ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Ρόδος 07 Ιανουαρίου 2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                                           Αριθμ. Πρωτ.: 52

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

             ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ταχ.Δ/νση          :Γεωργίου Μαύρου 2              ΠΡΟΣ:                                         ( Κτίριο Ζέφυρος )                         

Ταχ.Κώδικ.        :851 32 Ρόδος                    

Πληροφ.             :Δημ. Γαλατάς                                

Τηλέφωνο         :2241364880                     

ΦΑΞ                      :2241364875                       

E – mail                :vetdodec@                 

                

   με ύψος προϋπολογισμού ,00 €(συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ).

  ανά λίτρο αζώτου με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχών υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ.

emailvetdodecotenetgrΤετάρτη  22/01/2020.

364880

               Ε.Π.

   Κτηνιατρικής

ΗΛΙΑΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ