1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την  ΄΄ Προμήθεια τριακοσίων (300) μέτρων φορητής μεταλλικής περίφραξης οριοθέτησης κυκλοφορίας πεζών ΄΄

2. Τεχνική έκθεση