Αναθέτουσα αρχή

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Τίτλος παραδοτέων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και φιλοξενίας των διερμηνέων

Είδος διαδικασίας

Συλλογή προσφορών και ανάθεση με 3 προσφορές

Προϋπολογισμός

12.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Χρηματοδότηση έργου

Η πράξη χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους

 

Χρόνος υλοποίησης

22-23 Απριλίου 2014

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

 20/03/2014

Τόπος κατάθεσης των προσφορών

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δωδεκανήσου, Τμήμα Προμηθειών Νομού Δωδεκανήσου, Διοικητήριο Πλ. Ελευθερίας, Τ.Κ. 85100, Ρόδος

 

Περιγραφή της Πράξης

 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Διευρωπαϊκό Δίκτυο των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CRPM), διοργανώνει στην Ρόδο στις 22-23 Απριλίου 2014, την 34η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Νήσων της CPMR. Στα πλαίσια της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκό Συνέδριο, με θέμα τις νέες πολιτικές και πρωτοβουλίες της Ε.Ε. για την νέα προγραμματική περίοδο και την συμβολή του στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές και παράκτιες ευρωπαϊκές περιφέρειες.

 

Στις εργασίες του εν λόγω συνεδρίου θα συμμετάσχουν, ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Περιφερειακής Πολιτικής, υψηλόβαθμα στελέχη των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι Ελληνικών και Ευρωπαϊκών τοπικών και περιφερειακών αρχών, εμπειρογνώμονες, ακαδημαϊκοί, κτλ.

 

Οι επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι οι κάτωθι:

·        Ελληνικά

·        Αγγλικά

·        Γαλλικά

·        Ιταλικά

·        Ισπανικά

·        Πορτογαλικά 

 

Αντικείμενο έργου αναδόχου –Παραδοτέων

Η παρούσα πρόσκληση αφορά:

 

1.στην εύρεση αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ταυτόχρονης διερμηνείας, συμπεριλαμβανομένου και των εξόδων μετακίνησης των διερμηνέων από και προς το νησί της Ρόδου.

 

Το Συνέδριο έχει υψηλές απαιτήσεις ως προς την ακρίβεια, το ύφος και γενικά την ποιότητα της διερμηνείας, η οποία θα πρέπει να αποδίδει άρτια το γλωσσικό ύφος της ελληνικής, αγγλικής, γαλλικής, ισπανικής, ιταλικής και πορτογαλικής γλώσσας, και να ανταποκρίνεται πλήρως στο επίπεδο άψογης γλωσσικής έκφρασης που απαιτεί η ενημέρωση των ξενόγλωσσων συμμετεχόντων στο Συνέδριο.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη της πλήρης κατανόησης του περιεχομένου των εισηγήσεων και των συζητήσεων από όλους τους συμμετέχοντες στο συνέδριο.

 

2.στην εύρεση αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας των διερμηνέων, στις οποίες θα περιλαμβάνονται η διαμονή για 2 ημέρες (21-22 Απριλίου), καθώς και η σίτισή τους.

 

Οι ανάδοχοι μετά το πέρας της διαδικασίας ανάθεσης, θα υπογράψουν σύμβαση παροχής υπηρεσιών, στην οποία θα αναφέρεται ρητά ο χρόνος υλοποίησης του παραδοτέου, το οικονομικό τίμημα, καθώς και όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν και προβλέπονται στο πλαίσιο των συμβάσεων με απευθείας ανάθεση.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής-Δικαιολογητικά

 

Για τις υπηρεσίες διερμηνείας, δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία διαθέτουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη διερμηνεία συναφών συνεδρίων και εκδηλώσεων, παραθέτοντας τις εκδηλώσεις στις οποίες έχουν λάβει μέρος. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι για την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τόπου, όπου ασκούν το επάγγελμα τους.

 

 

Αποκλεισμός υποψηφίων

Από το διαγωνισμό αποκλείονται όσοι υποψήφιοι:

·        Αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους προς στο Δημόσιο

·        Έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους βάσει δικαστικής απόφασης

·        Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που αποδεικνύεται με βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού φορέα

·        Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης όσοι τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία

·        Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

·        Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις

 

Για τα ανωτέρω, να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση του κάθε συμμετέχοντος.

 

Επιλογή αναδόχου

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση τη συμφερότερη προσφορά.

 

Ο προϋπολογισμός για:

1.      Τις υπηρεσίες διερμηνείας ανέρχεται στις 9.500 ευρώ με φπα

2.      Τις υπηρεσίες φιλοξενίας των διερμηνέων ανέρχεται στις 2.500 ευρώ με φπα

 

Η προσφορά θα περιέχει:

·        Το συνολικό ποσό (σε ευρώ) χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α., ολογράφως και αριθμητικώς

·        Το ποσόν (σε ευρώ) του αναλογούντος Φ.Π.Α., ολογράφως και αριθμητικώς 

·        Το συνολικό ποσό (σε ευρώ) με τον αναλογούντα Φ.Π.Α., ολογράφως και αριθμητικώς

 

Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

 

Προθεσμία και τόπος υποβολής

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την 20/03/2014, ώρα 13:00 μ.μ. Οι προσφορές αποστέλλονται ή προσκομίζονται σε ένα φάκελο προσφοράς στην κάτωθι ταχυδρομική διεύθυνση:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δωδεκανήσου

Τμήμα Προμηθειών Νομού Δωδεκανήσου

Πλατεία Ελευθερίας

Διοικητήριο

85100, Ρόδος

 

Δημοσίευση πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.pnai.gov.gr και στο Διαύγεια

 

 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον οικείο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ν. Δωδ/σου και ιδιαιτέρως από τον ΚΑΕ 072.0844.

 

 

 

 

 

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου

 

 

 

 

                                                                                                  Φώτιος Χατζηδιάκος

image_print