ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Ρόδος 14 Ιανουαρίου 2021

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                                           Αριθμ. Πρωτ.: 245

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

             ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ταχ.Δ/νση          :Γεωργίου Μαύρου 2                                                   ΠΡΟΣ:    ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

                                ( Κτίριο Ζέφυρος )                         

Ταχ.Κώδικ.        :851 32 Ρόδος                    

Πληροφ.             :Δημ. Γαλατάς                                

Τηλέφωνο         :2241364880                     

ΦΑΞ                      :2241364875                       

E – mail                :vetdodec@otenet.gr                 

                

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά υγρού αζώτου».

 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναζητεί προμηθευτή, για την αγορά υγρού αζώτου για τις ανάγκες του Προγράμματος Τεχνητής Σπερματέγχυσης,   με ύψος προϋπολογισμού 1.500,00 €(συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ).

Η αξιολόγηση των προσφορών για την τελική επιλογή του προμηθευτή, θα γίνει  ανά λίτρο αζώτου με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά, χωρίς μεταφορικά. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχών υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα και ποινικό μητρώο.

Η προσφορά θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά  και  να φέρει την σφραγίδα της επιχείρησης.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δωδ/σου στην οδό Γ. Μαύρου 2 (Κτίριο Ζέφυρος) στην Ρόδο ή μέσω email : vetdodec@otenet.gr ,  και ώρες 08:00π.μ έως και 01:00μμ έως την Παρασκευή  29/01/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο παρακάτω τηλέφωνο: 2241 364880 Υπεύθυνος κ. Δημήτριος Γαλατάς.

 

                                                                        Ε.Π.

                                                                           Ο

                                                     Διευθυντής   Κτηνιατρικής

 

 

 

                                                         ΗΛΙΑΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

image_print