Για να δείτε την διακήρυξη πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο

19PROC006080645_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf