Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενδιαφέρεται να προμηθευτεί διακόσιες (220) πάνινες τσάντες για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου Σύρου. Οι προδιαγραφές για τις τσάντες δίνονται παρακάτω ως εξής:
1. Διαστάσεις σε εκατοστά: 50 (μήκος) X 40 (ύψος) X 20 (πλάτος). Οι διαστάσεις μπορεί να έχουν απόκλιση +/- 8 εκατοστά από τις υποδεικνυόμενες.
2. Ποιότητα: βαμβάκι.
3. Ποσότητα: 220 τεμάχια.
4. Χρώμα: λευκό.
5. Λογότυπο: «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΥΡΟΥ», σε γραμματοσειρά Calibri και σε χρώματα όπως αυτά δίνονται στο συνημμένο έγγραφο με την ονομασία Λογότυπο για πάνινη τσάντα. Τα γράμματα θα πρέπει να ταιριάζουν με τις διαστάσεις της τσάντας, να είναι ευδιάκριτα και τυπωμένα και στις δύο πλευρές.
6. Επίσης, οι τσάντες θα πρέπει να έχουν μακριές λαβές και να είναι από υλικό αντοχής διότι θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά τροφίμων και ειδών που διανέμονται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Ζητούμε από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να αποστείλουν οικονομική προσφορά μέχρι με την Παρασκευή 01-06-2018 στις 15.00 Σε κάθε προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται αναλυτικά το κόστος του ΦΠΑ και να συνοδεύεται από την σφραγίδα και υπογραφή του υπεύθυνου του φορέα. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας και συγκεκριμένα 22810-76775 (Αλουμανής Δημήτριος).
Η αποστολή των προσφορών μπορεί να γίνει είτε με την χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην δ/νση: dkmk@1730.syzefxis.gov.gr είτε με αποστολή τηλεομοιοτυπίας στο 22810-76774 ή ιδιοχείρως στα γραφεία της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.
Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία.

Η Πρόσκληση.