ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

Ταχ.Δ/νση:  Πλ.Ελευθερίας 1  , Ρόδος

Πληρ. : Μ. Λυριστής                                                                                                                               Ρόδος,12/11/2021 

Τηλ: 2241360544                                                                                                                                       Αριθμ πρωτ 9244                      

Emailkinisi@pnai.gov.gr

                              

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

   ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΚΑΙ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ν. ΔΩΔ/ΣΟΥ ΑΠΟ 01/01/2022 εως 31/12/2022

 

 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καλεί τις ενδιαφερόμενες ασφαλιστικές εταιρίες που έχουν τις εκ του νόµου προϋποθέσεις, να υποβάλλουν κλειστή οικονοµική προσφορά για την ασφάλιση των οχηµάτων και μηχανημάτων έργου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για ένα έτος, σύµφωνα µε την συνηµµένη τεχνική περιγραφή.

Η προυπολογισθείσα δαπάνη της εν’ λόγω ανάθεσης συνολικά ανέρχεται στο ποσό των 8.000,00 € με το φπα. 

 

Η προθεσµία υποβολής προσφορών είναι µέχρι την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 13:00  και η κατάθεση θα γίνει στην γραμματεία του Διοικητηρίου της ΠΕ Ρόδου (πλατεία ελευθερίας 1 – ΤΚ 85100 -Ρόδος – τηλ 2241360530)

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται.

Μπορείτε να στείλετε τις προσφορές και στο kinisi@pnai.gov.gr

 

Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις (οικονοµικοί φορείς) που ασκούν νόµιµα στην Ελλάδα επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύµβασης καθώς επίσης και διαµεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύµφωνα µε το Ν.1569/82 όπως ισχύει αποδεικνυόµενης της ιδιότητας των ενδιαφεροµένων µε επίσηµα έγγραφα. Είναι υποχρεωτική η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από κάθε ενδιαφερόµενο πρόσωπο , διαµεσολαβούν στην ασφάλιση, πρόσωπο (πράκτορας, µεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κλπ.) για λογαριασµό ποιας ή ποιών ασφαλιστικών εταιρειών διαµεσολαβούν και η προσκόµιση αντιγράφου σύµβασης συνεργασίας µε αυτήν ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής περισσότερων της µίας προσφοράς από την ίδια Ασφαλιστική Επιχείρηση.

 

Μαζί µε τα ανωτέρω δικαιολογητικά και το συνηµµένο έντυπο οικονοµικής προσφοράς οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν τα εξής:

 1) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή άλλης επαγγελµατικής οργάνωσης, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά του, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς.

 2)  Ασφαλιστική ενηµερότητα για τον προσφέροντα οικονοµικό φορέα και το προσωπικό του.

3) Φορολογική ενηµερότητα για το προσφέροντα οικονοµικό φορέα.

4) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του

άρθρου 79, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο οικονομικός φορέας:

α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις

οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν από τη συμμετοχή σε

διαδικασία σύναψης σύμβασης.

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016.

γ) δηλώνονται οι φορείς προς τους οποίους είναι υπόχρεος ο υποψήφιος για καταβολή

ασφαλιστικών εισφορών.

δ) δηλώνεται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης

εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ε) δηλώνεται ότι δεν υφίσταται καμία προσπάθεια εκ μέρους του οικονομικού φορέα για

στρέβλωση του ανταγωνισμού και δεν υπάρχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016.

στ) δηλώνεται ότι δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016.

ζ) δηλώνεται ότι είναι σε θέση να προσκομίσει ανά πάσα στιγμή, εφόσον ζητηθεί από την

αναθέτουσα αρχή, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.

4412/2016.

5. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου.

 

 Η υπηρεσία θα ανατεθεί στην ασφαλιστική εταιρία που έχει τις προϋποθέσεις και θα προσφέρει το χαµηλότερο συνολικά ασφάλιστρο για όλα τα αναφερόµενα στην τεχνική περιγραφή οχήµατα.

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ

                                                                                                                                                                

                                                                                          ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Η ασφάλιση των οχημάτων (επιβατηγά, φορτηγά, Μηχ/τα έργου, μηχανάκι) της ΠΕ Δωδ/σου θα περιλαμβάνει τις κάτωθι καλύψεις :

 

α)  Αστική ευθύνη έναντι τρίτων

β) Σωματικές βλάβες  ανά άτομο

γ) Υλικές ζημιές  ανά ατύχημα

δ) Θραύση κρυστάλλων

ε) Οδική βοήθεια σε περίπτωση ατυχήματος

στ) Οδική βοήθεια σε περίπτωση μηχανικής βλάβης

ζ) κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα

ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ :

1     MHXANAKI  (ΤΟΜ 5488) 50cc

1            ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ (ΤΟΖ 3580)    ME ΙΣΧΥ 1800W – 50cc

1     OXHMA      ME 44 ΙΠΠΟΥΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ (ΚΗΙ 9149)

 

1     OXHMA      ME 27 ΙΠΠΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΟ (ΚΗΗ 4667)

 

10   OXHMATA ME 17 ΙΠΠΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΑ ( ΚΗΗ 3434, ΚΗΗ 4708, ΚΗΗ 7603,

       ΚΗΗ 3430, ΚΗΗ 3431,ΚΗΗ 3432, ΚΗΗ 3433,ΚΗΥ 1310,ΚΗΥ 1309,ΚΗΥ 1311)

 

9     OXHMATA ME 14 ΙΠΠΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ (ΚΗΗ 3402, ΚΗΙ 3974, ΚΗΗ3401,

       ΚΗΙ3971, ΚΗΙ 3973, ΚΗΗ 3705, ΚΥ8864, ΚΗΗ 3411, ΚΗΗ 5656)

 

1     OXHMA      ME 13 ΙΠΠΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ (ΚΗΙ 9150)

 

1     ΟΧΗΜΑ      ΜΕ  12 ΙΠΠΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΟ (ΚΥ 1432)

 

3     OXHMATA ME 11 ΙΠΠΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ (ΚΗΗ 4704, ΚΗY 1333, ΚΗΙ 5777, ΚΗΙ 9327)

 

1     ΟΧΗΜΑ      ΜΕ  51 ΙΠΠΟΥΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ (ΚΗΗ 3414)

 

1     ΟΧΗΜΑ      ΜΕ  101 ΙΠΠΟΥΣ  JCB – ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΜΕ ΙΧ 105245 JCB)

 

1     ΟΧΗΜΑ      ΜΕ  180 ΙΠΠΟΥΣ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ (ME ΚΥ 2762)

 

1     ΟΧΗΜΑ ΜΕ  181 ΙΠΠΟΥΣ τύπου ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ ( ME ΚΥ 2761)

 

1     ΟΧΗΜΑ      ΜΕ 134 ΙΠΠΟΥΣ  ΦΟΡΤΗΓΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ (ME ΚΥ 2760)

 

ΣΥΝΟΛΟ : 34 ΤΕΜΑΧΙΑ

                                  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των οχημάτων και δεν υπάρχει η δυνατότητα, για υποβολή προσφοράς μέρους μόνο των ζητούμενων οχημάτων.

Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις προβλεπόμενες εκ του νόμου υποχρεωτικές καλύψεις.

Σε περίπτωση προσφορών με το ίδιο οικονομικό τίμημα θα γίνει διαπραγμάτευση με τους υποψηφίους και αν πάλι δεν προκύψει μειοδότης θα γίνει κλήρωση.

Προσφορά, που θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα , επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να συνυπολογισθεί στην προσφορά του.

Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής.

Ο ανάδοχος δεσμεύεται να ασφαλίσει κάθε νέο όχημα που θα αποκτά η ΠΕ Δωδ/σου μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με τους ίδιους όρους.

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα στην Ελλάδα επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων, παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης καθώς επίσης και διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύμφωνα με το Ν.1569/82 όπως ισχύει αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα, που απαιτούνται.

Είναι υποχρεωτική η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από κάθε ενδιαφερόμενο διαμεσολαβητή στην ασφάλιση πρόσωπο(πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κλπ.) για λογαριασμό ποιας ή ποιων ασφαλιστικών εταιρειών διαμεσολαβούν και η προσκόμιση αντιγράφου σύμβασης συνεργασίας με αυτήν ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής περισσοτέρων της μιας προσφοράς από την ίδια Ασφαλιστική Επιχείρηση.

Κάθε ενδιαφερόμενος  δεν μπορεί να συμμετέχει με περισσότερες από μία προσφορές.