Πρόσκληση εκδήλωσης

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις     12.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%

Χρόνος υλοποίησης της σύμβασης

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31/12/2021 ημερομηνία λήξης το φυσικού αντικειμένου  και σε περίπτωση παράτασης χωρίς επιπλέων αμοιβή.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

 02/12/2020 και ώρα  14:30  

Τόπος κατάθεσης προσφορών

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Γεν. Δ/νση Δημ. Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Δωδ/σου, Ερυθρού Σταυρού 12, τ.κ. 85100 Ρόδος,

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Γεν. Δ/νση Δημ. Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Δωδ/σου, Ερυθρού Σταυρού 12, τ.κ. 85100  Ρόδος

Ημερομηνία ανοίγματος προσφορών

 4/12/2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης

 

image_print