ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Ρόδος 14 Ιανουαρίου 2021

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                                           Αριθμ. Πρωτ.: 246

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

             ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ταχ.Δ/νση          :Γεωργίου Μαύρου 2              ΠΡΟΣ:         ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

                                ( Κτίριο Ζέφυρος )                         

Ταχ.Κώδικ.        :851 32 Ρόδος                    

Πληροφ.             :Δημ. Γαλατάς                                

Τηλέφωνο         :2241364880                     

ΦΑΞ                      :2241364875                       

E – mail                :vetdodec@otenet.gr                 

                

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταφορέα για το Πρόγραμμα  

                Τεχνητής Σπερματέγχυσης της Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δωδεκανήσου».

 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναζητεί μεταφορέα, για τη μεταφορά φιαλών αζώτου μεταφοράς σπερμάτων για τις ανάγκες του Προγράμματος Τεχνητής Σπερματέγχυσης,   1) από την έδρα της Υπηρεσίας στη Ρόδο προς την εταιρία πλήρωσης των φιαλών με υγρό άζωτο και  2) από την ανάδοχο εταιρία προς το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων για ανεφοδιασμό τους με σπέρματα στην Αθήνα και την επιστροφή τους στην έδρα της Υπηρεσίας; με ύψος προϋπολογισμού 3.000,00 €(συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ).

Η αξιολόγηση των προσφορών για την τελική επιλογή του προμηθευτή, θα γίνει  με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά συνολικά και για τις δύο μεταφορές. Με την προσφορά η τιμή προς μεταφορά δίνεται ανά φιάλη, όπως καθορίζεται στην πρόσκληση. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχών υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα και ποινικό μητρώο.

Η προσφορά θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά  και  να φέρει την σφραγίδα της επιχείρησης.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δωδ/σου στην οδό Γ. Μαύρου 2 (Κτίριο Ζέφυρος) στην Ρόδο ή μέσω email : vetdodec@otenet.gr ,  και ώρες 08:00π.μ έως και 01:00μμ έως την Παρασκευή  29/01/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο παρακάτω τηλέφωνο: 2241 364880 Υπεύθυνος κ. Δημήτριος Γαλατάς.

                                                                        Ε.Π.

                                                                           Ο

                                                     Διευθυντής   Κτηνιατρικής

 

 

                                                         ΗΛΙΑΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ