον τομέα του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, ευρωπαϊκές οδηγίες, σχετικές νομοθεσίες. Επίσης, η ιστοσελίδα θα ενημερώνει τόσο για τις συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας όσο και για τα επικείμενα σεμινάρια/συνέδρια που θα διοργανώνει η Κοινοπραξία ΑΚΤΗ και θα περιλαμβάνει αναλυτικό προφίλ όλων των εταίρων του έργου.

 

Τεχνικές Προδιαγραφές Ιστοσελίδας :

 

Βλέπε παράρτημα Ι

 

2.      Έχει προβλεφθεί η σύνταξη και αποστολή 4 Newsletters (τουλάχιστον 500 αντίτυπα ανά εταίρο και Newsletter)  κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου (ανά 6μηνο) όπου θα περιλαμβάνονται άρθρα, συνεντεύξεις και νέα από παράγοντες και φορείς που εμπλέκονται στην πορεία  εκτέλεσης του έργου. Τα Newsletters θα φιλοξενούνται και στην ιστοσελίδα του Έργου.

Το παραδοτέο περιλαμβάνει

 

α) δημιουργία φόρμας των Newsletter

β) σύνταξη των κειμένων

γ) την εκτύπωση 10.000 συνολικά αντιτύπων (2.500 ανά Newsletter)

δ) Αποστολή στους εταίρους έργου

 

3.      Τα μέτρα Πληροφόρησης & δημοσιότητας περιλαμβάνουν τη δημιουργία πακέτου δημοσιότητας [σχεδιασμό λογοτύπου και templates,αφίσες,banner,ενημερωτικά φυλλάδια του προγράμματος (τουλάχιστον 500 ανά εταίρο) προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων φορέων. ]

 

Η διάρκεια υλοποίησής του παραδοτέου θα είναι όσο και η διάρκεια του έργου, ήτοι 15 Οκτωβρίου 2014 με υποχρέωση του αναδόχου να διατηρήσει την ιστοσελίδα σε λειτουργία τρία χρόνια μετά το πέρας του έργου.

Ο ανάδοχος μετά το πέρας της διαδικασίας ανάθεσης, θα υπογράψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών, στην οποία θα αναφέρεται ρητά ο χρόνος υλοποίησης του παραδοτέου, το οικονομικό τίμημα, το οποίο δεν θα ξεπερνάει τις 16.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθώς και όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν και προβλέπονται στο πλαίσιο των συμβάσεων με απευθείας ανάθεση.

 

Προθεσμία ολοκλήρωσης υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες του ανάδοχου θα έχουν διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 15 Οκτωβρίου 2014 ή μέχρι της ημερομηνίας ενδεχόμενης παράτασης του έργου.

 

Προϋπολογισμός του έργου

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δέκα έξι χιλιάδων ευρώ (16.000 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Το έργο υλοποιείται μέσα από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξης, με ποσοστό 80%) και εθνικών πόρων (20%).

 

Η αμοιβή θα καταβληθεί ως εξής:

 

1η δόση με την παράδοση της τελικής μορφής της ιστοσελίδας (πληρωμή 6.000 €)

2η δόση με την παράδοση του πακέτου δημοσιότητας (λογότυπο και templates,αφίσες,banner,ενημερωτικά φυλλάδια του προγράμματος) πληρωμή 4.000 €

4 δόσεις από 1.500 € με την παράδοση των αντιτύπων που αφορούν κάθε Newsletter.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα με 3ετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ενασχόληση και τεκμηριωμένη εμπειρία στους παρακάτω τομείς:

·         Γραφιστική  Επεξεργασία Εικόνας – γνώση γραφιστικών προγραμμάτων που θα τεκμηριώνεται με την υποβολή δειγμάτων.

·         Δημιουργία έντυπου  και ηλεκτρονικού  προωθητικού υλικού (ηλεκτρονικές παρουσιάσεις,  οπτικοακουστικό υλικό,  λογότυπα κλπ)

·         Προηγούμενη εμπειρία αντίστοιχων δράσεων (παραγωγή ψηφιακού προωθητικού υλικού κλπ.) με ΟΤΑ α ή β βαθμού που τεκμηριώνεται με παροχή δειγμάτων ή συστατικών επιστολών.

·         Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

·         Πιστοποιημένη Γνώση χειρισμού Η/Υ.

·         Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου με το οποίο θα βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμά τους.

 

Αποκλεισμός υποψηφίων

Από το διαγωνισμό αποκλείονται όσοι υποψήφιοι:

·         Αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους προς στο Δημόσιο

·         Έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους βάσει δικαστικής απόφασης

·         Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που αποδεικνύεται με βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού φορέα

·         Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης όσοι τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία

·         Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

·         Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις

 

Επιλογή αναδόχου

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση τη συμφερότερη προσφορά, η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση των κριτηρίων, που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει και τους συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου με συνολικό άθροισμα 100:

 

Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών

Συντελεστής βαρύτητας

Ικανότητα και αποτελεσματικότητα του οργανωτικού σχήματος

Της Ομάδας Έργου

 

80%

Οικονομική προσφορά –προσφερόμενη τιμή

20%

 

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές.

 

η βαθμολογία θα υπολογίζεται με τον κάτωθι τύπο:

Βαθμολογία έκαστου/ βαθμολογία καλύτερου Χ 0,80+  φθηνότερη οικονομική / προσφορά έκαστου Χ0,20  =  το μεγαλύτερο άθροισμα 

 

Οι υποψήφιοι με τεχνική βαθμολογία μικρότερη του 75/100 θα αποκλείονται.

 

 

Προθεσμία και τόπος υποβολής

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την Τετάρτη 04-09-2013, ώρα 13:00 μ.μ.. Οι προσφορές αποστέλλονται ή προσκομίζονται σε ένα ενιαίο φάκελο προσφοράς στο Τμήμα Προμηθειών Δωδεκανήσου της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τη μορφή σφραγισμένου φακέλου:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προμηθειών Δωδεκανήσου

Πλατεία Ελευθερίας

Διοικητήριο

85100, Ρόδος

 

Ο ενιαίος φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει 3 επί μέρους ανεξάρτητους σφραγισμένους υποφακέλους:

1.      Τον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου, στην οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς ο υποψήφιος είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του και πιστοποιητικό επιμελητηρίου με το οποίο θα βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμά του συμμετέχοντα.

2.      Τον υποφάκελο «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει και δείγματα δουλειάς.

3.      Τον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά», η οποία θα περιλαμβάνει την προτεινόμενη οικονομική προσφορά που δεν θα πρέπει να υπερβεί το ποσό των 16.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Για την ανάληψη του έργου απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου. Η εγγύηση κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης και το ύψος της ανέρχεται σε ποσοστό 10% της συμβατικής αξίας της προσφοράς.

 

Δημοσίευση πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.pnai.gov.gr και στο Διαύγεια.

 

 

                                                           Ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου

 

                                                                      Φώτιος Χατζηδιάκος

 

/ckfinder/userfiles/files/prosklisiistoselidasakti.pdf

/ckfinder/userfiles/files/χαρακτηριστικά ιστότοπου .docx